Перелік прийнятих рішень виконкому в 2017 році

П Е Р Е Л І К

рішень, включених у протокол № 1 від 20.01.2017

 

п/п

Назва рішення

Індекс та дата

рішення

1.       

Про схвалення прогнозу бюджету Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади  на 2018-2019 роки

 

1  20.01.17

2.       

Про  проект бюджету Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади  на 2017 рік

 

2  20.01.17

    У К Р А Ї Н А

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від20.01.2017  №1

м.Тальне

 

Про схвалення прогнозу бюджету

Тальнівської міської об’єднаної

територіальної громади на 2018-2019роки

Керуючись пп.1 п.а ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,відповідно ст..ст. 21, 76 Бюджетного кодексу України, виконком міської ради

в и р і ш и в:

1. Схвалити прогнозні показники бюджетуТальнівської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2019 роки згідно додатку.

2. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Міський голова                  О.В.Юрченко

Додаток

до рішення виконкому

 № 1від 20.01.2017

Прогноз   бюджету

Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади

на 2018-2019роки

 

1. Загальна частина

 Прогноз бюджету Тальнівської об’єднаної територіальної громади  на 2018 та 2019 роки (далі – Прогноз) розроблений з урахуванням прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку району на 2018 та 2019 роки, відповідно до норм чинних Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів,основних положень проекту Основних напрямів бюджетної політики та показників економічного і соціального розвитку України на 2018-2019роки, а також на основі міських  цільових програм та заходів.

Програмними пріоритетами формування бюджетної політики на 2018-2019 р.р. є прогнозування збалансованих показників місцевих бюджетів, оптимальність витрачання бюджетних коштів та збереження виправданої у попередні роки бюджетної практики щодо методик та механізмів обчислення міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами, програмно-цільовий підхід у використанні коштів бюджетуоб’єднаної територіальної громади.

Метою середньострокового бюджетного прогнозування є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом як складової системи управління місцевими фінансами, встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку громади та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

Основними завданнями Прогнозу є:

підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;

посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;

забезпечення фінансування інвестиційних проектів (програм), що мають термін реалізації більше одного року;

зниження впливу політичного фактору на формування бюджетних пріоритетів.

Прогноз включає індикативні прогнозні показники економічного і соціального розвитку Тальнівської об’єднаної територіальної громади,  бюджету об’єднаної територіальної громадиза основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування, взаємовідносин місцевого та районного бюджетів, а також за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних програм (проектів).

Прогноз ґрунтується на принципах збалансованості та стійкості бюджетної системи і зорієнтований на формування сприятливого макроекономічного середовища, відновлення та підтримання високих темпів економічного зростання на інноваційно-інвестиційній основі, забезпечення оптимального податкового та боргового навантаження та гарантованого виконання громадоюсоціальних зобов’язань.

Водночас, повільне відновлення світової економіки, нестабільність на міжнародних фінансових ринках та у зв’язку з впливом на економіку військового конфлікту на сході України зумовило врахування у Прогнозі бюджету на середньостроковий період консервативних оцінок розвитку економіки.

На середньострокову перспективу в умовах відновлення економіки України основними завданнями бюджету об’єднаної територіальної громадиє:

забезпечення справедливої, стабільної, спрямованої на забезпечення фіскальної достатності системи оподаткування як фактору активізації підприємницького потенціалу та зниження частки тіньової економіки;

покращення добробуту та якості життя населення шляхом економічно обґрунтованого підвищення державних соціальних стандартів та гарантій, удосконалення системи надання пільг і допомоги;

підтримка структурних реформ в реальному секторі економіки і соціальній сфері та залучення інвестицій в економіку;

підтримка економічного зростання громади, зміцнення фінансово-економічної самостійності;

підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом удосконалення та розширення сфери застосування програмно-цільового методу та подальшої оптимізації бюджетних програм.

Індикативні прогнозні показники  бюджетуоб’єднаної територіальної громадина 2018та 2019роки є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проекту  бюджетуоб’єднаної територіальної громади  на 2017 рік.

Державні соціальні стандарти та гарантії визначатимуться відповідно до діючої методики з урахуванням споживчого кошику та індексу споживчих цін, стану розвитку економіки, реформ у відповідних галузях та проекту програми економічного і соціального розвитку  Тальнівської об’єднаної територіальної громадина 2017рік та основнихнапрямківрозвитку на 2018-2019роки.

Прогнозні показники міського бюджету на 2018-2019роки є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників міського бюджету на наступні два роки.

 

2. Показники прогнозу економічного та соціального розвитку

на 2 наступні (2018-2019) роки

       Показники прогнозу економічного та соціального розвитку громади, покладені в основу формування прогнозу  бюджетуоб’єднаної територіальної громади  на 2018та 2019роки.

Основною метою розвитку Тальнівської міської об’єднаної територіальної громадиу 2017році та на наступні роки є забезпечення стійкого розвитку усіх галузей економіки на основі інвестиційно-інноваційної складової, пожвавлення підприємницької діяльності, розв’язання проблемних соціальних питань. Програма соціально-економічного розвитку опиратиметься на економічну базу громади, яка складається з активно діючих підприємств:

-          ТОВ «Тальнівський завод «Мінводи»

-          ТОВ «Тальнівський щебзавод»

-          Тальнівська філія ДП «Укрветсанзавод»

-          ТОВ «КРУПП-АРТ»

-          ТОВ «КХП «Талне»

-          АФ «Корсунь»

-          КП «Водоканал»

-          хлібокомбінат райСТ.

Пріоритетами економічного і соціального розвитку громадиє :

-          збільшення обсягів промислового виробництва;

-         забезпечення стабільного функціонування житлово-комунального господарства міста, благоустрій території громади;

-         залучення інвестицій;

-         забезпечення сприятливих умов для функціонування малого та середнього бізнесу;

-         ефективна бюджетна політика;

-         збереження трудових ресурсів та зайнятості населення;

-         підвищення належних соціальних стандартів життєвого рівня населення громади.

Основні напрями досягнення визначеної мети :

У секторі економіки (в межах повноважень міської ради) :

відновлення стабільної роботи промислових підприємств;

створення привабливого інвестиційного клімату у місті та залучення інвесторів в економіку міста;

розширення мережі сучасних закладів торгівлі та побутового обслуговування;

сприяння у забезпеченні стабільної роботи транспорту із пасажирських перевезень по місту;

ефективне використання земельних ресурсів міста та об’єктів комунальної власності міської громади;

подальше реформування житлово-комунального господарства через створення товариств співвласників багатоквартирних будинків у напрямку підвищення якості житлово-комунальних послуг та умов проживання.

У секторі соціальної політики (в межах повноважень міської ради) :

послаблення напруги на ринку праці, підвищення соціальної захищеності безробітних;

погашення заборгованості із виплати заробітної плати;

якісне медичне обслуговування населення;

забезпечення подальшого розвитку дошкільної освіти;

залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та спортом;

забезпечення соціального захисту незахищених верств населення;

забезпечення пріоритетного фінансування соціальних програм;

підвищення безпеки життєдіяльності населення;

врегулювання в межах чинного законодавства цінової політики, в першу чергу не продукти харчування і товари першої необхідності.

Наявні тенденції розвитку української економіки, подальша реалізація комплексу економічних реформ забезпечать підґрунтя для майбутнього економічного зростання України.

Водночас відновлення світової економіки є нестійким, а нестабільність на міжнародних фінансових ринках вказує на існування зовнішніх ризиків для розвитку української економіки, а разом з тим і економіки району. Це зумовило врахування упрогнозі бюджету на середньостроковий період консервативних оцінок розвитку економіки громади.

Доходна частина бюджету на 2018-2019 роки розроблена на основі норм чинного Бюджетного та Податкового кодексів України, існуючої бази оподаткування та  виконання доходів бюджету у 2016 році.

Розрахунок прогнозних індикативних показників бюджету на 2018та 2019роки розроблено на основі  оцінок основних показників економічного і соціального розвитку громадина середньострокову перспективу.При здійснені розрахунку індикативних прогнозних показників видатків бюджетуоб’єднаної територіальної громади враховано зростання індексу споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) у 2018 році – 105,5%, у 2019 – 105,2%.

Індикативні прогнозні показники загального фонду бюджетуоб’єднаної територіальної громадина 2018та 2019роки

тис. грн.

 

2018 рік

2019 рік

Доходи

51218,9

53882,3

Видатки

89122,1

93756,4

Сальдо кредитування,

37903,2

39874,1

у т. ч. субвенція

37903,2

39874,1

Дефіцит «+»/профіцит «-»

-

-

 

Індикативні прогнозні показники власних доходів бюджету об’єднаної

територіальної громади на 2018 та 2019 роки

тис. грн.

Найменування показника

Прогноз на 2018рік

Прогноз на 2019рік

Доходи загального фонду, з них :

 

89122,1

93756,4

Інша субвенція

37903,2

39874,1

Доходи спеціального фонду

 

851,6

895,9

 

 ВСЬОГО :

89973,7

94652,3

 

 

 

Індикативні прогнозні показники доходів загального фонду бюджету об’єднаної

територіальної громади на 2018 та 2019 роки

 

тис.грн.

у відсотках до прогнозних показників на 2018рік

 

у відсотках до прогнозних показників на 2019рік

 

2018рік

2019рік

2018рік

2019рік

Загальний обсяг доходів 

89122,1

93756,4

105,5

105,2

Податкові надходження, 

з них: 

50532,9

53160,6

105,5

105,2

Податок на доходи фізичних осіб

25148,5

26456,2

105,5

105,2

Акцизний податок

6500,0

6838,1

105,5

105,2

Податок на майно

11300,5

11888,1

105,5

105,2

Єдиний податок

7556,1

7949,0

105,5

105,2

Інші податки і збори

27,8

29,2

105,5

105,2

 

Індикативні прогнозні показники доходів спеціального фонду об’єднаної

територіальної громадибюджету на 2017 та 2018 роки

 

тис.грн.

у відсотках до прогнозних показників на 2015 рік

у відсотках до прогнозних показників на 2015 рік

 

2017рік

2018рік

2017рік

2018рік

 

Загальний обсяг доходів 

851,6

895,9

105,5

105,2

 

власні                               надходження бюджетних установ

816,6

859,0

105,5

105,2

 

 

Видатки бюджету об’єднаної

територіальної громадина 2018 та 2019 роки

Прогноз видатків бюджету на 2018та 2019роки розроблено на основі відповідних макроекономічних показників, показників доходної частини бюджету, обсягів фінансування.

 

Індикативні прогнозні показники видатків та надання кредитів бюджету об’єднаної

територіальної громадиза функціональним призначенням на 2018 та 2019 роки

тис. грн.

код

найменування

2018рік

2019рік

 

ЗАГАЛЬНИЙ  ФОНД

89122,1

93756,4

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі  її створення), міської, селищної, сільської рад та її виконавчих комітетів

6784,5

7137,3

0910

Дошкільна освiта

20204,3

7508,4

0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

28416,8

29894,4

0960

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

2137,1

2248,2

0990

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

387,6

407,8

0990

Інші освітні програми

295,4

310,8

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

4897,2

5151,8

0725

Первинна медико-санітарна допомога

507,4

533,7

1090

Інші видатки на соціальний захист населення

1358

1428,6

0824

Бiблiотеки

1128,2

1186,8

0824

Музеї i виставки

277,4

291,9

0828

Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу

2464,0

2592,2

0960

Школи естетичного виховання дiтей

2960,7

3114,6

0829

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи

287

301,9

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

1110,3

1168

0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

52,8

55,5

0620

Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства

685,8

721,4

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

5685,2

5980,9

0470

Підтримка діяльності готельного господарства

63,3

66,6

0456

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

1055

1109,9

0830

Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення

52,8

55,5

0421

Проведення заходів із землеустрою

52,8

55,5

0133

Резервний фонд

105,5

111

0180

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

7939,8

8352,7

0133

Інші видатки

158,5

166,7

 

СПЕЦІАЛЬНИЙ  ФОНД

852

895,9

 

Фінансування загального фонду бюджету об’єднаної

територіальної громади

На покриття тимчасових касових розривів у 2017 році планується спрямувати оборотну касову готівку у сумі  500,0  тис. грн.

3.  Пріоритетні завдання, перелік заходів, які необхідно здійснити, та результати, яких планується досягти в основних сферах діяльності

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Основною проблемою є недостатній рівень фінансового забезпечення соціальних програм та розмірів соціальної допомоги на державному рівні. При цьому збільшується кількість жителівгромади, які відносяться до категорії найбільш вразливих верств населення, а тому потребують посилення соціального захисту. Міською радою приймається програма соціального захисту населення громади, яка спрямована на додаткову підтримку громадян, які потрапили в скрутне матеріальне становище.

У 2018та 2019роках планується здійснити такі заходи :

надання матеріальної допомоги інвалідам, іншим незахищеним верствам населення;

надання фінансової підтримки громадським організаціям;

забезпечення соціального захисту, життя та здоров’я громадян – мобілізованих військовозобов’язаних.

Основними результатами, яких планується досягти, є :

підвищення рівня захищеності інвалідів, інших незахищених верств населення;

підвищення ефективності використання бюджетних коштів соціального спрямування.

Освіта

У Тальнівській міській об’єднаній територіальній громадірозгалужена сфера бюджетних установ (освіти, культури, охорони здоров’я).

           Основними завданнями розвитку галузі освіти є забезпечення поліпшення якості освіти, доступності високоякісної освіти для учнів у загальноосвітніх навчальних закладах за рахунок освітньої субвенції, забезпечення  позашкільної освіти.

Пріоритетним завданням галузі буде забезпечення доступності високоякісної освіти для всіх громадян Тальнівської міської ОТГ незалежно від місця їх проживання.

Основними напрямами політики протягом 2018-2019 років є:

- створення умов для переходу фінансування навчальних закладів від принципу утримання до принципу формування їх видатків, виходячи з кількості учнів та стандарту вартості навчання одного учня;

- здійснення національної системи оцінювання якості освіти;

- оптимізація мережі навчальних закладів з урахуванням демографічних і економічних реалій;

- зміна підходів до формування замовлення на підготовку фахівців на основі впровадження прогнозу потреб економіки регіону;

- забезпечення реалізації заходів щодо реорганізації інтернатних закладів, розвитку сімейних форм виховання та удосконалення системи соціальних послуг для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

 - розвиток і підтримка системи роботи з обдарованою і талановитою молоддю, різнобічний розвиток індивідуальності дитини, її задатків і здібностей;

- створення належних умов для здобуття високоякісної освіти дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, соціальної адаптації; надання навчальним закладам більшої економічної самостійності, розширення переліку платних освітніх послуг з метою раціонального поєднання та ефективного використання бюджетних ресурсів;

- удосконалення системи позашкільної освіти та створення умов для діяльності позашкільних навчальних закладів як координаційних центрів виховної та організаційно-методичної роботи в районі;

-підвищення професійної компетентності робітничого потенціалу.

За рахунок бюджету об’єднаної територіальної громади утримуються й успішно розвиваються сім ДНЗ.

Проблемними питаннями є недостатнє виділення фінансових ресурсів на утримання дошкільної сфери. Впродовж останніх років на базі трьох ДНЗ функціонує 4 логопедичні групи, необхідно впродовж наступних років поетапно забезпечити введення в інших чотирьох ДНЗ міста хоча б по одній логопедичній групі. Потребує заміни та оновлення в усіх ДНЗ  м’який інвентар (постільна білизна), твердий інвентар (насамперед меблі дитячі – столи, стільчики, ліжка), необхідне оновлення холодильного та електрообладнання, проведення капітальних ремонтів будівель.

Основними напрямками діяльності для досягнення визначених завдань у 2018та 2019роках є:

забезпечення утримання наявної мережі дошкільних закладів з урахуванням демографічної ситуації об’єднаної територіальної громади та введення в ДНЗ № 3, 6, 7, 8  логопедичних груп;

забезпечення високого рівня якості й доступності освіти;

створення умов для розвитку обдарованих дітей;

модернізація матеріально-технічної бази дошкільних закладів, підвищення рівня забезпечення ДНЗ сучасною комп’ютерною технікою;

впровадження заходів з енергозбереження в ДНЗ об’єднаної територіальної громади(капітальний ремонт віконних блоків та дверей, утеплення будівель тощо);

поліпшення виховної роботи з дітьми на основі традицій і звичаїв українського народу, історичної і культурної спадщини, формування високої патріотичної свідомості, поваги до державних символів України.

Культура

Головними пріоритетами у сфері культурного розвитку будуть збереження, розвиток, створення нових об’єктів культурного призначення, об’єктів відпочинку та спорту.

У 2018-2019роках передбачаються виконання заходів, що  мають на меті зростання рівня культурного розвитку жителів громади, усвідомлення громадян себе як частини громади. Для цього на базі міської ради створений міський Центр культури та дозвілля, який працюватиме на повну потужність, забезпечуючи все наявне населення громади культурно-освітніми послугами, функціонуватиме літній кіномайданчик, культурно-оздоровчий комплекс «Співоче поле».

Основними результатами, яких планується досягти, є:

оновлення матеріально-технічної бази міського Центру культури та дозвілля, підтримка та подальший розвиток  аматорських колективів, розвиток художньо-естетичної і музичної освіти дітей та підлітків, створення максимально сприятливих умов для творчого розвитку особистості.

Фізична культура і спорт

Головними пріоритетами розвитку фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед населення  у 2018-2019роках є :

популяризація здорового способу життя серед населення;

розширення мережі та підтримання в належному стані існуючих об’єктів спортивної інфраструктури громади.

Основними напрямами діяльності є забезпечення реалізації міської програми розвитку масового спорту за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення, придбання обладнання для тренажерного залу, ефективне використання майданчика із синтетичним покриттям для гри в міні-футбол та багатофункціонального спортивного майданчика на культурно-оздоровчому комплексі «Співоче поле», тренажерного майданчика у сквері на масиві Перемога, облаштування спортивних майданчиків на територіяхДНЗта шкілгромади.

Результати, яких планується досягти від реалізації заходів:

збільшення кількості населення, охопленого всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи;

збільшення кількості спортивних майданчиків.

Дорожньо-транспортний комплекс

Пріоритетами розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури у прогнозному періоді є поліпшення наявних та побудова нових об’єктів для потреб економічного розвитку громади й підвищення якості життя їїжителів.

У 2018-2019роках передбачається здійснити такі заходи :

будівництво, реконструкція, ремонт й утримання автомобільних доріг місцевого значення, що знаходяться у комунальній власності об’єднаної територіальної громади;

придбання та встановлення необхідних дорожніх знаків, заміна зношених знаків, виконання дорожньої розмітки;

розширення джерел фінансування дорожніх робіт, утому числі за рахунок залучення приватних інвестицій на умовах державно-приватного партнерства.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

прискорення розвитку транспортної інфраструктури громади, що є каталізатором економічного зростання;

збереження існуючої мережі автомобільних доріг громади;

підвищення безпеки руху. 

Житлово-комунальне господарство

Головна мета – збереження галузі, надання безперебійних якісних послуг наоснові економічно обґрунтованих тарифів, поліпшення благоустрою території громади, їїсанітарного стану, озеленення, утримання в належному стані житлового фонду.

Житлово-комунальну сферу громади, яка забезпечує територіальну громаду відповідними послугами, представляють:

-          ПрАТ „Комунальник”;

-          КП „Гірський Тікич”;

-          КП „Водоканал”;

-          КП „Ритуал”;

-          КП «Наш Дім».

-          КП «Джерело»

Дані підприємства постійно, по мірі власних фінансових можливостей і при підтримці міської ради, розширюють сферу обслуговування, оновлюють матеріальну базу.

За рахунок міського бюджету утримується міське кладовище, проводиться ремонт вулиць, відновлення та утримання вуличного освітлення.

Надаються послуги населенню міста підприємствами - Тальнівським УЕГГ, ГКС, Тальнівським РЕМ.

У 2018-2019роках передбачається здійснити такі заходи :

комплексна модернізація та реконструкція системи водопостачання та водовідведення, підвищення якості питної води; розв’язання проблеми ефективного водопостачання, водовідведення та очистки стоків, забезпечення жителів міста якісною питною водою (відсутність в достатній мірі фінансування капітальних ремонтів систем водопостачання, водовідведення не сприяють вирішенню завдань технічного переоснащення житлово-комунальних підприємств та розвитку комунальної інфраструктури, місто знаходиться на межі екологічної та соціальної катастрофи. Каналізаційний очисний колектор потребує термінового капітального ремонту, але через потребу в значних обсягах фінансування цих робіт самотужки, лише за кошти міського бюджету, ці роботи виконати нереально. Наразі гостро стоїть питання очищення питної води, зокрема облаштування станції очистки води);

залучення жителів громадидо управління житловим фондом шляхом створення товариств співвласників багатоквартирних будинків, збільшення кількості об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

сприяння розвитку благоустрою громади: освітлення вулиць, прибудинкових територій, скверів та інших місць з використанням енергозберігаючих світильників; збереження та відновлення зелених насаджень міста, їх утримання в належному та упорядкованому стані; охорона та благоустрій парків, скверів, річок; обслуговування пам’ятних знаків та дощок, благоустрій кладовища;

підвищення якості житлово-комунальних послуг, недопущення збитковості комунальних підприємств;

налагодження ефективної системи збирання, транспортування та утилізації побутових відходів, у тому числі в приватному секторі;

залучення підприємств, установ та організацій до реалізації програми благоустрою міста;

створення місць відпочинку громадян (парки, водойми для купання);

проведення капітального ремонту, в тому числі покрівель багатоквартирних будинків;

забезпечення належного утримання існуючої мережі вуличного освітлення.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

комплексне реформування житлово-комунального господарства громади;

підвищення ресурсо- та енергоефективності галузі;

підвищення рівня забезпеченості населення житлово-комунальними послугами в необхідних обсягах, високої якості та за доступними цінами;

створення в кожному багатоквартирному будинку міста ОСББ;

забезпечення демонополізації та розвитку конкурентного середовища на ринку послуг, що надаються підприємствами житлово-комунального господарства;

зменшення технологічних витрат і витрат ресурсів, впровадження прогресивних технологій шляхом реалізації пілотних інвестиційно-інноваційних проектів;

обґрунтованість та прозорість у формуванні тарифної та цінової політики на житлово-комунальні послуги;

забезпечення ефективного використання коштів споживачів і бюджетуоб’єднаної територіальної громади;

створення конкурентного середовища у житлово-комунальній сфері.

Торгівля та побутове обслуговування

Головна мета – забезпечення високого рівня торговельного та побутового обслуговування населення громади.

Основними проблемними питаннями є зменшення споживчого попиту, що зумовлене уповільненням зростання реальних доходів населення, скорочення продажу непродовольчих товарів, наявність стихійних торговельних місць, недостатня кількість майстерень по ремонту взуття, побутової техніки тощо, забезпечення захисту прав споживачів щодо належної якості товарів.

Необхідне розширення мережі сучасних торговельних та побутових підприємств, зміцнення матеріально-технічної бази існуючих підприємств за рахунок капіталовкладень в обладнання та оснащення, залучення інвестицій в розвиток підприємств торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування, впорядкування несанкціонованої торгівлі, збереження мережі підприємств, що надають побутові послуги першої необхідності, розширення асортименту та обсягів надання послуг населенню відповідно до потреб

 Охорона навколишнього природного середовища

Основою екологічної політики громадиє забезпечення оптимального співвідношення між економічним розвитком і станом навколишнього природного середовища.

Аналіз стану навколишнього природного середовища громадисвідчить, що незважаючи на відносну стабілізацію основних якісних показників стану природних ресурсів, екологічна ситуація не відповідає сучасним вимогам, спостерігається значна деградація довкілля, надмірне забруднення поверхневих і підземних вод, повітря і земель, нагромадження відходів виробництва та побутового сміття.

Основні проблеми :

зростання обсягів утворення та накопичення побутових і промислових відходів;

недостатня якість природоохоронних систем;

низький рівень експлуатації існуючих природоохоронних об’єктів;

низький рівень екологічної свідомості населення.

Пріоритетними завданнями та заходами по їх виконанню є утримання в належному стані міського сміттєзвалища, ліквідація неорганізованих звалищ побутових відходів, проведення санітарної вирубки сухостійних та буреломних дерев та дерев, уражених омелою, озеленення території громади.

Реалізація цих заходів вплине на  поліпшення екологічної ситуації громади, захист життя і здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, скорочення скиду забруднюючих речовин у водні об’єкти та викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

У 2017році і  в наступні рокиплануєтьсяпоетапно продовжувати виконання робіт по очищенню річок Гірський Тікич, Тальянка.

Конкретні показники обсягу доходів і видатків бюджетуТальнівської міської об’єднаної територіальної громадина 2017-2018роки будуть уточнюватися залежно від реальних можливостей міського бюджету на відповідні роки.

Міський голова      О.В. Юрченко  

    

У К Р А Ї Н А

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від20.01.2017                                        №2

м.Тальне

 

Про проект бюджетуТальнівської

міської об’єднаної територіальної громади

на 2017рік

 

Керуючись пп.1 п. ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

в и р і ш и в:

 

1. Установити загальний обсяг доходів бюджетуТальнівської міськоїоб’єднаної територіальної громадина 2017 рік у сумі 85 423 090 грн., в тому числі доходи загального фонду - 84 475 890 грн., доходи спеціального фонду - 947 200 грн. згідно з додатком № 1 цього рішення.

У складі доходів бюджетуТальнівської міської об’єднаної територіальної громадипо загальному фонду врахувати обсяг міжбюджетних трансфертів:

- базова дотація – 582 100 гривень;

- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам – 1 937 200 гривень;

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам –    20 864 700 гривень;

- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  – 12 543 200 гривень;

3. Затвердити загальний обсяг видатків бюджетуТальнівської міської об’єднаної територіальної громади у сумі 85 423 090 грн., в тому числі видатки загального фонду - 84 475 890 грн., видатки спеціального фонду -947 200 гривень.

За обґрунтованим поданням на підставі розпорядження міського голови здійснювати перерозподіл видатків, затверджених цим рішенням, за економічною та функціональною класифікацією, в межах його бюджетних призначень по загальному фонду та спеціальному фонду бюджету за погодженням з постійною комісією Тальнівської міської ради з питань планування, фінансів,бюджету та соціально-економічного розвитку з послідуючим затвердженням на сесії міської ради.

Забороняється без внесення змін до рішення про бюджетТальнівської міської об’єднаної територіальної громади збільшення бюджетних призначень по загальних та спеціальних фондах міського бюджету на :

оплату праціпрацівниківбюджетнихустанов за рахунокзменшенняіншихвидатків;

видатки, пов’язані з функціонуванняморганівмісцевогосамоврядування, за рахунокзменшеннявидатків за іншимифункціямитимчасовоїкласифікаціївидатків та кредитування.

У процесівиконання бюджетуТальнівської міської об’єднаної територіальної громадидозволитиміськомуголові за погодженням з постійноюкомісієюміської ради з питаньпланування бюджету і фінансівздійснювати передачу іншихбюджетнихпризначеньабоперерозподіліншихвидатків та кредитування по загальному та спеціальному фонду у межах загальногообсягукоштів бюджету з послідуючимзатвердженнямзмін на сесіїміської ради.

4. Установитирозмір оборотного касовогозалишкубюджетнихкоштів  бюджетуТальнівської міської об’єднаної територіальної громадив сумі500000 гривень.

5. Установитиобсяг резервного фонду бюджетуТальнівської міської об’єднаної територіальної громадина 2017рік у сумі100000 гривень.

            6. Затвердитиперелікзахищених статей видатківзагального фонду бюджету Тальнівської міської об’єднаної територіальної громадина 2017рік за їхекономічноюкласифікацієювідповідно пункту 3 статті 76 Бюджетного Кодексу України:

оплата праціпрацівниківбюджетнихустанов;                                                нарахування на заробітну плату;

придбаннямедикаментів та перев’язувальнихматеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальнихпослуг та енергоносіїв;

поточнітрансфертинаселенню;

поточнітрансфертимісцевим бюджетам.

  7. Затвердитиперелікдержавних та регіональнихпрограм (додаток5), фінансуванняяких буде здійснено за рахуноккоштів бюджетуТальнівської міської об’єднаної територіальної громади.

            8. Розпорядникамкоштів бюджетуТальнівської міської об’єднаної територіальної громади:

забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праціпрацівниківбюджетнихустановвідповідно до встановленихзаконодавствомУкраїни умов оплати праці та розмірумінімальноїзаробітної плати; на проведеннярозрахунків за електричнуенергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послугизв’язку, якіспоживаютьсябюджетнимиустановами;

затвердитилімітиспоживанняенергоносіїв у натуральнихпоказниках для кожноїбюджетної установи,виходячи з обсягіввідповіднихбюджетнихасигнувань на 2017рік;

братибюджетнізобов'язання в 2017році з врахуваннямнеобхідностівиконаннязобов'язаньминулихроків, взятих на облік  в управлінніДержавноїказначейськоїслужбиУкраїни в Тальнівськомурайоні, в межах відповіднихбюджетнихасигнувань.

Зобов'язання, взяті без відповіднихбюджетнихасигнувань та незареєстровані в управлінніДержавноїказначейськоїслужбиУкраїни в Тальнівськомурайоні, не вважаютьсябюджетнимизобов'язаннями і не підлягаютьоплаті за рахунокбюджетнихкоштів. Взяття таких зобов’язань є бюджетнимправопорушенням.

9. Надати право виконавчомукомітетуміськоїради в разінеобхідностіотримувати:

позики на покриттятимчасовихкасовихрозривів бюджетуТальнівської міської об’єднаної територіальної громади, пов’язанихіззабезпеченнямзахищенихвидатківзагального фонду, які в обов’язковому порядку покриваються Державною казначейською службою в Україні в межах поточного бюджетного періоду за рахуноккоштівєдиногоказначейськогорахунку на договірнихумовах без нарахуваннявідсотків за користуванняцими коштами з обов’язковимповерненнямдо кінця поточного бюджетного періоду в Головному управлінніДержавноїказначейськоїслужбиУкраїни в Черкаськійобласті;

середньостроковіпозики з єдиногоказначейськогорахунку на суминевиконання у відповідномузвітномуперіодірозрахункововстановленихМінфіномпоказниківнадходженнядоходів бюджету, щовраховуються при визначенніміжбюджетнихтрансфертів, за рахуноккоштівєдиногоказначейськогорахунку на умовахїхповернення без нарахуваннявідсотків за користуванняцими коштами. 

Доручитивиконавчомукомітетуміської ради здійснювати у 2017році на конкурсних засадах  розміщеннятимчасововільнихкоштів  бюджетуТальнівської міської об’єднаної територіальної громадина депозитах в банківськихустановах у порядку, визначеномуКабінетомМіністрівУкраїни.

10. Враховуючи те, щовідповідно п. 5 ст. 60 Закону України«Про місцевесамоврядування в Україні»органимісцевогосамоврядуваннявідімені та в інтересахтериторіальних громад відповідно до закону здійснюютьправомочностіщодоволодіння, користування та розпорядженняоб’єктами права комунальноївласності з метою оперативного управліннямайном, щоперебуває у комунальнійвласностітериторіальноїгромади, делегувативиконавчомукомітетуТальнівськоїміської ради право на укладання  договору оренди на приміщення, якіперебувають у комунальнійвласностіміста, увідповідності з нормами діючогозаконодавства.

11. Додатки№№ 1-5до цьогорішення є йогоневід'ємноючастиною.

12. Опублікуватирішення про бюджетТальнівської міської об’єднаної територіальної громадина 2017рік в місцевомудрукованомузасобімасовоїінформації - газеті «Колос» та на офіційномусайтіміської ради (talnern.gov.ua).

13. Дане рішеннявинести на розгляд сесії міської ради.

Міський голова                  О.В.Юрченко                                                                                                

ПЕРЕЛІК

рішень, включених у протокол №2 від 16.02.2017

№ п/п

Назва питання, що винесено на виконком

    № ріш.

1

Про затвердження Програми розвитку та удосконалення організації харчування в навчальних закладах Тальнівської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік

3

2

Про погодження штатних розписів комунальних підприємств та ДП «Світло» ПрАТ «Комунальник» з 01.01.2017 року

4

3

Про припинення дії договору оренди нежитлового приміщення по вул. Соборній

5

4

Про оренду комунального майна

6

5

Про надання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення

7

6

Про призначення ПАТ «Тальнівське АТП 17137» тимчасовим перевізником на перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування

8

7

Про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах на території об’єднаної територіальної громади

9

8

Про продовження строку дії контракту з керівником КП «Наш Дім» Тальнівської міської ради з 05.03.2017 року

10

9

Про встановлення адреси будинковолодіння гр..Самсонової С.О.

11

10

Про підтвердження адреси будинковолодіння по пров. Ювілейному, 8 в м. Тальному

12

11

Про підтвердження адреси окремих будинковолодінь в м. Тальному

13

12

Про зміну адреси окремих будинковолодінь в м. Тальному

14

13

Про приватизацію державного житлового фонду по вул. Сквоцова, 53а гр.Кутвіцьким Р.Б. та членами його сім’ї

15

14

Про організацію громадських робіт у 2017 році

16

15

Про визначення уповноважених осіб на здійснення делегованих повноважень у сфері реєстрації місця проживання фізичних осіб на території села Гордашівка, селища Здобуток

17

16

Про затвердження вартості окремих ритуальних послуг КП «Ритуал» на 2017 рік

18

17

Про використання коштів

19

18

Про дозвіл на видалення зелених насаджень

20

19

Про нагородження відзнакою та

грамотою  виконавчого комітету Тальнівської міської ради з нагоди ювілейної дати гр. Радзіховського А.П,  який внесений до Книги Пошани міста

21

20

Про погодження ПАТ «Тальнівське АТП 17137»  збільшення вартості проїзду на міських маршрутах

 

22

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 16.02.2017                         № 3

м. Тальне

 

Про затвердження Програми розвитку

та удосконалення організації харчування

в навчальних закладах Тальнівськоїміської

об’єднаної територіальноїгромади на 2017 рік

 

Керуючись частиною третьою статті 21 Закону України ,,Про загальну середню освіту”, статтею 35 Закону України „Про дошкільну освіту”, статтею 5 Закону України ,,Про охорону дитинства”,статтею 25 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року №1591 ,,Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку” та від 02.02.2011 №116 ,,Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість”, взявши до уваги рішення батьківських комітетів (зборів)  загальноосвітніх шкіл об’єднаної територіальної громади,  заслухавши інформацію начальника фінансового відділу,виконком міської ради

вирішив:

 

1. Затвердити Програмурозвитку та удосконалення організації харчування в навчальних закладах Тальнівськоїміської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік (далі – Програма)згідно додатку № 1. 

2. Затвердити Порядок організації харчування дітей та учнів у навчальних закладах освіти Тальнівськоїміської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік згідно додатку № 2.

3. Винести дану Програму на затвердження чергової сесії Тальнівської міської ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту, молоді, сім’ї  та соціального захисту населення.

Міський голова                                                           О.Юрченко

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

розвитку та удосконалення організації харчування в навчальних закладах Тальнівської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік

1.

Ініціатор розроблення програми

Виконавчий комітет Тальнівської міської ради

2.

Дата, номер і назва документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,«Про охорону дитинства», «Про загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 №116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» (зі змінами), від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (із змінами),розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 №865-р «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення дітей високоякісними продуктами харчування вітчизняного виробництва», спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 01.06.2005 №242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах»

3.

Розробник програми

Виконавчий комітет Тальнівської міської ради

4.

Відповідальні виконавці програми

Відділ освітимолоді і спорту апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету, керівники навчальних закладів ОТГ

5.

Учасники програми

Виконавчий комітет Тальнівської міської ради, відділ освіти,молоді і спорту апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету, керівники навчальних закладів ОТГ

6.

Термін реалізації програми

2017 рік

7.

Джерела фінансування

-         БюджетТальнівської міської ОТГ

-         інші джерела фінансування, не заборонені законодавством України

8.

Загальний орієнтовний обсяг  фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього:

у тому числі:

4770600грн.

 

8.1

кошти загальногофонду бюджету

1806150грн.

8.2

кошти спеціального фонду

2964450 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1

до рішення виконкому

від 16.02.2017 № 3

Програма

розвитку та удосконалення організації харчування в навчальних закладах Тальнівської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік

 

1. Загальні положення

Найважливішими компонентами розвитку особистості дитини є її фізичне, психічне та духовне здоров'я, стан якого визначається впливом на нього усього комплексу соціально-економічних, екологічних і духовних факторів. Одним з основних завдань сучасної освітньої політики при організації навчально-виховного процесу є збереження здоров’я та формування здорового способу життя у підростаючого покоління. При цьому важливе значення має організація харчування дітей та учнів у навчальних закладах, дотримання фізіологічних та санітарних норм, забезпечення продуктами натурального походження з високою харчовою і біологічною цінністю, формування у шкільні роки відповідального ставлення дітей до власного здоров’я та вироблення навичок здорового способу життя, формування культури харчування.

З метою створення умов для збереження здоров'я дітей, підвищення рівня організації харчування, забезпечення вихованців ДНЗ та школярів раціональним і якісним харчуванням була розроблена міська  Програма розвитку та удосконалення організації харчування в навчальних закладах об’єднаної територіальної громади (далі ОТГ) на 2017 рік. Програма розробленавідповідно до Законів України «Про освіту»,   «Про дошкільну освіту»,«Про охорону дитинства»,«Про загальну середню освіту»,«Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 №116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (із змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2012  №865-р «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення дітей високоякісними продуктами харчування вітчизняного виробництва», спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 01.06.2005 №242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах».

Виконавчим комітетом Тальнівської міської ради та керівниками навчальних закладів проводиться кропітка робота щодо організації харчування дітей та учнів.

У об’єднаній територіальній громаді функціонує 5 загальноосвітніх навчальних закладів, 4 з яких мають власні приміщенняїдалень та 9 дошкільних навчальних закладів.

Відповідно до законодавства, органи місцевого самоврядування організовують харчування у навчальних закладах своєї комунальної власності та забезпечують безкоштовним харчуванням дітей пільгових категорій.

Сьогодні спостерігаються негативні тенденції в організації системи харчування у навчальних закладах Тальнівської ОТГ:

-  не організовано гаряче харчування усіх учнів загальноосвітніх шкіл ОТГ;

-  у харчовому раціоні дітей у недостатній кількості використовуються м’ясні та кисломолочні продукти, соки, фрукти, що є порушенням норм харчування;

-  не організовано дієтичне харчування.

Слід зазначити, що якість організації харчування та обслуговування дітей залежить від загальної організації роботи їдалень, на що впливає багато факторів: стан матеріально-технічної бази, санітарний стан, використання нових форм обслуговування тощо.

Отже, разом із зростанням основних кількісних показників в організації якісного і раціонального харчування дітей та учнів у навчальних закладахОТГ, загальний рівень розвитку харчування недостатній з точки зору вимог ринкової економіки і потребує подальшого удосконалення.

Виходячи з викладеного вище, з метою створення та забезпечення умов для організації повноцінного і якісного харчування дітей та школярів ОТГ, розроблено Програму.

2. Мета та завдання Програми

Головною метоюПрограми є:

-  реалізаціязаконів України «Про освіту», «Про охорону дитинства», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про загальну середню освіту» постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 №116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (із змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2012  №865-р «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення дітей високоякісними продуктами харчування вітчизняного виробництва», спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах»;

-  сприяння збереженню здоров'я дітей та учнів ОТГ, забезпечення всіх раціональним, якісним та безпечним харчуванням;

-  організація безкоштовного харчування дітей пільгових категорій:учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів та вихованців дошкільних підрозділів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

-   дітей-сиріт;

-   дітей, позбавлених батьківського піклування;

-   дітей з особливими освітніми потребами,  які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах;

-   дітей, батьки яких мобілізовані на військову службу, учасники антитерористичної операції, які безпосередньо перебувають в зоні АТО, загинули в зоні проведення АТО, інваліди з числа учасників АТО, поранені в зоні АТО, на період лікування, демобілізовані із зони антитерористичної операції;

-  дітей із сімей, що прибули на тимчасове проживання із Автономної республіки Крим,  Донецької та Луганської областей;

-  дітей – інвалідів, які навчаються у дошкільних навчальних закладах ОТГ;

-  дітей учасників бойових дій;

-  дітей з багатодітних сімей.

Основними завданнямиПрограми є :

1. Удосконалення якості харчування учнів та вихованців навчальних закладів:

-           створення умов для повноцінного харчування дітей та учнів, організація гарячого харчування дітям пільгових категорій, які навчаються у навчальних закладах ОТГ;

-           удосконалення управління системою організації харчування з метою оптимізації витрат на її функціонування;

-           проведення роботи щодо збільшення кількості дітей, які охоплені гарячим     харчуванням;

-                          забезпечення збалансованогохарчування відповідно до віку і стану здоров'я дітей, урізноманітнення раціону харчування;

-                          проведення батьківського всеобучу щодо необхідності та ефективності раціонального харчування їх дітей.

2. Удосконалення управління системою забезпечення харчуванням учнів та вихованців навчальних закладів:

-  контроль за дотриманням фізіологічних норм харчування (калькуляційні карти, технологічні карти тощо);

-  контроль за поставкою і прийманням сировини для виготовлення їжі;

-  оптимізація вартості харчування учнів та вихованців;

-  використання нових технологій приготування їжі, форм і методів обслуговування вихованців та учнів.

3. Реалізація Програми

Аналіз стану та тенденцій розвитку системи організації харчування дітей та учнів у навчальних закладах ОТГ дозволить визначити напрями та заходи, які сприяють виконанню першочергових завдань, визначених програмними документами загальнодержавного та місцевого рівня у сфері дошкільного та шкільного харчування, усуненню проблем, що стоять на заваді її подальшого розвитку, на виконання яких спрямовано  дану Програму на 2017 рік.

Пріоритетними напрямками роботи з організації харчування школярів загальноосвітніх навчальних закладів та дітей дошкільних навчальних закладів Тальнівськоїміської ОТГ  в 2017  році вважати удосконалення якості харчування дітей та учнів навчальних закладів та управління системою його забезпечення.

1.                      Фінансове забезпечення виконання заходівПрограми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок:

-           Коштів бюджетуТальнівськоїміської ОТГ;

-           інших джерел, не заборонених законодавством України.

Батьківська плата за харчування дітей частково або повністю може вноситися в натуральній формі як самими батьками, так і спонсорами, меценатами тощо.

Кошти бюджетуТальнівськоїміської ОТГ використовуються на:

-           реалізацію заходів соціального захисту дітей та учнів ОТГ із забезпечення безкоштовним харчуванням дітей пільгових категорій.

 

Показники фінансування Програми по КПК 1010 «Дошкільна освіта»

 (тис. грн.)

з/п

Розділ програми

Кількість дітей

Потреба на 2017 рік (тис.грн)

В тому числі

Загальний фонд (тис.грн)

Спеціальний фонд (тис.грн)

1.

Організація повноцінного, безпечного та якісного харчування учнів 1 класів:

із сімей які отримують допомогу згідно Закону

27

27*170днів*11,16=51,2

51,2

 

 

із багатодітних сімей

13

13*170днів*11,16=24,7

12,35

12,35

 

учні 1 класів, які навчаються у дошкільних закладах освіти

128

128*170 днів*11,16=242,8

97,1

145,7

2.

Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей пільгових категорій:

2.1. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, напівсироти

8

8*216,6 дн.*11,16= 19,3

19,3

 

2.2. Діти з малозабезпечених сімей

35

35*216,6 дн.*11,16= 84,6

84,6

 

3.

Дітей, батьки яких мобілізовані на військову службу, учасники антитерористичної операції, які безпосередньо перебувають в зоні АТО, загинули в зоні проведення АТО, інваліди з числа учасників АТО, поранені в зоні АТО, на період лікування, демобілізовані із зони антитерористичної операції;

1

1*216,6 дн.*11,16= 2,4

2,4

 

4.

-          Дітей із сімей, що прибули на тимчасове проживання із Автономної республіки Крим,  Донецької та Луганської областей;

2

2*216,6 дн.*11,16= 4,8

4,8

 

5.

Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних класах

-

-

-

 

6.

 Дітей – інвалідів,  які навчаються у дошкільних навчальних закладах ОТГ;

4

4*216,6 дн.*11,16= 9,7

9,7

 

7.

Дітей учасників бойових дій

29

29*216,6 дн.*11,16= 70,1

70,1

 

8.

Дітей із багатодітних сімей

 

 

41

41*216,6 дн.*11,16= 99,1

49,55

49,55

9.

Харчування не категорійних дітей у міських дошкільних навчальних закладах ОТГ (батьки вносять плату 60 відс.)

687

687*216,6 дн.*11,16= 1660,6

664,2

996,4

10.

Харчування не категорійних дітей у сільських дошкільних навчальних закладах ОТГ (батьки вносять плату 40 відс.)

20

20*216,6 дн.*11,16= 48,3

29

19,3

 

Всього

995

2317,6

1089,7

1227,9

 

Показники фінансування Програми по КПК 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

 (тис. грн.)

з/п

Розділ програми

Кількість дітей

Потреба на 2017 рік (тис.грн)

В тому числі

Загальний фонд (тис.грн)

Спеціальний фонд (тис.грн)

1.

Організація повноцінного, безпечного та якісного харчування учнів 1-4 класів: із сімей, які отримують допомогу згідно Закону

44

44*170днів*15=112,2

112,2

 

2.

Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей пільгових категорій:

2.1. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

22

22*170днів*15=56,1

56,1

 

2.2. Діти з малозабезпечених сімей

26

26*170днів*15=66,3

66,3

 

3.

Дітей, батьки яких мобілізовані на військову службу, учасники антитерористичної операції, які безпосередньо перебувають в зоні АТО, загинули в зоні проведення АТО, інваліди з числа учасників АТО, поранені в зоні АТО, на період лікування, демобілізовані із зони антитерористичної операції

60

60*170днів*15=153,0

153,0

 

4.

-         Дітей із сімей, що прибули на тимчасове проживання із Автономної республіки Крим,  Донецької та Луганської областей;

4

4*170днів*15=10,2

10,2

 

5.

Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних класах

5

5*170днів*15=12,7

12,7

 

6.

Дітей учасників бойових дій

5

5*170днів*15=12,7

12,7

 

7.

Дітей з багатодітних сімей

230

230*170днів*15=586,5

293,25

293,25

8.

Харчування учнів у загальноосвітніх  навчальних закладах ОТГ за власні кошти (коефіцієнт охопленості 50 відс.)

566

566*170днів*15=1443,3

 

1443,3

 

Всього

962

2453,0

716,45

1736.55

 

5. Реалізація основних заходів

Програми та контроль за їх виконанням

Реалізацію цієї Програми здійснюєвиконавчий комітет Тальнівської міської ради, відділ освіти,молоді і спорту апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету, керівники навчальних закладів ОТГ відповідно до Порядку організації харчування дітей та учнів у навчальних закладах освіти Тальнівської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік.

Основні напрямки та заходи Програми можуть коригуватись у період її дії з урахуванням соціально-економічної ситуації в громаді.

Зміни до Програми вносяться у разі потреби та можуть передбачати:

-       включення до затвердженої Програми додаткових заходів і завдань;

-       уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання Програми та окремих заходів і завдань;

-       виключення із затвердженої Програми окремих заходів і завдань, щодо яких визнано недоцільним подальше продовження робіт.

Рішення про внесення змін до Програми приймається міською радою за поданням розробника Програми.

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія міської ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту, молоді, сім’ї та соціального захисту населення.

6. Очікувані результати виконання Програми

Завдяки реалізації заходів Програми на 2017 рік прогнозується створення сприятливих умов для удосконалення системи організації харчування вОТГ.

У результаті реалізації комплексу заходів, визначених Програмою, очікується досягнення таких основних кількісних та якісних показників цієї сфери:

1.        Організація безкоштовного харчування дітей пільгових категорій (відповідно до законодавства України).

2.        Забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-4 класів.

3.        Поліпшення показників здоров'я учнів та вихованцівзакладів освіти ОТГ (зниження захворюваності системи травлення, тощо), що безпосередньо залежить від якості їх харчування.

4.        Збільшення кількості учнів, охоплених гарячим харчуванням.

5.        Забезпечення збалансованого харчування школярів та вихованців навчальних закладів ОТГ.

6.        Формування навичок правильного та здорового харчування.

7.        Забезпечення дотримання нормативно-правових документів щодо організації харчування у навчальних закладах.

8.        Забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов з метою попередження спалаху гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь.

9.        Використання бюджетних коштів раціонально та ефективно.

Міський голова                           О.В. Юрченко  

Додаток 2

 до рішення виконкому

від 16.02.2017 № 3

 

Порядок

організації харчування дітей та учніву навчальних закладах освіти Тальнівської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік

 

Найважливішими компонентами розвитку особистості дитини є її фізичне, психічне та духовне здоров'я, стан якого визначається впливом на нього усього комплексу соціально-економічних, екологічних і духовних факторів. Одним з основних завдань сучасної освітньої політики при організації навчально-виховного процесу є збереження здоров’я та формування здорового способу життя у підростаючого покоління. При цьому важливе значення має організація харчування вихованців у дошкільних навчальних закладах, учнів у навчальних закладах, дотримання фізіологічних та санітарних норм, забезпечення продуктами натурального походження з високою харчовою і біологічною цінністю, формування у шкільні роки відповідального ставлення дітей до власного здоров’я та вироблення навичок здорового способу життя, формування культури харчування з ранніх дитячих років.

І. Загальні положення

1. З метою збереження здоров’я дітей,  створеннявідповідних умов для навчання та виховання в дошкільних та  загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади (далі ОТГ) в усіх навчальних закладах ОТГ самостійно організовується харчування дітей.

2.Харчування дітей у дошкільних закладах, учнів у загальношкільних навчальних закладах здійснюється за місцем виховання або навчання.

3. Відповідно до статті 25 Закону України «Про освіту» організація харчування в навчальних закладах покладається на виконком Тальнівської міської ради та керівників навчальних закладів.

II.Мета затвердження Порядку

1.Визначити порядок та механізм організації харчування дітей у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах Тальнівської ОТГ, які утримуються із бюджетуТальнівської міської ОТГв  2017 році (далі - Порядок).

2. Цей Порядок визначає механізм організації харчування дітей у навчальних та дошкільних закладах ОТГ.

3. При організації харчування дітей у навчальних закладах слід керуватися Конституцією України, Законами України «Про освіту» , «Про дошкільну освіту», «Про загальнусередню освіту».

4. Процес організації харчування дітей у навчальних закладах складається з:

-       відпрацювання режиму і графіка харчування дітей;

-       визначення постачальників продуктів харчування і продовольчої сировини;

-       приймання продуктів харчування і продовольчої сировинигарантованої якості;

-       складання меню-розкладу;

-       виготовлення страв;

-       проведення реалізації готових страв і буфетної продукції;

-       надання дітям готових страв і буфетної продукції;

-       ведення обліку дітей, які отримують безоплатнегаряче харчування, а також гаряче харчування за коштибатьків;

-       контроль за харчуванням;

-       інформування батьківпро організацію харчування дітей у закладі.

Безоплатне харчування учнів у навчальних закладахз денною формою перебування у закладах здійснюєтьсятільки в робочі дні. У разі відсутності учнів під час навчання компенсація за харчування не проводиться.

ІІІ. Організація роботи шкільних їдалень

1. Контингентом, що харчується в шкільних їдальнях, є учні, учителі та інші працівники шкіл.У дитячих садках - вихованці дошкільного навчального закладу та його персонал .

2. Основним видом харчування в загальноосвітніхнавчальних закладах є комплексні обіди, у дошкільних навчальних закладах - чотирьохразовий режим харчування (сніданок, обід, полудень, вечеря). Гаряче харчування - триразове (сніданок, обід, вечерю)

3.  Під час харчування учнів організовується чергування вчителів, вихователів ГПД, які слідкують зазагальним порядком і здійснюють громадський контрольза харчуванням учнів.

4. При розрахунку за харчування дітей та учнів можуть використовуватись різні форми оплати  (абонентна, безготівкова, готівкою тощо).Організація збору грошей на харчування учнів покладається на класних керівників, у дошкільних навчальних закладах - на завідуючу ДНЗ.

5. Примірне меню складається медичним працівником,інженером-технологом або шеф-кухарем чи кухарем на 2 тижні і затверджується керівником навчального закладу.

6. Шкільні їдальні працюють винятково за циклічним меню,яке складається на тиждень або декаду.Щоденні меню-розклади або меню складаються медичним працівником закладу або шеф-кухаремчи кухарем на підставі примірнихдвотижневих меню. Вони підписуються керівником закладу.Меню-розклад складається єдиним для всіх дітей закладу, але з різним виходом страв за віковими групами відповідно до норм харчування та наявності продуктівхарчування, продовольчої сировини.

7.Відповідальність за організацію харчування учнів у загальноосвітніх навчальних та вихованців у дошкільних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності додержання в них вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм покладається на засновників (власників) і  керівників цих навчальних закладів.

ІV.Організація харчування дітей

1.Харчування учнів загальноосвітніх та вихованців дошкільних навчальних 
закладів організовується у відповідності до Законів України «Пропублічні 
закупівлі»,  «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну ос
віту», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення санітарного та епідемічно
го благополуччя населення», «Про державну соціальну допомогу малозабезпече
ним сім’ям», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанов Кабінету Міні
стрів України «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загально
освітніх навчальних закладах» від 19.06.2002 № 856, «Про затвердження норм 
харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» від 
22.11.2004 № 1591, «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування ді
тей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчаль
них закладах, операції з надання яких звільняються від обкладання податком 
на додану вартість" від 02.02.2011 №116, «Про невідкладні питання діяльності
 дошкільних та інтернатних навчальних закладів» від 26.08.2002 №1243; наказу
 Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку встановлення 
плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних 
та інтернатних навчальних закладах» від 21.11.2002 № 667, спільного наказу
 Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки Украї
ни «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та 
оздоровчих закладах» від 01.06.2005  № 242/329, наказу Міністерства освіти і
 науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року 
№ 298/227«Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкі
льних навчальних закладах» Головного державного санітарного лікаря України 
«Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх 
навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» від 
14.08.2001 №63та даного Порядку.

2.    У загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах Тальнівської ОТГ за рахунок коштів місцевого бюджету  здійснюється харчуваннядітей пільгових категорій:

-       учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів та вихованців дошкільних підрозділів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

-       дітей-сиріт;

-       дітей, позбавлених батьківського піклування;

-       дітей з особливими освітніми потребами,  які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах;

-       дітей, батьки яких мобілізовані на військову службу, учасники антитерористичної операції, які безпосередньо перебувають в зоні АТО, загинули в зоні проведення АТО, інваліди з числа учасників АТО, поранені в зоні АТО, на період лікування, демобілізовані із зони антитерористичної операції;

-       дітей із сімей, що прибули на тимчасове проживання із Автономної республіки Крим, Донецької та Луганської областей;

-       дітей – інвалідів,  якінавчаються у дошкільнихнавчальних закладах ОТГ;

-       дітейучасниківбойовихдій;

-       дітей з багатодітнихсімей.

3.Харчування інших учнів загальноосвітніх навчальних закладів здійснювати за власні кошти, які надходять від батьків, як плата за харчування на спеціальні рахунки виконавчого комітету Тальнівської міської ради.

4. Вартість харчування може здешевлюватись або покращуватись за рахунок благодійної допомоги  від батьків та сільгоспвиробників, яка надходить  у натуральному виразі (овочів, фруктів та інших продуктів харчування), та приймаються  в  комору шкільної  їдальні за документами (сертифікати якості) та оприбутковуються за середньоринковими цінами спеціальною постійно діючою комісією навчального закладу (склад комісії затверджується наказом директора школи), актом та накладною. На використання цих продуктів харчування розробляти окремі меню-вимоги, на підставі яких списувати їх з обліку. До бухгалтерії відділу освіти раз на місяць подавати звіт про харчування разом із актами про оприбуткування, накладними та актом на списання продуктів харчування.

5.Харчування дітей, які не підлягають безоплатному харчуванню, у загальноосвітніх навчальних закладах може здійснюватися за безготівковим розрахунком (попереднього придбання абонементів або талонів один раз на тиждень чи місяць),а також за готівку.

6. Наказом керівника закладу призначається особа,відповідальна за організацію харчування дітей.

До його обов’язків входять:

-       координація діяльностіз роботою медичного персоналу щодо контролю за харчуванням дітей;

-       відпрацювання режиму і графіка харчування дітей, режиму чергування педагогічних працівників в обідній залі;

-       опрацювання інформації щодокількості дітей, які потребують гарячого харчування (утому числі дітей пільгових категорій);

-       участь у бракеражі готової продукції (за відсутності медичного працівника);

-       контроль за додержанням дітьми правил особистоїгігієни та вживанням готових страв, буфетної продукції;

-       контроль за санітарно-гігієнічним станом обідньої залитощо.

7. Облік дітей у школах,охоплених безоплатним харчуванням,здійснює класний керівник, у дитячих садках - вихователь, який вчасно повідомляє пронаявність учнів особу, відповідальну за організацію харчування.

8. Працівники, пов’язані з організацією харчування дітей, повинні проходити обов’язкові медичні огляди відповідно до чинного законодавства.

9. Контроль та державний санітарно-епідеміологічнийнагляд за організацією харчування дітей у навчальнихта дошкільних закладах покладається на органи охорониздоров’я.

10. Компенсація вартості харчування проводитись не буде.

11. Вживати заходи щодомаксимальногоохопленнядітей та учнівгарячимхарчуванням.

V.Фінансове забезпечення та вартість харчування дітейна 2017 рік
1.Розрахунки вартості харчування для дітей не пільгових категорій,що
 навчаються у дошкільних закладах ОТГ проводити,виходячи із розрахунку
 фактичної собівартості харчування поточного місяця за даними бухгалтерсь
кого облікубез врахування витрат на миючі засоби, електроенергію, заробітну
 плату кухаря та нарахуваннями на неї. Дані видатки здійснювати за рахунок 
коштів бюджетуТальнівської міської ОТГ.
2. Вартість одного діто-дня по харчуванню на 2017 рік для вихованців дошкі
льних підрозділів розраховується із врахуванням вікової категорії 1-3 роки,
 3-6 років; учнів загальноосвітніх навчальних закладів із врахуванням віко
вої категорії 6-10 років, 10 і старші.

3. Установити розмір плати, що вносять батьки або особи, які їх замінюють, за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах у розмірі 60 відсотків від встановленої вартості харчування на день по місту Тальне та на рівні 40 відсотків у сільській місцевості. Оплату здійснювати за дні відвідування дитиною навчального закладу.

4. Зменшити на 50 відсотків розмір плати за харчування для батьків, які мають троє і більше дітей.

5. Для всіх бажаючих учнів 1-11 класів, які не включені у перелік категорійних дітей, котрі харчуються безкоштовно, буде організоване гаряче харчування за кошти батьків.

6. Вартість харчування учнів 1-11 класів, які не включені до переліку категорійних дітей, буде визначатись,виходячи із розрахунку фактичної собівартості харчування поточного місяця за даними бухгалтерського облікуіз врахуванням витрат на миючі засоби, електроенергію, заробітну плату кухаря та кухонних працівників та нарахуваннями на неї.

7. Частка виробничих витрат у загальній вартості харчування учнів 1-11 класів, які харчуються за власні кошти  (на миючі засоби, електроенергію, заробітну плату кухаря та кухонних працівників та нарахуваннями на неї), буде визначатись шляхом ділення загальної суми таких витрат на загальну кількість прохарчованих дітей у закладі.

8.Плата за харчування дітей у загальноосвітніхта дошкільних навчальних закладах вноситься щомісяця авансовим платежем не пізніше 10 числа поточного місяця, за який вноситься плата до банківських установ (їх філій). Директори шкіл і завідуючі ДНЗ несуть відповідальність за своєчасне надходження батьківської плати. У разі невнесення плати в установлені терміни, ці суми стягуються у порядку, визначеному чинним законодавством.

9. Відшкодування затрат загального фонду бюджетуТальнівської міської ОТГ, понесених на харчування учнів 1-11 класів, які харчуються за власні кошти, буде проводитись за рахунок коштів спеціального фонду (батьківської плати) шляхом відновлення касових видатків загального фонду щомісячно.

VІ.Відділ освіти молоді та спорту апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету:

1. Здійснює керівництво організацією харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів.

2.Укладає угоди з підприємствами, підприємцями про постачання продуктів харчування  та продовольчих товарів у їдальні загальноосвітніх навчальних закладів на приготування їжі.

3.Проводить відшкодування витрат загального фонду бюджетуТальнівської міської ОТГ, використаних на оплату природного газу, електроенергії та води, використаних для приготуванняїжі,згіднопоказівприладівоблікуза рахунок коштів спеціального фонду бюджетуТальнівської міської ОТГ відповідно до кошторисних призначень, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

4.Здійснює придбання технологічного обладнання, кухонного інвентарю та посуду для навчальних закладів.

5.Розробляє єдиний для всіх загальноосвітніх навчальних закладів механізм розрахунку за харчування в шкільних їдальнях.

6.Контролює асортимент шкільних буфетів відповідно до Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх  навчальних  закладів та організації  навчально-виховного  процесу, затвердженими  постановою Головного державного  санітарного  лікаря  України  від  14.08.2001  № 63.

Міський голова                        О.В. Юрченко

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

          ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

           Від 16.02.2017№ 4

м.Тальне

 

Про  погодження штатних розписів комунальних

підприємств, ДП «Світло» ПрАТ «Комунальник»

з 01.01.2017 року до 01.05.2017 року

 

Розглянувши клопотання керівників ДП «Світло ПрАТ «Комунальник» Т.В.Коробко від 31.01.2017 року № 18, КП «Ритуал» О.В.Зозулі від 30.01.2017 року № 9, КП «Наш Дім» О.С.Шлапаченко від 30.01.2017 року № 5, КП «Гірський Тікич» М.Д.Хілобоченковід 31.01.2017 року № 7, КП «Водоканал» В.І.Росолавід 10.02.2017 року № 35 щодо погодження штатних розписів підприємств, керуючись п. п.1 п. «б» ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

в и р і ш и в:

 

1. Погодити штатні розписи ДП «Світло»ПрАТ «Комунальник» (додаток № 1), КП «Ритуал» Тальнівської міської ради (додаток № 2), КП «Гірський Тікич» Тальнівської міської ради (додаток № 3), КП «Наш Дім» Тальнівської міської ради (додаток № 4), КП «Водоканал» Тальнівської міської ради (додаток № 5) з 01.01.2017 року до 01.05.2017 року.

2. Рекомендувати керівникам комунальних підприємств на 2017 рік призупинити дію п.п. 3.1 розділу ІІІ контрактів з керівниками комунальних підприємств в частині встановлення надбавки за інтенсивність праці та особливий характер роботи у розмірі 50% та встановлення розміру премії до 25% (у разі наявності прибутку підприємства) до нарахованої заробітної плати за посадовим окладом з урахуванням надбавок і доплат.

3. Контроль за виконанням рішення покласти в. о. керуючої справами виконкому А.П. Белінську

Міський голова                                                                          О. В. Юрченко

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

від 16.02.2017 № 5

м.Тальне

Про  припинення дії договору оренди

нежитлового приміщення по вул. Соборній,40

 

Розглянувши  заявуЄвтушенко Н.С., діючи в межах п.17 Положення про оренду комунального майна Тальнівської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 31.05.2011 року№9/6-2(2), керуючись ст. ст.  29,  60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком  міської ради

в ирішив :

 

1. Припинити дію договору орендинерухомого майна – частини приміщення другого поверху колишнього райпобуткомбінату, що належить до спільної власності територіальної громади м. Тальне, від 17.01.2013року по вул. Соборній,40, загальною площею11,80 кв.м, між фізичною особою-підприємцем  Євтушенко Надією Станіславівною та Тальнівською міською радою.

2. Доручити начальнику відділу з питань контролю за повнотою обліку суб’єктів оподаткування та сплатою податків і зборів Геращенковій Т.В. підготувати необхідні документи для  розірваннядоговору оренди.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства.

Міський голова                                                             О.В.Юрченко

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

 

від 16.02.2017  №   6

м.Тальне

 

Про оренду комунального нерухомого майна

по вул.Небесної Сотні, 15, по вул.Гагаріна, 50а

 

Розглянувши  поданізаяви та матеріали фізичних осіб-підприємців Чубань Т.А. та Медведєвої Л.А., діючи в межах Положення про оренду комунального майна Тальнівської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 31.05.2011 року№9/6-2(2), керуючись ст. ст.  29,  60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком  міської ради

вирішив:

 

1. Передати в оренду:

1.1. фізичній особі-підприємцю Чубань Тетяні Анатоліївні частину приміщення шкільної їдальні Тальнівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школаI-IIIст. №1-гімназії» по вул.Небесної Сотні,15 в м. Тальне, площею 6 кв.м, для торгівлі буфетною продукцією строком на  1 (Один)рік із встановленням місячної (базової) орендної плати  за оренду нерухомого майна в розмірі 150 грн.;

1.2.фізичній особі-підприємцю Медведєвій Лесі Анатоліївні приміщення по вул.Гагаріна,50а в м. Тальне, площею 14.02 кв.м, для здійснення роздрібної торгівлі ветеринарними медикаментами і препаратамистроком на  1 (Один) рік із встановленням місячної (базової) орендної плати  за оренду нерухомого майна в розмірі 757,06 грн.

2. Доручити начальнику відділу з питань контролю за повнотою обліку суб’єктів оподаткування та сплатою податків і зборів Геращенковій Т.В. підготувати необхідні документи для  укладання договорів оренди.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства.

Міський голова                                                             О.В.Юрченко

 

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 16.02.2017                                     № 7

м. Тальне

 

Про надання дозволу на розміщення

на території об’єктів благоустрою будівель

 і споруд соціально-культурного,побутового,

торговельного та іншого призначення

ФОП:Чепелівській Л.М,Павлуші Ю.В.,

Сергановій С.В.,Захаревич М.О.,Слободяник Л.І.,

РезніченкоО.І.,ШольціМ.М.,ТурченюкЛ.В.,

Біліченку В.М.,Щербині В.Ю.,Щербині Ю.В.,

Колодій Н.М.,ПетриченкоТ.А.,КолісникМ.І.,

Маляр І.О., Кулак В.Г.,Саруханяну А.Ф.

 

Розглянувши заяви суб’єктів підприємницької діяльності щодо розміщення на території об’єктів благоустрою міста Тальне будівель і  споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, на підставі статті 4 та 7 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», пункту 5 статті 16 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Постанови КМУ «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»,враховуючи п.8 абзацу 7  розділу І Правил благоустрою та утримання території міста, затверджених  рішенням міської ради  №6/6-3(2) від 25.02.2011 року, керуючись  Законом  України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконкомом  міської ради

в и р і ш и в:

 

1. Дати дозвіл на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення суб’єктам підприємницької діяльності:

1.1 в орендованому приміщенні терміном на 1 рік:

- ФОП Чепелівській Людмилі Миколаївні  по вул.Соборна,41(побут.техніка) для здійснення інших видів роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;

-  ФОП Павлуші Юлії Валентинівні вул..Соборна,41 (ТК «Тріумф», відділ косметики)для здійснення інших видів роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах ;

- ФОПСергановійСніжані Володимирівні  по вул..Соборна,41(відділ взуття) для здійснення роздрібної торгівлі взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах ;

- ФОПЗахаревич Маргариті Олександрівніпо вул.Соборна,41 (одяг та сумки) для здійсненняінших видів  роздрібної торгівлі  в неспеціалізованих магазинах;

- ФОП Слободяник Ларисі Іванівні  по вул.Соборна,41(відділ посуду та тканини) для здійснення інших видів роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;

- ФОП Резніченку Івану Миколайовичу по вул.Соборна,24 (м-н «Майфон») для здійснення роздрібної торгівлі телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах;інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;

- ФОП Резніченку Івану Миколайовичу по вул.Гагаріна,9А(м-н «Хозяюшка») для здійснення роздрібної торгівлі телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах;інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;

- ФОП Шольці Михайлу Миколайовичу по вул..Гагаріна,2(Сіті Центр,відділ дитячого одягу) для здійснення інших видів роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;

- ФОП Турченюк Людмилі Володимирівні по вул..Гагаріна,2(Сіті Центр,відділ тюлі) для здійснення інших видів роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;виробництво готових текстильних виробів, крім одягу;ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку;

- ФОП Біліченку Віталію Миколайовичу по вул..Гагаріна,5(«Світ рибалки та туризми») для здійснення інших видів роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;

- ФОП Щербині Вадиму Юрійовичу по вул..Гагаріна,5 (м-н «Гігалайн») для здійснення роздрібної торгівлі комп’ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах;

- ФОП Щербині Юрію Володимировичу по вул..Гагаріна,5 (м-н «Гігалайн») для здійснення роздрібної торгівлі комп’ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах;

- ФОП Колодій Наталії Михайлівні по вул..Гагаріна,91 (ТД «Тальне» відділ книг) для здійснення роздрібної торгівлі книгами;роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах;

- ФОП Петриченко Тетяні Арнольдівні по вул.Соборна,23 (перукарня)для надання послуг перукарнями та салонами краси;

-ФОП Колісник Марії Іванівні по вул.Гагаріна,81 для здійснення роздрібної торгівлі іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах;

- ФОП Маляр Ірині Олексіївні по вул..Гагаріна,81 для здійснення роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту;

-ФОП Кулак Валентині Григорівна по вул..Гагаріна,25 для здійснення роздрібної торгівлі іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах;

1.2. у власному приміщенні:

- ФОП СаруханянуАрменуФрунзіковичу по вул..Соборна,6 для здійснення інших видів роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;ремонт взуття та шкіряних виробів.

2.  Погодити режим роботи торгових точок згідно додатка.

 3. Зобов’язати посадових осіб підприємств та організацій, суб’єктів підприємницької діяльності, яким надано дозвіл на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг, в повному обсязі виконувати вимоги Правил благоустрою та утримання території м. Тальне, затвердженого рішенням  сесії міської ради №18/6-2(2) від 31.01.2012 року (із внесеними змінами), Постанови  КМУ від 15.06.2006 року №833 «Про затвердження Порядку провадження торгівельної діяльності та правил торгівельного обслуговування населення», Постанови КМУ від 16.05.94 року №313 «Про затвердження правил побутового обслуговування населення».

4. У разі невиконання вимог п.2 та п.3 даного рішення поставити питання про доцільність терміну дії дозволу на торгівлю.

5. Суб’єктам підприємницької діяльності взяти до відому, що дозвіл на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення у місті Тальне підлягає переоформленню на загальних підставах у разі зміни організаційно-правової форми, найменування, місцезнаходження об’єкта торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, а також зміни фізичної особи-підприємця.

6.Контроль за виконанням рішення покласти на бухгалтера ІІ категорії міського сектору з питань функціонування житлово-комунального та внутрішнього господарства Прилипко В.В.

Міський голова                                                                             О.В.Юрченко

   

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 16.02.2017                                    № 8

м.Тальне

 

Про призначення ПАТ «Тальнівське АТП 17137»

тимчасовим перевізником на перевезення пасажирів

на міських маршрутах загального користування

 

             Відповідно Закону України «Про автомобільний транспорт»,
 п.5 ст. 55 постанови КМУ від 03.12.2008 року № 1081 «Про затвердження
 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті
 загального користування», враховуючи той факт, що попередньо укладені дого
вори втратили свою чинність 17.01.2017р., а на даний час переможець конкурсу
 на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користу
вання ще не визначений,  з метою недопущення зростання соціального напружен
ня серед жителів міста через невдоволеність якістю чи стабільністю наданих 
транспортних послуг, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самовряду
вання в Україні», виконавчий комітет Тальнівської  міської ради 

в и р і ш  и в:

1. Тимчасово, на період визначення конкурсним комітетом переможця на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, призначити перевізником  з 18.01.2017 року ПАТ «Тальнівське АТП 17137» на перевезення пасажирів по маршрутах:

-                   Маршрут № 1  «Автостанція – Залізнична станція»;

-                   Маршрут № 2 «Автостанція – Ринок»;

-                   Маршрут № 3 «Автостанція – Нафтобаза»;

-                   Маршрут № 4 «Автостанція – вул. Свободи»;

-                   Маршрут № 5 «Автостанція – вул. Урожайна»;

-                   Маршрут № 6 «Цукровий завод – Райлікарня».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на в.о. керуючої справами виконкому А.П. Белінську.

Міський голова                                                                          О.В. Юрченко

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 16.02.2017                                      № 9

м. Тальне

 

Про проведення конкурсу з перевезення пасажирів

на автобусних маршрутах на території Тальнівської

міської об’єднаної територіальної громади

 

З метою реалізації основних напрямів розвитку автомобільного транспорту, створення безпечних умов для перевезення пасажирів автомобільним транспортом, покращення якості пасажирських перевезень, створення конкурентного середовища, забезпечення оновлення рухомого складу, підвищення рівня безпеки перевезень пасажирів, забезпечення виконання соціально значущих перевезень для визначення автомобільного перевізника з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Тальне на конкурсних засадах, відповідно до ст. ст. 7, 43, 44 Закону України «Про автомобільний транспорт», Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою КМУ від 03.12.2008 року № 1081, врахувавши рекомендації Черкаського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України по вжиттю заходів щодо порушення законодавства про захист економічної конкуренції, а саме – проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах на території об’єднаної Тальнівської громади та укладення із переможцем конкурсу договору на перевезення пасажирів, керуючись п. 12 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

в и р і ш и в :

 

1. Провести конкурс з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах на території об’єднаної Тальнівської громади на 2017-2021 роки.

 

2. Визначити об’єкт конкурсу – маршрути автобусного сполучення у м. Тальне  на 2017-2021 роки :

№ 1. Автостанція – Залізнична станція;

№ 2. Автостанція – Ринок;

№ 3. Автостанція – Нафтобаза;

№ 4. Автостанція – вул. Свободи;

№ 5. Автостанція – вул. Урожайна;

№ 6. Цукровий завод – Райлікарня

та до сіл і селищ громади (Здобуток, Гордашівка, Соколівочка, Тарасівка, Червоне, Степана).

 

3. Затвердити умови конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Тальне на 2017-2021 роки згідно додатку № 1.

 

4. Затвердити персональний склад конкурсного комітету для розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішення про визначення переможця конкурсу у складі згідно додатку № 2;

4.1. призначити :

- головою конкурсного комітету Юрченка О.В.;

- заступником голови конкурсного комітету Рогову І.М.;

- секретарем конкурсного комітету без права голосу Белінську А.П.

 

5. Затвердити Порядок проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах на території Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2021 роки згідно додатку № 3.

 

6. Затвердити кошторис витрат на організацію та проведення конкурсу та розмір плати за участь у конкурсі з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у м.Тальне згідно додатку № 4.

 

7. Рішення опублікувати в ЗМІ.

Міський голова                                                                            О.В. Юрченко

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 16.02.2017                         № 10

м. Тальне

 

Про продовження строку дії контракту

з керівником КП «Наш Дім» Тальнівської

міської ради з 05.03.2017 року

 

Розглянувши клопотання керівника КП «Наш Дім» Тальнівської міської ради №6 від 13.02.2017 р., керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,виконком міської ради

 

в и р і ш и в :

1. Продовжити строк дії контракту з Шлапаченко Ольгою Степанівною керівником КП «Наш Дім» Тальнівської міської ради з 05.03.2017 р по 04.03.2018 р., внісши відповідні зміни до діючого контракту (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти нав.о. керуючої справами виконкому А.П. Белінську.

Міський голова                               О.В. Юрченко

 

ДОДАТКОВА УГОДА

 

від 16.02.2017 року до контракту з керівником КП «Наш Дім» Тальнівської міської ради, затвердженим рішенням виконкому № 20 від 28.01.2009 року

 

Виконавчий комітет Тальнівської міської ради, іменований далі – Засновник (Власник), в особі міського голови Юрченка Олексія Віталійовича, з одного боку, та громадянка Шлапаченко Ольга Степанівна, іменована далі – Керівник, з другого боку, уклали дану угоду про наступне:

 

Пункт 6.1 розділу VI «Термін дії та інші умови контракту» викласти в наступній редакції:

«6.1. Цей контракт діє з 05.03.2017 року по 04.03.2018 року»

 

 

Від Засновника (Власника):                                        Керівник:

Міський голова О.В. Юрченко                                  О.С. Шлапаченко

 

__________________                                            _________________

              

            «__»________ 2017 рік                                «__»________ 2017 рік

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 16.02.2017    № 11

м.Тальне

 

Про встановлення адреси

будинковолодінню гр.Самсонової С.О.

 

Розглянувши заяву гр.Самсонової С.О. від 04.01.2017щодо впорядкування нумерації належного їй будинковолодіння по вул.Горького, враховуючи, що за цією ж адресою перебуває і будинковолодінняПопрієнко Н.В., керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

в и р і ш и в :

 

1.    Встановити адресу будинковолодіння, яке належить гр. Самсоновій Світлані Олександрівні: м. Тальне, вул. Горького, 15а.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на в.о. керуючої справами виконкому А.П. Белінську.

Міський голова                                      О.В. Юрченко

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 16.02.2017 № 13

м.Тальне

 

Про підтвердження адреси

окремих будинковолодінь

в м. Тальному

 

Розглянувши заяву гр. Павленко В.М. від 02.02.2017 р. та Карман Н.П від 01.02.2017 р., керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

в и р і ш и в :

 

1. Підтвердити зміну адреси будинковолодіння, розміщеного за адресою: м. Тальне, пров. Двухбабного, 19, з вул. Чехова, 18б.

2. Підтвердити зміну адреси будинковолодіння, розміщеного за адресою: м. Тальне, вул. Лермонтова, 31, з вул. Лермонтова, 19.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на в.о. керуючої справами виконкому А.П. Белінську.

 

Міський голова                                      О.В. Юрченко

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від  16.02.2017         № 14

м.Тальне

 

Про зміну адрес окремих

Будинковолодіньв м. Тальне

 

Розглянувши заяви гр. Шариги Т.І. від 10.01.2017 та Мельника С.М. від 25.01.2017, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

в и р і ш и в :

 

1. Змінити адресу будинковолодіння, розміщеного в м. Тальне, з  вул. Петровського, 4 на вул. Чорновола, 6 на підставі рішення Тальнівської міської ради № 27/5-3(6) від 01.08.2008 р. «Про розгляд висновків та пропозицій історико-топонімічної комісії щодо перейменування вулиць у м. Тальне».

2. Змінити адресу будинковолодіння, розміщеного в м. Тальне, вул. Червоноармійська, 4б на вул. Олександра Шевцова, 44 на підставі рішення Тальнівської міської ради № 3/7-5(8) від 25.12.2015 р. «Про перейменування окремих вулиць і провулків міста Тального».

3. Контроль за виконанням рішення покласти на в.о. керуючої справами виконкому А.П. Белінську.

Міський голова                                      О.В. Юрченко

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від16.02.2017     № 15

м.Тальне

 

Про приватизацію державного житлового

фонду по вул. Скворцова, 53а гр. Кутвіцьким Р.Б.

та членами його сім’ї

 

Розглянувши заяву гр.Кутвіцького Р.Б. та подані матеріали, на підставі Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян,  затвердженого наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 16.12.2009 №396, рішення Тальнівської міської ради № 38/6-2(5) від 03.09.2013, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконком міської ради

в и р і ш и в :

 

1. Задовольнити прохання і передати в приватну спільну сумісну власність жилі приміщення у гуртожитку по вул. Скворцова, 53а гр.:

1.1. Кутвіцькому Руслану Борисовичу

Кутвіцькій Ірині Миколаївні

Кутвіцькому Костянтину Руслановичу

Кутвіцькій Вікторії Русланівні

кімнати №5, №6, жилою площею – 27,1 кв. м, 2 кімнати, 4 особи.

2. Затвердити розпорядження органу приватизації про передачу вищевказаних приміщень у приватну власність.

3. Зняти з балансу Тальнівської міської ради квартиру за вищевказаною адресою.

4. Видати свідоцтво про право власності на об’єкт згідно п.1 даного рішення.

5. Гр. Кутвіцькому Руслану Борисовичу звернутися до державного реєстратора для реєстрації свідоцтва в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

6. Присвоїти поштову адресу житловому приміщенню у гуртожитку по           вул. Скворцова, 53а,  в якому проживає сім’я гр. Кутвіцького Руслана Борисовича: м.Тальне, вул. Скворцова, 53а/5.

7. Контроль за виконанням рішення покласти нав.о. керуючої справи виконкому Белінську А.П.

Міський голова                                      О.В. Юрченко

ТАЛЬНІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від 16.02.2017 №16

м. Тальне

 

Про організацію громадських робіт у 2017 році

 

З метою подальшого розвитку громадських робіт як одного із важливих напрямів у системі державних гарантій забезпечення зайнятості працездатного населення та одночасного вирішення питань соціального розвитку громади, врахувавши рішення міської ради від 20.01.2017 року № 1/8-4 «Про комплексну Програму з благоустрою території та утримання об’єктів комунальної власності Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки», діючи в межах ст.31 Закону України «Про зайнятість населення», Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 року № 175, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

в и р і ш и в :

 

         1. Затвердити перелік роботодавців та видів громадських робіт, які будуть організовуватись та проводитись у 2017 році за кошти:

-  бюджету Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (додаток № 1);

- роботодавців (додаток № 2).

         2. Фінансування організації громадських робіт здійснювати за рахунок коштів бюджету Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади (розпорядник коштів – виконавчий комітет Тальнівської міської ради) та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. У разі залучення зареєстрованих безробітних до громадських робіт фінансування організації таких робіт здійснювати пропорційно рівними частинами за рахунок коштів бюджету Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

         3. Контроль за виконанням рішення покласти на в.о. керуючої справами виконкому А.П. Белінську.

Міський голова                                                                             О.В.Юрченко

У К Р А Ї Н А

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 16.02.2017                                   № 17

м.Тальне

 

Про визначення уповноважених осіб на здійснення

делегованих повноважень у сфері реєстрації місця

проживання фізичних осіб на території

села Гордашівка, селища Здобуток, селища Тарасівка

 

Відповідно до Закону України «Провнесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» від 10.12.2015 року № 888-VIII, ст. 3 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»,  Закону України «Про Державний реєстр виборців», керуючись ст. 371 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

в и р і ш и в :

1. Уповноважити:

1.1. Гресько Катерину Андріївну, спеціаліста з питань діловодства та контролю апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету на здійснення делегованих повноважень на території села Гордашівка Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади щодо реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб, формування, ведення та внесення інформації до реєстру територіальної громади відповідно до закону, передачу відомостей про реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання осіб, а також звітність форм 3.1, 3.4, 3.5, 10.1 для здійснення щомісячного поновлення бази даних Державного реєстру виборців в паперовому вигляді та на електронних носіях по селу Гордашівка до Тальнівської міської ради;

1.2. Кушенко Наталію Валеріївну, спеціаліста з питань діловодства та контролю апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету на здійснення делегованих повноважень на території селища Здобуток, селища Тарасівка Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади щодо реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб, формування, ведення та внесення інформації до реєстру територіальної громади відповідно до закону, передачу відомостей про реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання осіб, а також звітність форм 3.1, 3.4, 3.5, 10.1 для здійснення щомісячного поновлення бази даних Державного реєстру виборців в паперовому вигляді та на електронних носіях по селищу Здобуток, селищу Тарасівка до Тальнівської міської ради.

2. Внести відповідні доповнення до посадових інструкцій уповноважених посадових осіб апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету згідно п. 1 даного рішення.

3. Виготовити штампи реєстрації місця проживання, місця перебування, зняття з реєстрації місця проживання за формою згідно з додатками 1, 2 до Постанови КМУ від 02.03.2016р.  № 207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру».

4. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника загального відділу апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету Топтун І.О.

Міський голова                                                                          О.В. Юрченко

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від16.02.2017        № 18

м.Тальне

 

Про затвердження вартості

окремихритуальних послуг

КП «Ритуал» на 2017 рік

 

 

Розглянувши клопотання КП «Ритуал» ТМР про затвердження вартості окремих ритуальних послуг та розрахунок вартості таких послуг, відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну справу», наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 № 193 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України «Про поховання та похоронну справу», керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

в и р і ш и в :

1. Затвердити вартість окремих ритуальних послугКП «Ритуал» Тальнівської міської ради на 2017 рік згідно додатку.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на в.о. керуючої справами виконкому А.П. Белінську.

Міський голова                                      О.В. Юрченко

 

Додаток

до рішення виконкому

№ 18від 16.02.2017

 

Калькуляція

формування цін по КП «Ритуал» на найнятий автотранспорт

 

Статті витрат

Автокатафалк

ПАЗ

 

ЛАЗ

Вартість найнятого транспорту

 

350,00

400,00

450,00

Рентабельність,12 %

 

42,00

48,00

54,00

Відпускна ціна

 

392,00

448,00

504,00

 

Міський голова                                      О.В. Юрченко

 

     У К Р А Ї Н А

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

          ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ                 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

                                               Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від16.02.2017                          № 19

м.Тальне                                                                                                                               

 

Про використання коштів

 

Розглянувши подані матеріали, з метою забезпечення соціального захисту, життя та здоров’я громадян, мобілізованих військовозобов’язаних, учасників АТО та членів їхніх родин,  керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради                           

в и р і ш и в:

 

1. Надати одноразову матеріальну допомогу:

-       гр. Больбатенку Владиславу Васильовичу, проживає по вул. Небесної Сотні, 23, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2799813290, картковий рахунок № 26201000369109 АТ «Державний ощадний банк України», МФО 354507, код ЄДРОУ 02767059,в сумі одна тисяча гривень для проходження курсу лікування (посвідчення учасника бойових дій від 29.07.2015р.);

-       гр. Бальохі Віталію Олеговичу, проживаєв с. Соколівочкапо вул. В. Проценка, 3 б, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3602504877, розрахунковий рахунок № 29244825509100 ПАТ «ПриватБанк», код одержувача 14360570, код банку 14360570, для поповнення картки 5168757311099180, в сумі одна тисяча гривень для проходження курсу лікування (згідно довідки № 3206/7 від 03.10.2016 року виданої військовою частиною В0946, що гр.Бальоха В.О перебуває на військовій службі у військовій частині  польової пошти В0946 з 17.09.2016 року);

-       гр. Тисячному Руслану Станіславовичу проживає по вул. Гагаріна, 87, кв. 31, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3095209912, розрахунковий рахунок № 29244825509100 ПАТ «ПриватБанк», код одержувача 14360570, код банку 14360570, для поповнення картки 5168742703719975,в сумі одна тисяча гривень для проходження курсу лікування (посвідчення учасника бойових дій від 22.06.2015р.);

-       гр.Котенко Юрій Олексійович, проживає по вул.Замковій, 32/12,реєстраційний номер облікової картки платника податків 2737910537, розрахунковий рахунок № 29244825509100 ПАТ «ПриватБанк», код одержувача 14360570, код банку 14360570, для поповнення картки 5168757310684073,в сумі одна тисяча гривень для проходження курсу лікування (посвідчення учасника бойових дій від 29.07.2015р.);

-       гр. Гончаренку Юрію Васильовичу, проживає по вул. Партизанській, 15, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3018215915, картковий рахунок № 26257000025624 АТ «Державний ощадний банк України», МФО 354507, код ЄДРОУ 02767059,в сумі одна тисяча гривень для проходження курсу лікування (посвідчення учасника бойових дій від 12.08.2015р.);

-       гр. Потьомкіну Віталію Юрійовичу, проживає по пров. Свободи, 8, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2750906179, картковий рахунок № 26253530299678 АТ «Державний ощадний банк України», МФО 354507, код ЄДРОУ 02767059,в сумі одна тисяча гривень для проходження курсу лікування (посвідчення учасника бойових дій від 29.07.2015р.);

-       гр. Шевченку Анатолію Васильовичу, проживає по вул. С. Ярошенка, 1, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2319114530, розрахунковий рахунок № 29244825509100 ПАТ «ПриватБанк», код одержувача 14360570, код банку 14360570, для поповнення картки 4731217111095426,в сумі одна тисяча гривень для проходження курсу лікування (ліквідатор ЧАЕС);

-       гр. ЛізогубуВячеславуВячеславовичу, проживає по вул. Космонавтів, 2, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2979220678, картковий рахунок № 226253501167331 АТ «Державний ощадний банк України», МФО 354507, код ЄДРОУ 02767059,в сумі одна тисяча гривень для проходження курсу лікування (посвідчення учасника бойових дій від 08.04.2016р.);

-       гр. Польовому Миколі Івановичу, проживає по вул. Самойлова, 4 а, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2072323331, розрахунковий рахунок № 29244825509100 ПАТ «ПриватБанк», код одержувача 14360570, код банку 14360570, для поповнення картки 5168757319932382, в сумі одна тисяча гривень для проходження курсу лікування (посвідчення учасника бойових дій від 15.12.2015р.);

-       гр. Макодзебі Олександру Володимировичу, проживає по вул. Небесної Сотні, 172, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3414805355, розрахунковий рахунок № 229244825509100 ПАТ «ПриватБанк», код одержувача 14360570, код банку 14360570, для поповнення картки 4149625800538488, в сумі одна тисяча гривень для проходження курсу лікування (згідно довідки № 113 від 12.01.2017 року виданої Тальнівським районним військовим комісаріатом, про те що гр.. Макодзеба О.В. дійсно проходив військову службу за контрактом з 09.09.15 по 16.12.16);

-       гр. Русенюку Анатолію Вікторовичу, проживає по вул. Гоголя, 20, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3041411871, картковий рахунок № 26252501107789 АТ «Державний ощадний банк України», МФО 354507, код ЄДРОУ 02767059, в сумі одна тисяча гривень для проходження курсу лікування (згідно довідки № 89 від 17.01.2017 року виданої Тальнівським районним військовим комісаріатом, про те що гр.. Русенюк А.В. дійсно проходив військову службу за контрактом з 26.10.16 по 28.12.16);

-       гр. Закревському Петру Володимировичу, проживає по вул. Небесної Сотні,74, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2612706038, розрахунковий рахунок № 229244825509100 ПАТ «ПриватБанк», код одержувача 14360570, код банку 14360570, для поповнення картки 5168742700042314, в сумі одна тисяча гривень для проходження курсу лікування (згідно довідки № 505 від 10.01.2017 року виданої Тальнівським районним військовим комісаріатом);

-       гр. Наталичу Олександру В’ячеславовичу, проживає по вул. Замковій, 36/29, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3320406792, ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, розрахунковий рахунок одержувача 26252101, поповнення карткового рахунку 0983353000, в сумі одна тисяча гривень для проходження курсу лікування (посвідчення учасника бойових дій від 12.05.2016 р.);

-       гр. Луценку Олександр Сергійович, проживає по вул. 80-ї Гв. Дивізії, 3, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3225719394, картковий рахунок № 26252000037888 АТ «Державний ощадний банк України», МФО 354507, код ЄДРОУ 02767059, в сумі одна тисяча гривень для вирішення соціально-побутових питань (посвідчення учасника бойових дій від 29.03.2016 р.);

-       гр. Опалінському Юрію Петровичу проживає по пров. В. Проценка, 4, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3341809234, картковий рахунок № 2625000087151 АТ «Державний ощадний банк України», МФО 354507, код ЄДРОУ 02767059, в сумі одна тисяча гривень для проходження курсу лікування (довідка з військової частини польової пошти В4174 № 2344 від 12.12.2016 року).

-       гр. ПольовомуІгору Володимировичу, проживає по вул. Затишній, 8, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2704304098, картковий рахунок № 26259501115309 АТ «Державний ощадний банк України», МФО 354507, код ЄДРОУ 02767059, в сумі одна тисяча гривень для вирішення соціально-побутових питань (посвідчення учасника бойових дій від 04.08.2015 р.);

-       гр. Загородньому Василю Денисовичу, проживає поЧерняховського, 27, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1305304112, розрахунковий рахунок № 29244825509100 ПАТ «ПриватБанк», код одержувача 14360570, код банку 14360570, для поповнення картки 5168757200132738, в сумі одна тисяча гривень для проходження курсу лікування

-       гр. Чукало Лідії Миколаївні, проживає по вул. Замковій, 30/16, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1808322269, розрахунковий рахунок № 29244825509100 ПАТ «ПриватБанк», код одержувача 14360570, код банку 14360570, для поповнення картки 5168757200038752, в сумі одна тисячагривень для проходження курсу лікування;

-       Больбатенко Владиславу Васильовичу, проживає по вул. Небесної Сотні, 23, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2799813290, картковий рахунок № 26201000369109 АТ «Державний ощадний банк України», МФО 354507, код ЄДРОУ 02767059,в сумі одна тисяча гривень для проходження курсу лікування

-       гр. Андрієвській Вікторії Вікторівні,  повул. Замковій, 25, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3136217803, рахунок № 29244825509100 ПАТ «ПриватБанк», код одержувача 14360570, код банку 14360570, для поповнення картки 4149499647159290 в сумі одна тисячагривень для проходження курсу лікування донькиАндрієвської Валерії Іванівни;

-       гр. Нікітенко Аллі Георгіївні,  по вул. Ватутіна, 56, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2486405966, ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, розрахунковий рахунок одержувача 26252101, поповнення карткового рахунку 0863801000 в сумі одна тисяча  гривень для вирішення соціально-побутових проблем (син Нікітенко Сергій Володимирович учасник АТО посвідчення від 22.06.2015 року);

-       гр. Пономаренку Миколі Григоровичу, по вул. Вокзальній, 131/9, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2204205711, рахунок № 905071АТ «Державний ощадний банк України», МФО 354507, код ЄДРОУ 02767059,в сумі одна тисяча гривень для проходження курсу лікування

-       Опалінській Галині Миколаївні, проживає по пров. В. Проценка, 4, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2096208882, картковий рахунок № 26204000360644 АТ «Державний ощадний банк України», МФО 354507, код ЄДРОУ 02767059,в сумі одна тисяча гривень для проходження курсу лікування

-       гр. Верещаку Петру Денисовичу, проживає в с. Червоне, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1504913379, картковий рахунок № 26252000087021 АТ «Державний ощадний банк України», МФО 354507, код ЄДРОУ 02767059,в сумі одна тисяча гривень для проходження курсу лікування

-       гр.. Крижанівській Наталії Степанівні, проживає по Перемоги, 1/47, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2009308169, ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, розрахунковий рахунок одержувача 262588, поповнення карткового рахунку 0225038700, в сумі одна тисяча гривень для проходження курсу лікування підопічної Пузир Наталії Олександрівни;

-       гр. Образцову Ігорю Васильовичу проживає по вул. Віті Проценка, 2/9, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2201911792, рахунок № 29244825509100 ПАТ «ПриватБанк», код одержувача 14360570, код банку 14360570, для поповнення картки 5168757307616435 в сумі одна тисяча  гривеньдля проходження курсу лікування;

-       гр. Москаленко Валентині Іванівні проживає по вул. Віті Проценка, 34, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2170726067, картковий рахунок № 26259580263982 АТ «Державний ощадний банк України», МФО 354507, код ЄДРОУ 02767059, в сумі одна тисяча гривень для проходження курсу лікування онука Москаленко Назара Віталійовича 01.07.2003 року народження.

-       гр. Колісніченко Валентині Миколаївні, проживає попров. Малому, 11, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2459708865, ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, розрахунковий рахунок одержувача 262588, поповнення карткового рахунку 0867429900, в сумі одна тисяча гривень для проходження операційного втручання;

-       гр. Мицик Юлії Петрівні, проживає повул. Матросова, 33, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2375005003, розрахунковий рахунок

 

№ 29244825509100 для поповнення картки 5168757319932499 ПАТ КБ «Приватбанк» в сумі одна тисяча гривень для реабілітації після операції;

-       гр. Кащук Вірі Іванівні, проживає по вул. 8-го Березня, 18, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1884708441, розрахунковий рахунок № 29244825509100 для поповнення картки 5168757241672775 ПАТ КБ «Приватбанк» в сумі одна тисяча гривень для реабілітації після операції;

-       гр. Польовій Людмилі Володимирівні, проживає по вул. 8-го Березня, 2, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1849806606, ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, розрахунковий рахунок одержувача 262588, поповнення карткового рахунку 0295684800, в сумі одна тисяча гривень для реабілітації після операційного втручання;

-       гр. Каплюченко Майї Павлівні, проживає по пров. Толстого, 18, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2715202108, розрахунковий рахунок № 29244825509100 для поповнення картки 5168757223427214 ПАТ КБ «Приватбанк» в сумі одна тисяча гривень для проходження курсу лікування;

-       гр. Сиваку Станіславу Петровичу, проживає по вул. Лермонтова, 22, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2185015831, картковий рахунок № 26205000368106 АТ «Державний ощадний банк України», МФО 354507, код ЄДРОУ 02767059 в сумі одна тисяча гривень для проходження курсу лікування;

-       гр. Великій Катерині Ярославівні, проживає по вул. Короленка, 1, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3403504262, ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, розрахунковий рахунок одержувача 262588, поповнення карткового рахунку 1162743700, в сумі одна тисяча гривень для лікування доньки Великої Марії Максимівни 18.12.2016 року народження (потрібне операційне втручання);

- гр. Сімоненку Сергію Юрійовичу, без постійного місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2153023318, картковий рахунок № 26252000087667 АТ «Державний ощадний банк України», МФО 354507, код ЄДРОУ 02767059,в сумі п’ятсот гривень;

- гр. Шарипову Олександру Галімзяновичу, проживає вул. 1-го Травня, 26/2, реєстраційний номер картки платника податків 2201326838, паспорт НЕ 433701 від 19.12.2006 року, рахунок в банку відсутній в сумі п’ятсот гривень;

2. Надати одноразову матеріальну допомогу на поховання, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. № 99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого», рішенням виконкому Тальнівської міської ради № 183 від 20.11.2015р щодо розміру допомоги на поховання деяких категорій осіб:

- гр. Мубаракшіній Ірині Анатоліївні, проживає по вул. Чайковського, 22, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2716823482, ПАТ

«Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, розрахунковий рахунок одержувача 262588, поповнення карткового рахунку 1201113000 в 980,00гривень на поховання чоловіка Мубаракшіна Марса Наіловича;

- гр. Клочко Світлані Іванівні, проживає по вул. Замковій, 63, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3030714660, картковий рахунок № 26251000089763 АТ «Державний ощадний банк України», МФО 354507, код ЄДРОУ 02767059,  в сумі 980,00 гривень на поховання сестри Щербини Олени Іванівни;

-  гр. Вареник Оксані Іванівні, проживає по вул. Небесної Сотні, 126, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2677305366, розрахунковий рахунок № 29244825509100 для поповнення картки 4149497835341316 ПАТ КБ «Приватбанк» в сумі980,00гривень на поховання брата Савранського Сергія Івановича;

-  гр. Панченко Альоні Олександрівні, проживає по вул. Суворова, 17 а, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3439903126, ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, розрахунковий рахунок одержувача 262588, поповнення карткового рахунку 0963458500, в сумі 980,00 гривень на поховання свекрухи Панченко Інни Володимирівни;

3.Виділити кошти:

- в сумі 480 гривень для організації та проведення заходів щодо відзначення у 2017 році Міжнародного дня пам’яті Жертв Голокосту, які відбулися 27 січня 2017 року;

- в сумі 2711,20 гривень для організації та проведення концертно-розважальної програми, приуроченої до Дня Святого Валентина, яка відбулася 14 лютого в МЦКД.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на спеціаліста І категорії, головного бухгалтера міської ради Кибаленко Л.І.

Міський голова                                                                    О.В. Юрченко

 

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 16.02.2017                        № 20

м. Тальне

 

Про дозвіл на  видалення зелених насаджень

        

Розглянувши висновки комісії по обстеженню зелених насаджень на території міста,  з метою забезпечення охорони майна,  життя, здоров’я громадян, відповідно до Порядку видалення зелених насаджень у м.Тальному, затвердженого рішенням виконкому № 181 від 20.11.2015, постанови КМУ від 01.08.2006р. №1045, ст. 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

в и р і ш и в :

 

1.Затвердити акти обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, від  27.01.2017 №  01-17 та від 14.02.2017  № 02-17 (додається).

2.Дати дозвіл на видалення зелених насаджень по вул. Замковій, 93 згідно акту обстеження від 27.01.2017 року № 01-17 в кількості 2 дерева;

2.1. роботи по видаленню зелених насаджень, зазначених в п.2 даного рішення, будуть виконані власними силами Тальнівського будівельно-економічного коледжу Уманського національного університету садівництва.

3. Дати дозвіл на видалення зелених насаджень по вул. Майданецькій, 7г згідно акту обстеження від 14.02.2017 року № 02-17 в кількості 7 дерев;

3.1. роботи по видаленню зелених насаджень, зазначених в п. 3 даного рішення, будуть виконані власними силами ФОП Горбача О.Г.

4. Дати дозвіл на видалення зелених насаджень по вул. Майданецькій, 5 згідно акту обстеження від 14.02.2017 року № 02-17 в кількості 3 дерева;

4.1. роботи по видаленню зелених насаджень, зазначених в п. 3 даного рішення, будуть виконані власними силами працівників ДНЗ №1 «Ромашка».

5.Контроль за виконанням рішення покласти на Белінську А.П , в. о керуючої справами виконкому.

Міський голова                                                                    О.В. Юрченко

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 16.02.2017                         № 21

м. Тальне

 

Про нагородження Почесною грамотою 

виконавчого комітету Тальнівської міської ради

з нагоди ювілейної дати гр. Радзіховського А.П,

який внесений до Книги Пошани міста

        

З нагоди ювілейної дати відомого хірурга, вченого, педагога та митця, Заслуженого діяча науки та техніки України, заслуженого художника України, лауреата Державної премії України в галузі науки та техніки, академіка АНУ, доктора медичних наук, професора А.П.Радзіховського, який занесений до Книги Пошани міста Тального, відповідно Положення проПочесну грамоту та Подяку виконавчого комітету Тальнівської міської ради,затвердженого рішенням виконкому № 124 від 25.05.2006 року, виконком міської ради

в и р і ш и в :

1.  Нагородити Почесною грамотою виконавчого комітету Тальнівської міської ради Анатолія Павловича Радзіховського, який занесений до Книги Пошани міста Тальне, з нагоди ювілейної дати

2.    Контроль за виконанням рішення покласти на Белінську А.П , в. о керуючої справами виконкому.

Міський голова                                                                    О.В. Юрченко

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

          ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 16.02.2017   № 22

м.Тальне

 

Про розгляд звернення ПАТ «Тальнівське АТП 17137»

щодо збільшення вартості проїзду на міських

маршрутах по м. Тальне.

  Відповідно до ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про автомобільний транспорт», на виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,  з метою недопущення зростання соціальної напруги серед жителів міста через необґрунтованість підняття тарифів на транспортні послуги,  виконавчий комітет Тальнівської  міської ради 

 

вирішив:

 

1. Винести звернення ПАТ «Тальнівське АТП 17137» щодо збільшення вартості проїзду на міських маршрутах по м. Тальне на оприлюднення в засобах масової інформації.

2. Генеральному директору ПАТ «Тальнівське АТП 17137» В.І. Накопюку провести роз’яснювальну роботу із жителями громади стосовно обґрунтованості запропонованого тарифу.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови за посадою.

Міський голова                                           О.В. Юрченко

Перелік рішень, включених у протокол №3 від 17.03.2017 року

№ п/п

Назва питання, що винесено на виконком

№ ріш.

1

Про виконання міського бюджету та сільських бюджетів сіл Гордашівка, Здобуток, Соколівочка за 2016 рік

23

2

Про внесення змін до рішення міської ради від 20.01.2017  року №1/8-7 «Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2017 рік»

24

3

Про внесення змін у рішення міської ради від 12.01.2017 року №1/8-3 «Про затвердження структури апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету (із внесеними змінами).

25

4

Про зміни до штатних розписів на 2017 рік

26

5

Про продовження терміну дії договору оренди частини приміщення по вул. Гагаріна, 17

27

6

Про продовження терміну дії договору оренди приміщення по вул. Соборна, 30б

28

7

Про надання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення

29

8

Про проведення акції з благоустрою «За чисте довкілля» у м. Тальне, селах  та селищах Гордашівка, Соколівочка, Здобуток, Червоне, Степна, Тарасівка

30

9

Про припинення функціонування торгових точок

31

10

Про організацію сезонної торгівлі у 2017 році на території м. Тальне

32

11

Про заяви гр. гр. Бабій Г.О, Бабія А.М щодо укладання договору дарування нерухомого майна

33

12

Про заяву гр. Вареника Ю.В. щодо укладання договору дарування нерухомого майна

34

13

Про розгляд колективного звернення мешканців будинку по вул. Соборній, 152 щодо направлення Коваленка І.Г. до спеціалізованого закладу.

35

14

Про розгляд проекту рішення та регуляторного акту про погодження ПАТ «Тальнівське АТП 17137» збільшення вартості проїзду на міських маршрутах по м. Тальне.(п’ять гривень за одне перевезення)

36

15

Про розгляд проекту рішення та регуляторного акт про погодження тарифів на послуги з водопостачання, що надаються

Тальнівською ЦРЛ

37

16

Про упорядкування поштових адрес

38

17

Про дозвіл на реконструкцію ТОВ «ПОЛІГРАФІСТ ТАЛЬНІВЩИНИ»  об’єкту нерухомості

39

18

Про використання коштів

40

19

Про нагородження почесними грамотами

та грошовими винагородами трудових колективів ЖКГ міста та працівників благоустрою сіл Здобуток,Гордашівка, Соколівочка

41

20

Про  внесення змін в рішення №195 від 20.11.15 «Про комісію по обстеженню зелених насаджень (дерев, чагарників, газонів, парків, лісопарків, насаджень санітарно-захисних зон), що підлягають знесенню чи пересаджуванню у зв’язку із забудовою

та впорядкуванням земельних площ на території міста»

42

21

Про дозвіл на видалення зелених насаджень

43

 

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                                                                                                                   

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 17 .03 .2017                                  № 23

м. Тальне

 

Про виконання Тальнівського міського бюджету

та сільських бюджетів сіл Гордашівка, Здобуток,

Соколівочка за 2016 рік

 

Розглянувши звіт про виконання Тальнівського міського бюджету та сільських бюджетів сіл Гордашівка, Здобуток, і Соколівочка  за 2016 рік, відповідно п.4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, керуючись п.п.1 п. а) ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

в и р і ш и в:

        

1. Затвердити звіт про виконання Тальнівського міського бюджету за 2016 рік:

загальний фонд – по доходах у сумі 28 617,656  тис. грн., по видатках –
22 983,393тис. грн.;

спеціальний фонд – по  доходах у сумі 1 460,079 тис. грн., по видатках – 2 975,598 тис. грн.

2. Затвердити звіт про виконання Гордашівського сільського бюджету за 2016 рік:

загальний фонд – по доходах у сумі 1 854,417  тис. грн., по видатках –
1 959,533тис. грн.;

спеціальний фонд – по  доходах у сумі 8,240 тис. грн., по видатках – 232,433 тис. грн.

3. Затвердитизвіт про виконання Здобутківського сільського бюджету за 2016 рік:

загальний фонд – по доходах у сумі 804,557  тис. грн., по видатках –
812,448тис. грн.;

спеціальний фонд – по  доходах у сумі 144,532 тис. грн., по видатках – 106,975 тис. грн.

4. Затвердити звіт про виконання Соколівоцького сільського бюджету за 2016 рік:

загальний фонд – по доходах у сумі 4 837,358  тис. грн., по видатках –
3 063,715  тис. грн.;

спеціальний фонд – по  доходах у сумі 51,545 тис. грн., по видатках –688,679 тис. грн.

5. Дане рішення винести на розгляд чергової сесії міської ради.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника фінансового відділу апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету Ковалишину С.О.

Міський голова                              О.В.Юрченко

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 17.03.2017                                    № 24

м.Тальне

 

Про внесення змін до рішення

міської ради від 20.01.2017 року № 1/8-7

«Про бюджет Тальнівської міської об’єднаної

територіальної громади на 2017 рік»

 

Винесені на розгляд виконкому зміни до проекту рішення  «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.01.2017 № 1/8-7 «Про бюджет Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік» викликані:

-         змінами в частині міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами району та обласного бюджету;

-         перерозподілом видатків в межах  річних кошторисних призначень;

-         розподілом вільного залишку коштів станом на 1 січня 2017 року з метою наближення бюджетних призначень до потреби, яка викладена в клопотаннях та зверненнях.

Розглянувши численні звернення та листи, відповідно ст.22 Бюджетного Кодексу України, п.47 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 228 від 28.02.2002 року, виконком міської ради

в и р і ш и в :

 

1.                Збільшити доходну частину бюджету Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади в сумі 572,624 тис. грн., в тому числі по загальному фонду в сумі 61,228 тис. грн., по спеціальному фонду 511,396 тис. грн.

2.                Збільшити  видаткову частину бюджету Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади в сумі 4379,175 тис. грн., в тому числі по загальному фонду в сумі 3357,514 тис. грн., по спеціальному фонду 1021,661 тис. грн.

3. Дане рішення винести на розгляд сесії міської ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти начальника фінансового відділу апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету Ковалишину С.О.

Міський голова                                                                          О.В.Юрченко 

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н  Н Я

 

від 17.03.2017            №25

м.Тальне

 

Про зміни до структури апарату управління

Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету,

виконавчих органів міської ради

Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету С.О.Ковалишиної щодо необхідності внесення змін до структури апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів міської ради, керуючисьст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

в и р і ш и в :

1. Взяти до відому запропоновані зміни до структури апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів міської ради, інформацію про структуру фінансового управління Тальнівської міської ради, утвореного шляхом злиття фінансового відділу та відділу з питань контролю за повнотою обліку суб’єктів оподаткування та сплатою податків і зборів апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету, викладені в додатках №№ 1-3 до даного рішення.

2. Рекомендувати сесії міської ради врахувати до затвердження запропоновані зміни.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на Ковалишину С.О.,начальника фінансового відділу апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету.

Міський голова                                                                              О.В.Юрченко

Додаток  № 1

до рішення виконкому

№ 25 від 17.03.2017

 

Структура апарату управління Тальнівської міської ради

та її виконавчого комітету з 01.04.2017 року

№ п/п

Посада

Кількість одиниць

1

Міський голова

1

2

Заступник міського голови

2

3

Секретар ради

1

4

Керуючий справами виконавчогокомітету

1

5

Староста

3

6

Спеціаліст 1 категорії, головний бухгалтер

1

7.

Відділземельнихресурсів

6

7.1.

Начальник відділу

1

7.2.

Спеціаліст І категорії, землевпорядник

4

7.3.

Діловод

1

8.

Сектор з юридичних питань

2

8.1.

Начальник сектору

1

8.2.

Спеціаліст, юрист

1

9.

Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, інфраструктури, комунальної власності і містобудування

5

9.1.

Начальник відділу

1

9.2.

Спеціаліст 1 категорії з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і територій

1

 

9.3.

Спеціаліст   з питань ЖКГ та комунальної власності

1

9.4.

Спеціаліст з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища

1

9.5.

Спеціаліст з питань інфраструктури та містобудування

1

10.

Сектор економічного розвитку та інвестицій

2

10.1.

Начальник сектору

1

10.2.

Спеціаліст з питань економічного розвитку та інвестицій

1

11

Загальний відділ

8

11.1.

Начальник відділу

1

11.2.

Спеціаліст з обліку та контролю за документообігом міської ради

1

11.3.

Спеціаліст з питань діловодства та контролю

4

11.4

Діловод

1

11.5.

Секретар керівника

1

12.

Відділ організаційно-кадрової роботи

3,5

12.1.

Начальник відділу

1

12.2.

Спеціаліст з організаційно-кадрової роботи

1

12.3

Архіваріус

1,5

13.

Служба надання соціальних послуг

6

13.1.

Начальник

1

13.2.

Фахівець із соціальної роботи

4

13.3.

Психолог

1

14.

Водій

1

15.

Прибиральниця

3

 

ВСЬОГО:

45,5

Міський голова                                      О.В.Юрченко

 

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від17.03.2017                                №26

м.Тальне

 

Про зміни до штатних розписів на 2017 рік

 

Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету Ковалишиної С.О. щодо необхідності внесення змін до штатних розписів структурних підрозділів Тальнівської міської ради у зв’язку із запропонованими змінами структури апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету, утворенням виконавчих органів Тальнівської міської ради – відділу освіти, молоді та спорту, відділу культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації, фінансового управління, з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів та упорядкування при цьому штатної чисельності у підпорядкованих Тальнівській міській раді підрозділах, керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування», виконком міської ради

в и р і ш и в :

1. Взяти до відому запропоновані зміни до штатних розписів апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів міської ради, структурних підрозділів міської ради, інформацію про структуру фінансового управління Тальнівської міської ради, викладені в додатках №№ 1- 10 до даного рішення.

2. Рекомендувати сесії міської ради врахувати до затвердження запропоновані зміни.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на Ковалишину С.О.,начальника фінансового відділу апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету.

Міський голова                                                           О.В.Юрченко

 

      ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

Від17.03.2017         № 27

м.Тальне

 

Про продовження терміну дії

договору оренди частиниприміщення

 по вул. Гагаріна,17

 

    Розглянувши  заяву фізичної особи-підприємця Черпіти В.М. щодо продовження терміну дії договору оренди частини нежитлового приміщення, що розташоване у м. Тальне по вул. Гагаріна,17, враховуючи своєчасність і належність виконання ним договірних зобов’язань, діючи в межах Положення про оренду комунального майна Тальнівської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 31.05.2011 року№9/6-2(2), керуючись ст. ст.  29,  60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком  міської ради

в ирішив :

1. Продовжити дію договору оренди частини нежитлового приміщення по вул.Гагаріна,17, загальною площею 41,1 кв.м, укладеного з фізичною особою-підприємцем Черпітою Віталієм Миколайовичем, для здійснення підприємницької діяльності по наданню побутових послуг зремонту електропобутових товарів терміном на 2 (Два) роки  із встановленням місячної (базової) орендної плати  за оренду нерухомого майна в розмірі 3093,20 гривень.

2. Доручити начальнику відділу з питань контролю за повнотою обліку суб’єктів оподаткування та сплатою податків і зборів Геращенковій Т.В. підготувати необхідні документи для  укладання договору оренди.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Марченка В.М.

Міський голова                                                             О.В.Юрченко

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

Від17.03.2017          № 28

м.Тальне

 

Про продовження терміну дії

договору орендиприміщення

 по вул. Соборній,30б

 

Розглянувши  заяву КПВАПП «Облархбюро» Черкаської обласної радищодо продовження терміну дії договору оренди нежитлового приміщення, що розташоване у м. Тальне по вул. Соборній,30б,враховуючи своєчасність і належність виконання орендарем договірних зобов’язань, діючи в межах Положення про оренду комунального майна Тальнівської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 31.05.2011 року№9/6-2(2), керуючись ст. ст.  29,  60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні », виконком  міської ради

в и рішив:

 

1. Продовжити дію договору нежитлового приміщення по вул. Соборній, 30б,  загальною площею 20,5 кв.м, під службове приміщення для розміщення Тальнівської виробничої групи КПВАПП «Облархбюро» Черкаської обласної ради  терміном до 31.12.2017 із встановленням місячної (базової) орендної плати  за оренду нерухомого майна в розмірі 659,45гривень.

2. Доручити начальнику відділу з питань контролю за повнотою обліку суб’єктів оподаткування та сплатою податків і зборів Геращенковій Т.В. підготувати необхідні документи для  укладання договорів оренди.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Марченка В.М.

 

Міський голова                                                             О.В.Юрченко

 

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від17.03.2017  № 29

м. Тальне

 

Про надання дозволу на розміщення

на території об’єктів благоустрою

будівель і споруд соціально-культурного,

побутового, торговельного та іншого призначення

ФОП:Іщук Н.І.,Видрі Р.П.,Западнюку Я.Є,

Гусєвій Н.О.,Ткаченко Н.П.,Бондаренку В.О.,

Дармограй Р.В.,Костенку А.В.,Костенко Н.В.

 

 

Розглянувши заяви суб’єктів підприємницької діяльності щодо розміщення на території об’єктів благоустрою  міста Тальне будівель і  споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, на підставі статті 4 та 7 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», пункту 5 статті 16 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Постанови КМУ «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»,враховуючи п.8 абзацу 7 розділу І Правил благоустрою та утримання території міста, затверджених  рішенням міської ради  №6/6-3(2) від 25.02.2011 року, керуючись  Законом  України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконкомом  міської ради

в и р і ш и в:

 

1. Дати дозвіл на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення суб’єктам підприємницької діяльності:

1.1. в орендованому приміщенні терміном до 31.122017 року.:

- ФОП Іщук Ніні Іванівні повул.Гагаріна, 2(ТК «Сіті центр») для здійснення інших видів роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;

-  ФОП Видрі Раїсі Петрівні повул.Гагаріна,2(ТК «Сіті центр»»)для здійснення інших видів роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;

1.2. в орендованому приміщенні терміном до 30.06.2017 року:

- ФОПЗападнюку Ярославу Євгенійовичу по вул..Самойлова,28для здійснення оптової торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;

- ФОП Гусєвій Нінель Олексіївні по вул..Самойлова,28 для здійснення роздрібної торгівлі залізними виробами, будівельними матеріалами;роздрібна торгівля тютюновими виробами;

  1.3. в орендованому приміщенні терміном на 1 рік:

- ФОП Ткаченко Наталії  Петрівні по вул..Гагаріна,25 для здійснення  роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування,напоями;

- ФОП Бондаренку Володимиру Олексійовичу по вул.Майданецькій,1  для здійснення  роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування,напоями;

- ФОП Дармограй Раїсі Василівні по вул..Соборній,41 для здійснення  роздрібної торгівлі в неспеціалізованому магазині без переваги продовольчих товарів;

- ФОП Костенку Артуру Валерійовичу по вул..Гагаріна,115 (магазин «Дружба») для здійснення  роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування,напоями та тютюновими виробами;

          1.3.у власному приміщенні:

- ФОП Костенко Ніні Василівні по вул..Гагаріна,115 (магазин «Дружба») для здійснення роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями, крім тютюнових виробів.

 

2.  Погодити режим роботи торгових точок згідно додатка.

        

         3. Зобов’язати суб’єктів підприємницької діяльності, яким надано дозвіл на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг, в повному обсязі виконувати вимоги Правил благоустрою та утримання території м. Тальне, затверджених рішенням  міської ради №18/6-2(2) від 31.01.2012 року (із внесеними змінами), Постанови  КМУ від 15.06.2006 року №833 «Про затвердження Порядку провадження торгівельної діяльності та правил торгівельного обслуговування населення», Постанови КМУ від 16.05.94 року №313 «Про затвердження правил побутового обслуговування населення».

         4. У разі невиконання вимог п.2 та п.3 даного рішення поставити питання про доцільність терміну дії дозволу на торгівлю.

         5. Суб’єктам підприємницької діяльності взяти до відому, що дозвіл на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення у місті Тальне підлягає переоформленню на загальних підставах у разі зміни організаційно-правової форми, найменування, місцезнаходження об’єкта торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, а також зміни фізичної особи-підприємця.

6.Контроль за виконанням рішення покласти на бухгалтера міського сектору з питань функціонування житлово-комунального та внутрішнього господарстваПрилипко В.В.

Міський голова                                                                             О.В.Юрченко

                       

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 17.03.2017    № 30

м.Тальне

 

Про проведення  акції з благоустрою

«За чисте довкілля»у м. Тальне,селах

Гордашівка,Соколівочка,Червоне,

селищах Здобуток, Степне,Тарасівка

 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2010р. № 777-рта комплексної Програми з благоустрою Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік, затвердженої рішенням міської ради № 1/8-4 від 20.01.2017р.,з метою забезпечення утримання території міста Тальне, сіл Гордашівка,Соколівочка,Червоне,селищ Здобуток,Степне, Тарасівка у належному стані, їх  санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування та створення умов, сприятливих для життєдіяльності населення, залучення громадськості до вирішення цих питань, керуючись п.7 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

в и р і ш и в :

 

1. Організувати проведення акції з благоустрою «За чисте довкілля» у м. Тальне,селахГордашівка, Соколівочка,Червоне, селищах Здобуток, Степне,Тарасівка з 28 березня по 28 квітня 2017 року.

2. Затвердити заходи по проведенню акції з благоустрою згідно додатку.

3. Висвітлити результати проведення акції в засобах масової інформації.

            4. За Законом України від 09.04.2015р. №322 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони тваринного світу» період з 01 квітня до 15 червня оголошується «сезоном тиші»,відповідно до якого забороняється проведення робіт та заходів, які є джерелом  підвищеного шуму та неспокою, оскільки цей час є періодом масового розмноження диких тварин.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на Мельниченка О.І.., начальника міського сектору з питань функціонування житлово-комунального та внутрішнього  господарства.

Міський голова                                        О.В.Юрченко

 

Додаток

до рішення виконкому

№ 30  від 17.03.2017

 

ЗАХОДИ

по проведенню акції з благоустрою «За чисте довкілля» у м. Тальне

 

Назва заходу

 

Відповідальні

Термін виконання

 

1. Провести збори з головами вуличних комітетів та жителями відповідних вулиць,  керівниками підприємств, установ, організацій по питанню організації проведення прибирання територій

Марченко В.М.

До 25.03. 17

 

2. Інформувати населення міста,сіл Гордашівка, Соколівочка,Червоне, селищ Здобуток, Степне, Тарасівкапро терміни проведення акції

Виконком міської ради,сільських рад

До 25.03.17

 

3.Проінформувати керівників підприємств, установ організацій міста, приватних підприємців щодо приведення в належний стан закріплених територій

виконком міської ради,

Прилипко В.В., бухгалтер міського сектору

 

до 28.03.2017

до 28.03.2016

4. Забезпечити вивезення несанкціонованих стихійних сміттєзвалищ

Керівник ПрАТ «Комунальник»

Міська рада,сільські ради

Керівники підприємств,установ,організацій

 28.03.-28.04.2017

 

5.Забезпечити проведення озеленення міста та сіл Гордашівка, Соколівочка,Червоне, селищ Здобуток,Степне,  Тарасівка шляхом реконструкції існуючих зелених насаджень в житлових масивах, на територіях закладів освіти, культури, охорони здоров’я, підприємств, уздовж вулиць, доріг, місцях відпочинку населення, провести видалення аварійних та сухостійних дерев, кущів, чагарників,  знищення хворих омелою дерев, обрізку дерев для дотримання норм видимості на вулично-дорожній мережі, а також для відновлення світлового режиму в приміщеннях на території міста

ПрАТ «Комунальник»

Міська рада,сільські ради

Керівники підприємств, установ та організацій, приватні підприємці, населення

 

 

до 28.04.2017

 

6. Провести роботи по знищенню кущів та чагарників на кладовищах міста,сілГордашівка, Соколівочка,Червоне, селища Здобуток,здійснити їх озеленення

ПрАТ «Комунальник»

КП «Ритуал»

 

До 10.04.17

 

7.Привести в належний санітарний та естетичний стан прибудинкові території багатоквартирних будинків, дитячі, спортивні та господарські майданчики, об’єкти благоустрою міста

КП «Наш Дім»,

Голови ОСББ

Баланюк В.А., начальник групи по централізованому господарському обслуговуванню ДНЗ

до 28.04.2017

 

8. Провести опоряджувальні та ремонтні роботи на спортивних майданчиках міста

РДА

Відділ освіти

ДЮСШ

Міська рада

До  10.04.17

 

9. Провести ремонтні та опоряджувальні роботи :

а) територій шкіл, спортивних майданчиків тощо

б) територій шкіл, дошкільних навчальних закладів, ігрових майданчиків

 

РДА

Відділ освіти

 

 

Міська рада

Дошкільні заклади

Школи

 

 

До 10.04.17

 

 

До 10.04.17

 

10.Упорядкувати та провести ремонт доріг і тротуарів, привести в належний санітарний стан придорожні смуги та об’єкти дорожнього сервісу, провести побілку дерев та бордюр

Міська рада,

ПрАТ «Комунальник»,

Мельниченко О.І.

постійно

 

11. Забезпечити повне прибирання власних та закріплених територій в місті та селах

РДА,

міська рада,сільські ради

керівники підприємств, установ та організацій,

приватні підприємці,

населення

До 10.04.17

 

12.Продовжити роботи по розчищенню р. Гірський Тікич та Тальянка, вул. Набережна, провести засів берегів очищеної частини річки травою, висадку дерев

Міська рада

Громадські організації

постійно

 

9. Висвітлити в засобах масової інформації результати проведення акції з благоустрою «За чисте довкілля»

Мельниченко О.І.

До 16.04.17

 

10.Санітарне облаштування ділянки по вул..Чорновола  (Кочмар Т.О.),яка прилягає до території ЗОШ №2

Міська рада

 

28.03.-28.04.2017

 

11.Проінформувати населення міста та сіл Гордашівка, Червоне, селища Здобуток про оголошення в місцях масового розмноження  та вирощування потомства дикими тваринами «сезону тиші» з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу у період з 01.04.2017 року по 15.06.2017 року

Виконком міської ради,сільських рад,

 Коваль М.С., спеціаліст міської ради

 01.04.2017-15.06.2017

 

 

В.о.керуючого справами виконкому        А.П.Белінська

 

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від17.03.2017                                  № 31

м. Тальне

 

Про припинення функціонування

торгової  точки  по вул. Соборній,30а

 

 

Розглянувши заяву  фізичної особи-підприємця Рибак Л.В.  щодо припинення функціонування торгової точки, відповідно до  п. 3.2 розділу ІІІ Положення про надання дозволу на розміщення  на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення у місті Тальне, затвердженого рішенням міської ради №6/6-3(2) від 25.02.2011 року, керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком  міської ради

в и р і ш и в:

 

1. Вважати об’єкт по вул. Соборній,30,  в якому  здійснювалась торгівельна діяльність фізичною  особою-підприємцем Рибак Ліною Василівною, таким, що припинив своє функціонування.

2. Врахувати, що термін дії дозволу  №26, виданий на підставі рішення виконкому № 93 від 17.04.2014  року,  закінчився.

Міський голова                                                                          О.В.Юрченко

 

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 17.03.2017                              № 32

м.Тальне

 

Про організацію сезонної торгівлі

у 2017році на території м. Тальне

                                                               

З метою упорядкування сезонної торгівлі на території м. Тальне, відповідно до Положення про порядок організації та проведення конкурсу на здійснення сезонної торгівлі, затвердженого рішенням міської ради № 47/6-3(2) від 28.02.2014р., керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради  

в и р і ш и в :

 

1. Оголосити конкурс на здійснення  у 2017 році сезонної торгівлі на території м. Тальне відповідно до визначених місць.

2. Затвердити:

- текст оголошення про конкурс на здійснення сезонної торгівлі квасом та морозивом на території м. Тальне згідно додатку № 1;

- текст оголошення про конкурс на здійснення сезонної торгівлі плодоовочевою продукцією та баштанними культурами на території м. Тальне згідно додатку № 2.

3. Внести зміни в  рішення виконкому № 42 від 12.03.2014 року «Про організацію сезонної торгівлі на території міста Тальне» (із внесеними змінами)  щодо складу конкурсної комісії, виклавши його в новій редакції (додаток № 3).

4. Враховуючи сезонний характер торгівлі та кінцевий термін її здійснення 31 жовтня, дозволити конкурсній комісії проводити розгляд заяв  по мірі їх надходження двічі на місяць.

5. Рішення набуває чинності з моменту його оприлюднення в газеті «Колос» та на офіційному сайті міста:misto.talne.rn.org.ua.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на в.о.керуючого справами виконкому А.П.Белінську

Міський голова                                                                        О.В.Юрченко

        

Додаток  № 1

                                                                                                    до рішення виконкому

                                                                                              № 32 від 17.03.17

 

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

 

 

Відповідно до рішення виконавчого комітету Тальнівської міської ради від 17.03.2017року № 32 «Про організацію сезонної торгівлі у 2017році на території м. Тальне» виконком Тальнівської міської ради оголошує

- конкурс на здійснення сезонної торгівлі квасом;

- конкурс на здійснення сезонної торгівлі морозивом.

Для участі у конкурсі суб’єкт господарювання подає наступні документи:

 - заява ;

- документ, що посвідчує державну реєстрацію юридичної особи чи фізичної особи-підприємця;

- копія документа, що засвідчує знаходження суб’єктупідприємницької діяльності на обраній системі оподаткування;

- пропозиція щодо режиму роботи об’єкта (зазначення часу та періоду здійснення торгівлі);

- пропозиція щодо плати за право користування місцями, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Тальне, для проведення сезонної торгівлі;

- документ про якість та безпеку продукції, що реалізується;  

 - письмові пояснення щодо того, яким чином буде забезпечено дотримання санітарно-гігієнічних норм;

-  письмові пояснення щодо необхідної площі для розташування тимчасової, переносної споруди.

Документи, запечатані у непрозорий конверт (пакет), подаються до Тальнівської міської ради за адресою: 20400, м. Тальне, вул. Соборна, 30-б, каб. 211, тел./факс 30905, з понеділка по п’ятницю або рекомендованим листом з описом вкладення.

На лицьовому боці конверта (пакета) необхідно вказати повне найменування учасника, адресу, телефон, а також необхідно написати «Не розкривати», «Документи на участь у конкурсі (вказати:

- прізвище, ім’я, по-батькові та адресу суб’єкта підприємницької діяльності - фізичної особи або назва юридичної особи;    

- визначене місце, на якому планується розміщення пересувної, тимчасової споруди).

 На зворотному боці конверта (пакета) на місці склеювання необхідно поставити підпис та печатку учасника (при наявності печатки).

Прийом документів проводиться по 29.04.2017 року.

З рішеннями виконавчого комітету та умовами конкурсу можна ознайомитись на офіційному сайті міста:misto.talne.rn.org.ua.

 

В.о. керуючого справами виконкому              А.П.Белінська

 

Додаток  № 2

                                                                                                    до рішення виконкому

                                                                                              № 32 від 17.03.17

 

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

 

 

Відповідно до рішення виконавчого комітету Тальнівської міської ради від 17.03.2017року № 32 «Про організацію сезонної торгівлі у 2017 році на території м. Тальне» виконком Тальнівської міської ради оголошує

конкурс на здійснення сезонної торгівлі плодоовочевою        продукцією та баштанними культурами.

Для участі у конкурсі суб’єкт господарювання подає наступні документи:

 - заява ;

- документ, що посвідчує державну реєстрацію юридичної особи чи фізичної особи-підприємця;

- копія документа, що засвідчує знаходження суб’єктупідприємницької діяльності на обраній системі оподаткування;

- пропозиція щодо режиму роботи об’єкта (зазначення часу та періоду здійснення торгівлі);

- пропозиція щодо плати за право користування місцями, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Тальне, для проведення сезонної торгівлі.

- документ про якість та безпеку продукції, що реалізується;  

 - письмові пояснення щодо того, яким чином буде забезпечено дотримання санітарно-гігієнічних норм;

-  письмові пояснення щодо необхідної площі для розташування тимчасової, переносної споруди.

Документи, запечатані у непрозорий конверт (пакет), подаються до Тальнівської міської ради за адресою: 20400, м. Тальне, вул. Соборна, 30-б, каб. 211, тел./факс 30905, з понеділка по п’ятницю або рекомендованим листом з описом вкладення.

На лицьовому боці конверта (пакета) необхідно вказати повне найменування учасника, адресу, телефон, а також необхідно написати «Не розкривати», «Документи на участь у конкурсі» (вказати:

- прізвище, ім’я, по-батькові та адресу суб’єкта підприємницької діяльності - фізичної особи або назва юридичної особи;    

- визначене місце, на якому планується розміщення пересувної, тимчасової споруди.)

На зворотному боці конверта (пакета) на місці склеювання необхідно поставити підпис та печатку учасника (при наявності печатки).

Прийом документів проводиться протягом 30 днів з моменту опублікування в газеті «Колос».

З рішеннями виконавчого комітету та умовами конкурсу можна ознайомитись на офіційному сайті міста:misto.talne.rn.org.ua.

 

В.о. керуючого справами виконкому                        А.П.Белінська

 

 

        Додаток № 3

                                                                                                    до рішення виконкому

                                                                                              №  32 від 17.03.17

 

 

Склад конкурсної комісії

по визначенню переможця на здійснення сезонної торгівлі 

на території м. Тальне

 

 

      1. Белінська А.П. – в.о.керуючого справами виконкому міської ради, голова комісії;

2. Прилипко Віта Вікторівна – бухгалтер IIкатегорії міського сектору з питань функціонування житлово-комунально та внутрішнього господарства, секретар комісії;

 

члени комісії:

1.     Сокирко Анатолій Васильович – землевпорядник міської ради;

2.     Коваль Мирослав Сергійович – спеціаліст з обліку та контролю за

ефективністю використання земельних ресурсів міста;

3.     Водяніцька Зінаїда Андріївна – член виконкому.

В.о.керуючого справами виконкому                                          А.П.Белінська

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від 17.03.2017                              №33

м. Тальне

 

Про заяви гр. гр. Бабій Г.О, Бабія А.М

щодо укладання договору

дарування нерухомого майна

 

 

         Розглянувши заяви громадян Бабій Г.О., Бабія А.М щодо дозволу на укладення договору дарування нерухомого майна, подані ними матеріали, відповідно до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України «295/5 від 22.02.2012 р., ст. 12 Закону України №2623-ІУ від 02.06.2005 р. «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», ст. 19 Сімейного кодексу України, ст. 203 Цивільного кодексу України, врахувавши рішення опікунської ради при міськвиконкомі,  виконавчий комітет

в иріши в:

 

1. Дати дозвіл громадянину Бабію Андрію Михайловичу на укладання договору дарування йому його матір’ю Бабій Галиною Олексіївною належних їй на підставі договору купівлі-продажу від 02.11.2010 року, зареєстрованого в Тальнівській приватній нотаріальній конторі в реєстрі за №4661, 23/50 частин житлового будинку з прибудовами та відповідною частиною надвірних будівель у м. Тальне по вул. Комунальній, 17, враховуючи те, що у даному будинку зареєстровані та постійно проживають малолітні діти заявника:

Бабій Богдан Андрійович, 05.07.2008 р.н.;

Бабій Софія Андріївна, 11.02.2012 р.н.;

Бабій Михайло Андрійович, 16.08.2014 р.н,

взявши до уваги згоду матері дітей – Бабій Віталії Вікторівни, на вчинення даного правочину.

2. Взяти до відому, що після укладення договору дарування частини житлового будинку по вул. Комунальній, 17 права малолітніх дітей Бабія Богдана, Бабій Софії, Бабія Михайла не будуть порушені, вони і надалі проживатимуть в даному будинку та матимуть право користування ним.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника юридичного відділу апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету М.І. Солошенка.

Міський голова                                                                    О.В. Юрченко

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від 17.03.2017                              № 34

м.Тальне       

 

Про заяву гр.Вареника Ю.В.

щодо укладання договору

дарування нерухомого майна

 

         Розглянувши заяву громадянина Вареника Ю.В.щодо дозволу на укладення договору дарування нерухомого майна, подані ним матеріали, відповідно до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України «295/5 від 22.02.2012 р., ст. 12 Закону України №2623-ІУ від 02.06.2005 р. «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», ст. 19 Сімейного кодексу України, ст. 203 Цивільного кодексу України,враховуючи рішення опікунської ради при міськвиконкомі, виконавчий  комітет

в ирішив:

 

1. Дати дозвіл громадянину Варенику Юрію Володимировичу на укладання договору дарування належних йому на підставі свідоцтва про право на  спадщину за заповітом, зареєстрованого  в Тальнівській державній нотаріальній конторі в реєстрі за №1737,   1/2 частину житлового будинку  з відповідною частиною надвірних будівель та споруд, що розташований  в м.Тальне Черкаської обл. по вул. Робітнича, будинок №6, його малолітній доньці Вареник Анні Юріївні, 27.12.2012 року народження, взявши до уваги згоду матері  дитини – Вареник Оксани Іванівни, на вчинення даного правочину.

2. Взяти до відому, що після укладення договору дарування частини житлового будинку по вул. Робітничій, №6 батьки зобов’язуються забезпечувати його належне утримання до досягнення дитиною Вареник Анною Юріївною повноліття.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника юридичного відділу апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету М.І. Солошенка.

Міський голова                                                                    О.В. Юрченко

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від 17.03.2017                              № 35

м.Тальне       

 

Про розгляд колективного звернення

мешканців будинку по вул. Соборній, 152

щодо направлення  Коваленка І. Г.

до спеціалізованого закладу

 

         Розглянувши колективне звернення мешканців будинку по вул. Соборній,152, щодо направлення Коваленка Ігоря Григоровича, який проживає в квартирі №5,  на постійне проживання до спеціалізованого закладу, висновок по зверненню гр.Рибак Ріти Анатоліївни доТальнівського відділення поліції Звенигородського відділу поліції Головного управління  Національної поліції в Черкаській області від 24.01.2017 року, враховуючи рішення опікунської ради з даного питання,  на підставі ст. 39 Цивільного Кодексу України,  відповідно до ст. 237 Цивільно-процесуального кодексу України,  ст. 17 постанови Кабінету Міністрів від 14.12.2016  р. №957 «Про затвердження Типового положення про психоневрологічний інтернат», виконавчий комітет

вирішив:

1. Подати до Тальнівського районного суду заяву щодо визнання гр. Коваленка Ігоря Григоровича,  який проживає за адресою: м.Тальне вул. Соборна,152, кв.5,  недієздатною особою/особою, цивільна дієздатність якої обмежена.

2. Взяти до відому, що у Коваленка І.Г.,  який є інвалідом ІІ групи внаслідок  психічного захворювання, опікуна немає.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника юридичного відділу апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету М.І. Солошенка.

Міський голова                                                                    О.В.Юрченко

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 17.03.2017№ 36

м.Тальне

 

Про розгляд проекту рішення та

регуляторного акту про погодження

ПАТ «Тальнівське АТП 17137» збільшення

вартості проїзду на міських маршрутах по м. Тальне

  Керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про автомобільний транспорт», на виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,  з метою недопущення зростання соціального напруги серед жителів міста через необґрунтованість підняття тарифів на транспортні послуги,  виконавчий комітет 

 

вирішив:

1. Винести  розгляд проекту рішення та регуляторного акту про погодження ПАТ «Тальнівське АТП 17137» збільшення вартості проїзду на міських маршрутах по м. Тальне на оприлюднення в засобах масової інформації.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського головиВ.М. Марченка

Міський голова                                           О.В. Юрченко

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

   Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я                 

 

Від 17.03.2017                                    № 37

м.Тальне

 

Про розгляд проекту рішення та

регуляторного акт про погодження

тарифів на послуги з водопостачання,

що надаютьсяТальнівською ЦРЛ

 Відповідноч. 3 ст. 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004 року № 1875-ІV зі змінами та доповненнями,на виконаннявимог Закону України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою недопущення зростання соціального напруги серед жителів міста через необґрунтованість підняття тарифів на водопостачання окремим категоріям споживачів, керуючисьст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,виконавчий комітет 

 

вирішив:

 

1. Винести  розгляд проекту рішення та регуляторного акту про погодження тарифів на послуги з водопостачання,що надаються Тальнівською ЦРЛна оприлюднення в засобах масової інформації.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови  В.М. Марченка

Міський голова                                           О.В. Юрченко

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 17.03.2017     № 38

м.Тальне

 

Про упорядкування поштових адрес

Розглянувши заяви гр. гр. Смолінського С.І від 03.03.2017 р. № 579, Карман В. І. від 06.03.2017 року № 607, Гнатенка І.П. від 09.03.2017 р. № 638 щодо впорядкування нумерації окремих будинковолодіннь в м. Тальне, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

в и р і ш и в :

 

1. Впорядкувати адресу:

1.1. житлового будинку, який належить гр. Смолінському Анатолію Федоровичу на підставі договору надання в безстрокове користування земельної ділянки для будівництва індивідуального житлового будинку від 06.12.1977 року № 243, встановивши адресу: вул. Замкова,  19;

1.2. житлового будинку, який належить гр. Карман Варварі Іванівні на підставі свідоцтва про право власності на житловий будинок від 28.12.1983 року № 4527, встановивши адресу: вул. Гоголя, 9;

1.3. житлового будинку, який належить гр. Гнатенко Івану Петровичу на підставі свідоцтва про право власності на житловий будинок від 24.03.1966 року № 3094, встановивши адресу: вул. Юрія Паращука, 41.

1.4. Контроль за виконанням рішення покласти на в.о. керуючого справами виконкому А.П. Белінську.

Міський голова                                      О.В. Юрченко

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 17.03.2017                                № 39

м. Тальне

 

Про дозвіл ТОВ «Поліграфіст Тальнівщини»

на реконструкцію об’єкта нерухомості

по вул. Замковій, 83

        

Розглянувши зверненняТОВ «Поліграфіст Тальнівщини» та подані матеріали, врахувавши подану Декларацію про початок виконання будівельних робіт до Управління державної архітектурно-будівельної інспекції у Черкаській області № 5948/1023-34 від 27.12.2016 року, відповідно ст.ст. 3, 24, 29 «Про планування і забудову територій», будівельних норм ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», керуючись п.п.9 п.а) ч.1 ст.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

в и р і ш и в :

 

1. Дати дозвіл ТОВ «ПОЛІГРАФІСТ ТАЛЬНІВЩИНИ» на реконструкцію частини приміщень виробничо-поліграфічного підприємства під кафе-бар на земельній ділянці, що знаходиться у користуванні заявника на умовах оренди;

1.1. забудівнику :

-  розробити проектно-кошторисну документацію на будівництво, провести її експертизу;

- до проведення будівельних робіт отримати дозвіл на їх виконання в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Черкаській області;

          1.2. попередити забудівника, що :

- будівництво чи реконструкція об’єктів без проектно-кошторисної документації та без дозволу на виконання будівельних робіт вважається самовільним будівництвом і тягне за собою відповідальність згідно законодавства;

- якщо будівництво об’єктів не розпочате впродовж двох років, даний дозвіл втрачає чинність.

2. Довести до відома замовника будівництва, що на підставі рішення Тальнівської міської ради від 20.04.2012 року № 21/6-3(2) «Про затвердження Порядку визначення розміру пайової участі (внеску) замовників будівництва, його залучення та використання на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Тального» Замовник, який має намір здійснити будівництво об’єкта містобудування у м. Тальне, зобов’язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста шляхом перерахування до міського бюджету визначеного згідно даного рішення розміру пайової участі (внеску), що складатиме 8 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування. Кошти пайової участі сплачуються до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на в.о. керуючого справами виконкому Белінську А.П.

Міський голова                                                                            О.В.Юрченко

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від17.03.2017                           № 40

м.Тальне                                                                                                  

 

Про використання коштів

 

Розглянувши подані матеріали, з метою забезпечення соціального захисту, життя та здоров’я громадян, мобілізованих військовозобов’язаних, учасників АТО та членів їхніх родин,  керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради                  

      

                                            в и р і ш и в  :

 

1. Надати одноразову матеріальну допомогу:

-       гр. Сторчілову Олексію Леонідовичу, проживає по пров. Двухбабного, 3, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2777606494, розрахунковий рахунок № 29244825509100 ПАТ «ПриватБанк», код одержувача 14360570, код банку 14360570, для поповнення картки 4149497841292552, в сумі 2000 (Дві тисячі) гривень для проходження курсу лікування (посвідчення учасника бойових дій від 01.08.2016, витяг із протоколу № 15 від 03.01.17 року засідання Центральної військово-лікарської комісії, свідоцтво про хворобу №984 від 30.03.16);

-       гр. Гримовському Сергію Анатолійовичу, проживає по вул. Вокзальній, 187/1, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2929914297, картковий рахунок № 26258510608303 АТ «Державний ощадний банк України», МФО 354507, код ЄДРОУ 02767059,в сумі 2000 (Дві тисячі)гривень для проходження курсу лікування (посвідчення учасника бойових дій від 24.10.2015року,  довідка про обставини травми №2/3766 від 27.09.2015 року);

-       гр. Бурковецькому Володимиру Миколайовичу, проживає по вул. Гагаріна, 37, кв. 3, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2670704570, картковий рахунок № 26256510542513 АТ «Державний ощадний банк України», МФО 354507, код ЄДРОУ 02767059,в сумі 1000 (Одна тисяча) гривень для проходження курсу лікування (посвідчення учасника бойових дій від 30.07.15 р.);

-       гр. Гримовському Владиславу Валентиновичу, проживає по вул. Суворова, 31, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2565907118, розрахунковий рахунок № 29244825509100 ПАТ «ПриватБанк», код одержувача 14360570, код банку 14360570, для поповнення картки 5168757289353247,в сумі 1000 (Одна тисяча) гривень для вирішення соціально-побутових проблем (посвідчення учасника бойових дій від 21.10.2015р.);

-       гр. Бабію Василю Олександровичу, проживає с. Здобуток,  вул. Молодіжна, 11, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2795307231, розрахунковий рахунок № 29244825509100 ПАТ «ПриватБанк», код одержувача 14360570, код банку 14360570, для поповнення картки 4731219102244187,в сумі 1000 (Одна тисяча)гривень для вирішення соціально-побутових проблем (посвідчення учасника бойових дій від 01.02.2017р.);

-       гр. Корнійчуку Віталію Володимировичу, проживає в с. Червоне, вул. Гагаріна, 14, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2501613536, картковий рахунок № 26254000036263 АТ «Державний ощадний банк України», МФО 354507, код ЄДРОУ 02767059,в сумі 1000 (Одна тисяча)гривень для вирішення соціально-побутових проблем (посвідчення учасника бойових дій від 31.03.2016р.);

-       гр. Нікітенку Василю Петровичу, проживає по вул. Івана Богуна, 22, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3325017177, картковий рахунок № 26254000037400 АТ «Державний ощадний банк України», МФО 354507, код ЄДРОУ 02767059, в сумі 1000 (Одна тисяча)гривень в зв’язку з складним матеріальним становищем (посвідчення учасника бойових дій від 06.05.2016 р.);

-       гр. Токару Андрію Миколайовичу, проживає по вул. Чкалова, 27, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2993311176, картковий рахунок № 26250000025416 АТ «Державний ощадний банк України», МФО 354507, код ЄДРОУ 02767059, в сумі 1000 (Одна тисяча)гривень для вирішення соціально-побутових питань (посвідчення учасника бойових дій від 23.12.2015 р.);

-       гр. Гайшуку Юрію Володимировичу,проживає по вул. Лермонтова, 65, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3122524178, розрахунковий рахунок № 29244825509100 ПАТ «ПриватБанк», код одержувача 14360570, код банку 14360570, для поповнення картки 4149497848231561,в сумі 1000 (Одна тисяча)гривень для вирішення соціально-побутових проблем (посвідчення учасника бойових дій від 14.04.2016 р.);

-       гр. Орищенку Артему Михайловичу, проживає по вул. Багряній, 77/1, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3043804933, розрахунковий рахунок № 29244825509100 ПАТ «ПриватБанк», код одержувача 14360570, код банку 14360570, для поповнення картки 5168742703719777,в сумі 1000 (Одна тисяча)гривень для вирішення соціально-побутових проблем (посвідчення учасника бойових дій від 19.09.2016 р.);

-       гр. Чалому Віталію Володимировичу, проживає по вул. Перемоги, 2/16, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3393905076, розрахунковий рахунок № 29244825509100 ПАТ «ПриватБанк», код одержувача 14360570, код банку 14360570, для поповнення картки 4149497818216527,в сумі 1000 (Одна тисяча)гривень для вирішення соціально-побутових проблем (посвідчення учасника бойових дій від 22.06.2015р.);

-       гр. Морозу Сергію Івановичу, проживає по вул. Гагаріна, 15/17, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3041912575, картковий рахунок № 26251000026016 АТ «Державний ощадний банк України», МФО 354507, код ЄДРОУ 02767059, в сумі 1000 (Одна тисяча)гривень для вирішення соціально-побутових питань (посвідчення учасника бойових дій від 10.12.2015 р.);

-       гр. Новікову Олександру Валерійовичу, проживає повул. Вокзальній, 133/5, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2902420451, розрахунковий рахунок № 29244825509100 ПАТ «ПриватБанк», код одержувача 14360570, код банку 14360570, для поповнення картки 4149497834382220, в сумі 1000 (Одна тисяча)гривень для вирішення соціально-побутових питань (посвідчення учасника бойових дій від 06.05.2016 р.);

-       гр. Поліщуку Юрію Віталійовичу, проживає по вул. Вільних Козаків, 107/1, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2532911793, картковий рахунок № 26252000044859 АТ «Державний ощадний банк України», МФО 354507, код ЄДРОУ 02767059, в сумі 1000 (Одна тисяча)гривень для вирішення соціально-побутових питань (посвідчення учасника бойових дій від 05.05.2016 р.);

-       гр. Куцуруку Миколі Івановичу, проживає в с. Здобуток, вул. Соборна, 43, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2673712875, картковий рахунок № 26257000053566 АТ «Державний ощадний банк України», МФО 354507, код ЄДРОУ 02767059, в сумі 1000 (Одна тисяча)гривень для вирішення соціально-побутових питань (посвідчення учасника бойових дій від 04.12.2015 р.);

-       гр. Маслію Ігорю Васильовичу, проживає в с. Соколівочка, вул. Віті Проценка, 3а, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2577408813, розрахунковий рахунок № 29244825509100 ПАТ «ПриватБанк», код одержувача 14360570, код банку 14360570, для поповнення картки 4149497846390096, в сумі 1000 (Одна тисяча)гривень для вирішення соціально-побутових питань (посвідчення учасника бойових дій від 20.09.2016 р.);

-       гр. Каплюченку Михайлу Володимировичу, проживає в с. Соколівочка, вул. Віті Проценка, 23, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2966312850, розрахунковий рахунок № 29244825509100 ПАТ «ПриватБанк», код одержувача 14360570, код банку 14360570, для поповнення картки 4149499645592344, в сумі 1000 (Одна тисяча)гривень для вирішення соціально-побутових питань (посвідчення учасника бойових дій від 05.05.2016 р.);

-       гр. Виштакалюку Ігорю Ігоровичу, проживаєпо вул. Шевченка, 39, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3406904454, розрахунковий рахунок № 29244825509100 ПАТ «ПриватБанк», код одержувача 14360570, код банку 14360570, для поповнення картки 5168757200039552, в сумі 1000 (Одна тисяча)гривень для вирішення соціально-побутових питань (посвідчення учасника бойових дій від 30.0.2015 р.);

-       гр. Щербатюку Андрію Володимировичу, проживає в с. Соколівочка, вул. Коцюбинського, 103, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3030405398, розрахунковий рахунок № 29244825509100 ПАТ «ПриватБанк», код одержувача 14360570, код банку 14360570, для поповнення картки 4731217102288980, в сумі 1000 (Одна тисяча)гривень для вирішення соціально-побутових питань (посвідчення учасника бойових дій від 13.02.2015 р.);

-       гр. Мазуру Максиму Васильовичу, проживаєв с. Соколівочка, вул. Віті Проценка, 27, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3024312915, розрахунковий рахунок № 29094799257208 ПАТ «ПриватБанк», код одержувача 22792510, МФО 354347, в сумі 1000 (Одна тисяча)гривень для вирішення соціально-побутових питань (посвідчення учасника бойових дій від 30.05.2015 р.);

-       гр. Красноставцю Олегу Валерійовичу, проживає в с. Соколівочка, вул. Молодіжна, 10, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2896104099, картковий рахунок № 26256000028451 АТ «Державний ощадний банк України», МФО 354507, код ЄДРОУ 02767059, в сумі 1000 (Одна тисяча)гривень для вирішення соціально-побутових питань (посвідчення учасника бойових дій від 14.03.2016 р.);

-       гр. Хмарі В’ячеславу Миколайовичу, проживає в с. Здобуток, вул. Поповича, 18, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2690804390, картковий рахунок № 26255000009590 АТ «Державний ощадний банк України», МФО 354507, код ЄДРОУ 02767059, в сумі 1000 (Одна тисяча)гривень для вирішення соціально-побутових питань (посвідчення учасника бойових дій від 19.06.15 р.);

-       гр. Шкляренку Сергію Володимировичу, проживаєпо вул. Соборній, 25/2, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3247015894, розрахунковий рахунок № 29244825509100 ПАТ «ПриватБанк», код одержувача 14360570, код банку 14360570, для поповнення картки 4149497812783829, в сумі 1000 (Одна тисяча)гривень для вирішення соціально-побутових питань (посвідчення учасника бойових дій від 12.10.2015 р.);

-       гр. БогінськомуОлегу Анатолійовичу, проживає в с. Степне,  вул. Леніна, 31, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2721206816, розрахунковий рахунок № 29244825509100 ПАТ «ПриватБанк», код одержувача 14360570, код банку 14360570, для поповнення картки 4149499645860287, в сумі 1000 (Одна тисяча)гривень для вирішення соціально-побутових питань (посвідчення учасника бойових дій від 29.07.2015 р.);

-       гр. Біліченку Андрію Федоровичу, проживаєпо вул. Коцюбинського, 3/15, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3063015275, розрахунковий рахунок № 29244825509100 ПАТ «ПриватБанк», код одержувача 14360570, код банку 14360570, для поповнення картки 5168742021796465, в сумі 1000 (Одна тисяча)гривень для вирішення соціально-побутових питань (посвідчення учасника бойових дій від 03.07.2015 р.);

-       гр. Соломку Павлу Васильовичу, проживає в с. Здобуток, вул. Садова, 10, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3382407411, розрахунковий рахунок № 29244825509100 ПАТ «ПриватБанк», код одержувача 14360570, код банку 14360570, для поповнення картки 4149497858760699, в сумі 1000 (Одна тисяча)гривень для вирішення соціально-побутових питань (посвідчення учасника бойових дій від 16.03.2016 р.);

-       гр. Безніздрому Олександру Іллічу, проживаєпо вул. Гагаріна, 17/47, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2687106090, розрахунковий рахунок № 29244825509100 ПАТ «ПриватБанк», код одержувача 14360570, код банку 14360570, для поповнення картки 4149497832781837, в сумі 1000 (Одна тисяча)гривень для вирішення соціально-побутових питань (посвідчення учасника бойових дій від 16.02.2016 р.);

-       гр. Ковіні Валерію Володимировичу, проживає по вул. Урожайній, 25, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2578405193, картковий рахунок № 26253510395223 АТ «Державний ощадний банк України», МФО 354507, код ЄДРОУ 02767059, в сумі 1000 (Одна тисяча)гривень для вирішення соціально-побутових питань (посвідчення учасника бойових дій від 20.10.15 р.);

-       гр. Білану Василю Васильовичу, проживає в с. Гордашівка, вул. Першотравнева, 23, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2690804390, картковий рахунок № 26251501103427 АТ «Державний ощадний банк України», МФО 354507, код ЄДРОУ 02767059, в сумі 1000 (Одна тисяча)гривень для вирішення соціально-побутових питань (посвідчення учасника бойових дій від 29.10.2015 р.);

-       гр. Заволоці Юрію Дмитровичу, проживає по вул. Перемоги, 9/27, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2982110538, картковий рахунок № 26256000025368 АТ «Державний ощадний банк України», МФО 354507, код ЄДРОУ 02767059, в сумі 1000 (Одна тисяча)гривень для вирішення соціально-побутових питань (посвідчення учасника бойових дій від 19.05.15 р.);

-       гр. Каплюченку Петру Григоровичу, проживає по пров. Толстого, 18, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2574805137, картковий рахунок № 26251000037607 АТ «Державний ощадний банк України», МФО 354507, код ЄДРОУ 02767059, в сумі 1000 (Одна тисяча)гривень для вирішення соціально-побутових питань (посвідчення учасника бойових дій від 21.10.15 р.);

-       гр. Сірецькому Сергію Васильовичу, проживає в с. Соколівочка, вул. Коцюбинського, 93, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2559607570, розрахунковий рахунок № 29244825509100 ПАТ «ПриватБанк», код одержувача 14360570, код банку 14360570, для поповнення картки 4149497844327033, в сумі 1000 (Одна тисяча)гривень для вирішення соціально-побутових питань (посвідчення учасника бойових дій від 23.02.2016 р.);

-       гр. Тищенку Валерію Михайловичу, проживає по вул. Перемоги 1/50, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3018918731, картковий рахунок № 26251000051423 АТ «Державний ощадний банк України», МФО 354507, код ЄДРОУ 02767059, в сумі 1000 (Одна тисяча)гривень для вирішення соціально-побутових питань (посвідчення учасника бойових дій від 05.05.15 р.);

-       гр. Приході Віталію Юрійовичу, проживає по вул. Чехова, 7б/24, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2630712490, розрахунковий рахунок № 29244825509100 ПАТ «ПриватБанк», код одержувача 14360570, код банку 14360570, для поповнення картки 4149497870200666 в сумі 1000 (Одна тисяча)гривень для вирішення соціально-побутових питань (посвідчення учасника бойових дій від 22.04.2015 р.);

-       гр. Федорівському Руслану Юрійовичу, проживає по пров. Шкільному, 10, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3214306275, картковий рахунок № 26251501127492 АТ «Державний ощадний банк України», МФО 354507, код ЄДРОУ 02767059, в сумі 1000 (Одна тисяча)гривень для вирішення соціально-побутових питань (посвідчення учасника бойових дій від 27.05.15 р.);

-       гр. Алишеву Олександру Анатолійовичу, проживає по вул. Вокзальній, 25, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3028209853, картковий рахунок № 26256000031158 АТ «Державний ощадний банк України», МФО 354507, код ЄДРОУ 02767059, в сумі 1000 (Одна тисяча)гривень для вирішення соціально-побутових питань (посвідчення учасника бойових дій від 10.12.15 р);

-       гр. Левківській Євдокії Степанівні, проживає по вул. Замковій, 79, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2437312043, картковий рахунок № 26257000077683 АТ «Державний ощадний банк України», МФО 354507, код ЄДРОУ 02767059, в сумі 1000 (Одна тисяча)гривень для вирішення соціально-побутових питань як дружині учасника АТО (витяг з наказу №4 від 10.01.2017 року);

-       гр. Кабаченку Анатолію Феоктистовичу, проживає по вул. Короленка, 7, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1466712676, розрахунковий рахунок № 29244825509100 ПАТ «ПриватБанк», код одержувача 14360570, код банку 14360570, для поповнення картки 4731219103506113, в сумі 1000 (Одна тисяча)гривень для проходження курсу лікування;

-       гр. Кващенко Тетяні Теофанівні, проживає по вул. Замковій, 69, реєстраційний номер облікової картки платника податків 11966215965, розрахунковий рахунок № 29244825509100 ПАТ «ПриватБанк», код одержувача 14360570, код банку 14360570, для поповнення картки 4149497864581931, в сумі 1000 (Одна тисяча)гривень для проходження курсу лікування;

-       гр. Хмарі Руслану Петровичу, проживає по вул. Коцюбинського, 5/6, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2795919214, ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, розрахунковий рахунок одержувача 26252101, поповнення карткового рахунку 0987553700, в сумі 1000 (Одна тисяча)гривень для проходження курсу лікування;

-       гр. Задояній Тамілі Василівні, проживає в с. Гордашівкапо вул. Радянській, 146, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2658005021, розрахунковий рахунок № 29244825509100 ПАТ «ПриватБанк», код одержувача 14360570, код банку 14360570, для поповнення картки 45168757284112051, в сумі 1000 (Одна тисяча)гривеньдля проходження курсу лікування;

-       гр. Лозюку Сергію Миколайовичу, проживає по вул. Чорновола, 32, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2658005021, розрахунковий рахунок № 29244825509100 ПАТ «ПриватБанк», код одержувача 14360570, код банку 14360570, для поповнення картки 4149497833466453, в сумі 1000 (Одна тисяча) гривеньдля проходження курсу лікування;

-       гр. Колосовій Любов Василівні, проживає по пров. Шевченка, 11, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1519916824, розрахунковий рахунок25256510777117 в АТ «Ощадбанк», в сумі 1000 (Одна тисяча)гривень для проходження курсу лікування;

-       гр. Рожновському Івану Івановичу, проживає по вул. Вокзальній, 129/8, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1814506376, розрахунковий рахунок № 29244825509100 ПАТ «ПриватБанк», код одержувача 14360570, код банку 14360570, для поповнення картки 5168742061181966, в сумі 1000 (Одна тисяча)гривень для проходження курсу лікування;

-       гр. Петренко Галині Іванівні, проживає по вул. Гагаріна, 55, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2795919214, ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, розрахунковий рахунок одержувача 26252101, поповнення карткового рахунку 0295683100, в сумі 1000 (Одна тисяча)гривень для проходження курсу лікування;

-       гр. Спотикайло Лідії Олексіївні, проживає по вул. Віті Проценка, 14, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1260023168, в сумі 1000 (Одна тисяча)гривень для проходження курсу лікування;

-       гр. Левченку Миколі Івановичу, проживає по вул. Ватутіна, 59а, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1694202791, розрахунковий рахунок № 29244825509100 ПАТ «ПриватБанк», код одержувача 14360570, код банку 14360570, для поповнення картки 4149497833466685, в сумі 1000 (Одна тисяча)гривень для проходження курсу лікування (учасник бойових дій).

-       гр. Стадник Лідії Вікторівні, проживає по вул. Урожайній, 46/2, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2076210461, розрахунковий рахунок № 29244825509100 ПАТ «ПриватБанк», код одержувача 14360570, код банку 14360570, для поповнення картки 5168757241272675, в сумі 1000 (Одна тисяча)гривень для проходження курсу лікування;

-       гр. Юрченко Людмилі Іванівні, проживає по вул. Перемоги, 11/11, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1854509362, ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, розрахунковий рахунок одержувача 26252101, поповнення карткового рахунку 0975757200, в сумі 1000 (Одна тисяча)гривень для проходження курсу лікування

-       гр. Циганенко Тетяні Олександрівні проживає по вул. Трипільській, 90, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2587204728, рахунок № 905159 АТ «Державний ощадний банк України», МФО 354507, код ЄДРОУ 02767059, в сумі п’ятсот гривень для вирішення соціально-побутових проблем;

-       гр. Прилипко Віті Вікторівні, проживає по вул. Перемоги, 2/53, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2978212584, розрахунковий рахунок № 29244825509100 ПАТ «ПриватБанк», код одержувача 14360570, код банку 14360570, для поповнення картки 4149497872374519, в сумі 1000 (Одна тисяча)гривень для проходження курсу лікування сина Бузівського Богдана Юрійовича, 19.03.2004 р.н.;

-       гр. Скляр Валентині Миронівні, проживає по вул. Вільних Козаків, 45, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1458902920, рахунок № 26203000371225 АТ «Державний ощадний банк України», МФО 354507, код ЄДРОУ 02767059,  в сумі 1000 (Одна тисяча)гривень для проходження курсу лікування;

-       гр. Браїловському Віктору Яковичу,проживає по вул. Соборній, 152/48, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2071506091, рахунок № 26208000366752 АТ «Державний ощадний банк України», МФО 354507, код ЄДРОУ 02767059,  в сумі 1000 (Одна тисяча)гривень для проходження курсу лікування;

-       гр. Шлапаченко Інні Сергіївні, проживає по вул. Сергія Ярошенка, 6а, кв. 4, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2967001027, розрахунковий рахунок № 29244825509100 ПАТ «ПриватБанк», код одержувача 14360570, код банку 14360570, для поповнення картки 5168757319522092, в сумі 2000 (Дві тисячі) гривень для проходження курсу лікування;

-       гр. Москаленку Івану Івановичу, проживає по вул. Перемоги, 11/32, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2234426016, ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, розрахунковий рахунок одержувача 26252101, поповнення карткового рахунку 0919858300, в сумі 1000 (Одна тисяча)гривень для проходження курсу лікування

-       гр. Любовцевій Ользі Дмитрівні, проживає по вул. Урожайній, 53, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2726204485, розрахунковий рахунок № 29244825509100 ПАТ «ПриватБанк», код одержувача 14360570, код банку 14360570, для поповнення картки 5168757279634192, в сумі 2000 (Дві тисячі) гривень для проходження курсу лікування та лікування сина Любовцева Назарія Вадимовича, 08.08.2008 р.н.;

-       гр. Антоненко Світлані Анатоліївні, проживає по вул. Матросова, 18, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2345820560, розрахунковий рахунок № 29244825509100 ПАТ «ПриватБанк», код одержувача 14360570, код банку 14360570, для поповнення картки 4149497815220589, в сумі 2000 (Дві тисячі) гривень для проходження курсу лікування;

- гр. Мельнику Анатолію Олександровичу,  проживає в с. Червоне по вул. Шевченка, 17 (без реєстрації, згідно довідки Соколівоцької сільської ради №126 від 13.03.2017 року), зареєстрований:Золотоніський р-н, с. Новодмитрівка, вул. Перемоги, 24, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3104511294, рахунок № 26259000090925 АТ «Державний ощадний банк України», МФО 354507, код ЄДРОУ 02767059,  в сумі5000 (П’ять тисяч) гривень для ліквідації наслідків, завданих пожежею житловому будинку (акт про пожежу №7 від 12.03.2017 року).

2. Надати одноразову матеріальну допомогу на поховання, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. № 99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого», рішенням виконкому Тальнівської міської ради № 183 від 20.11.2015р щодо розміру допомоги на поховання деяких категорій осіб:

- гр. Циганенко Тетяні Олександрівні, проживає по вул. Трипільській, 90, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2587204728, рахунок № 905159 АТ «Державний ощадний банк України», МФО 354507, код ЄДРОУ 02767059, в сумі 980 (Дев’ятсот вісімдесят) гривень на поховання сусіда Маляренка Івана Андрійовича.

3.Виділити кошти:

- в сумі 1260 гривень для організації та проведення концертно-розважальної програми, приуроченої до Дня працівників ЖКГ 17березня2017 року;

- в сумі 5335,15 гривень для організації та проведення концертно-розважальної програми, приуроченої до 8-го Березня08 березня 2017 року.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на спеціаліста І категорії, головного бухгалтера міської ради Кибаленко Л.І.

Міський голова                                                                    О.В. Юрченко

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

                                                 Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я                 

 

Від 17.03.2017                                   № 41

м.Тальне

 

Про нагородження почесними грамотами

та грошовими винагородами трудових колективів

ЖКГ міста та працівників благоустрою сіл

Гордашівка, Соколівочка, селища Здобуток

 

 Розглянувши клопотання керівників комунальних підприємств міста щодо нагородження кращих працівників галузі ЖКГ за багаторічну сумлінну працю та  з нагоди  відзначення професійного свята - Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення, керуючись ст. ст. 28, 30,39, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

в и р і ш и в:

 

  1. Нагородити Почесною грамотою виконавчого комітету Тальнівської міської ради за значний вклад в розвиток житлово-комунального господарства міста та з нагоди професійного свята:

- трудовий колектив КП «Наш Дім» Тальнівської міської ради,

- трудовий колектив ПрАТ «Комунальник»,

- трудовий колектив КП «Водоканал» Тальнівської міської ради,

- трудовий колектив КП «Гірський Тікич» Тальнівської міської ради,

- трудовий колектив ДП «Світло» ПрАТ «Комунальник»,

- трудовий колектив КП «Ритуал» Тальнівської міської ради.

2. Виділити кошти за рахунок коштів, передбачених по КФК 4200 та нагородити грошовими подарунками в розмірі 182,93 грн. (з них 32,93 грн. – ПДФО)  кожному за багаторічну сумлінну працю, значний особистий вклад у розвиток житлово-комунального господарства та з нагоди професійного свята:

- Снігура Олександра Миколайовича – працівника КП «Наш Дім»,

- Мачуську Надію Іванінву –  працівника КП «Наш Дім»,

- Мартинюка Миколу Дмитровича – працівника КП «Наш Дім»,

- Тудихату Валентину Володимирівну –– працівника КП «Наш Дім»;

- Слабенко Романа Юрійовича – працівника ПрАТ «Комунальник»,

- Шкоду Валерія Петровича – працівника ПрАТ «Комунальник»,

- Гончаренка Юрія Васильовича – працівника ПрАТ «Комунальник»,

- Ясінського Володимира Васильовича – працівника ПрАТ «Комунальник»,

- Носацького Дмитра Володимировича – працівника КП «Водоканал»,

- Бойко Світлану Анатоліївну – працівника КП «Водоканал»,

- Голдовську Альону Віталіївну – працівника КП «Водоканал»,

- Лізогуба В’ячеслава В’чеславовича – працівника КП «Водоканал»,

- Алєєксєєва Олександра Володимировича – працівника КП «Водоканал»,

- Хиноцького Володимира Петровича – працівника КП «Водоканал»,

- Старостенко Олега Олеговича – працівника КП «Водоканал»,

- Старостенко Ігоря Олеговича – працівника КП «Водоканал»,

- Недобій Олега Петровича – працівника КП «Водоканал»,

- Чернуху Юрія Петровича – працівника КП «Водоканал»,

- Фарбій Володимира Васильовича – працівника КП «Водоканал»,

- Шевченка Петра Петровича – працівника КП «Водоканал»,

- Курницького Миколу Івановича – працівника КП «Водоканал»,

- Тонковида Юрія Миколайовича – працівника КП «Водоканал»,

- Коломієць Ольгу Миколаївну – працівника КП «Гірський Тікич»,

- Шкляренко Любов Петрівна – працівника КП «Гірський Тікич»,

- Підгірну Любов Василівну – працівника КП «Гірський Тікич»,

- Ясінську Олену Станіславівну – працівника КП «Гірський Тікич»,

      - Рябошапко Ольгу Василівну – працівника КП «Гірський Тікич»,

- Лихолат Михайла Миколайовича – працівника КП «Гірський Тікич»,

- Кондратюк Аллу Миколаївну – працівника КП «Гірський Тікич»,

- Гончар В’ячеслава Павловича – працівника ДП «Світло» ПрАТ «Комунальник»,

- Вовк Тетяну Василівну – працівника ДП «Світло» ПрАТ «Комунальник»,

- Новікову Марину Василівну – працівника ДП «Світло» ПрАТ «Комунальник»,

- Івченко Олену Миколаївну – працівника ДП «Світло» ПрАТ «Комунальник»,

- Даммашк Любов Мефодіївну – працівника ДП «Світло» ПрАТ «Комунальник»,

- Нікітенко Аллу Георгіївну – працівника ДП «Світло» ПрАТ «Комунальник»,

- Каплюченко Наталію Юріївну – працівника ДП «Світло» ПрАТ «Комунальник»,

- Вороненко Софію Петрівну – працівника ДП «Світло» ПрАТ «Комунальник»,

- Пархачова Сергія Вікторовича – працівника ДП «Світло» ПрАТ «Комунальник»,

- Штобзу Наталію Анатоліївну – працівника ДП «Світло» ПрАТ «Комунальник»,

- Соколенко Тетяну Василівну - працівника КП «Ритуал»,

- Зозулю Руслана Вікторовича - працівника КП «Ритуал»,

- Поліщука Юрія Борисовича - працівника КП «Ритуал»,

- Приходько Віталія Леонідовича - працівника КП «Ритуал»,

- Кучмая Володимира Вікторович – працівника благоустрою Соколівоцької сільської ради,

- Іщука Миколу Пилиповича – працівника благоустрою Соколівоцької сільської ради,

- Двойного Віктора Вікторовича – працівника благоустрою Соколівоцької сільської ради,

- Красилівського Петра Анатолійовича – працівника благоустрою Гордашівської сільської ради,

- Ноздровського Леоніда Васильовича – працівника благоустрою Здобутківської сільської ради.

3.                Преміювати керівників комунальних підприємств, ДП «Світло» ПрАТ «Комунальник» та ПрАТ „Комунальник” в розмірі 10% від посадового окладу з фонду оплати праці підприємства.

4.    Контроль за виконанням рішення покласти на спеціаліста І категорії, головного бухгалтера міської ради Кибаленко Л.І.

Міський голова                                                                     О.В. Юрченко

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

 

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 17.03.2017                           № 42

м. Тальне

 

Про дозвіл на  видалення зелених насаджень

        

Розглянувши висновки комісії по обстеженню зелених насаджень на території міста,  з метою забезпечення охорони майна,  життя, здоров’я громадян, відповідно Порядку видалення зелених насаджень у м. Тальному, затвердженого рішенням виконкому № 181 від 20.11.2015р., постанови КМУ від 01.08.2006р. №1045, ст.. 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»,  керуючись ст.. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

в и р і ш и в :

 

1.Затвердити акти обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, від  15.03.2017 року   №  01/03, №02/03, №03/03 (додатки №№ 1-3).

2.Дати дозвіл на видалення зелених насаджень:

2.1. по вул..Вокзальній, 147, 149, згідно акту обстеження 01/03(липи в кількості 18шт.).Згідно звернення за вх. №404 від 01.03.2017р. дати дозвіл Шевченківській дистанції електропостачання на зріз дерев власними силами;

2.2. по вулиці Соборній (біля будинковолодіння № 112) згідно акту обстеження від 15.03.2016 року № 02/03 в кількості 1 шт. (тополя).

2.3. по вулиці Калиновій, 60 згідно акту обстеження 03/03 в кількості 2 шт. (липа 1шт., акація 1шт.).

3.Доручити виконання робіт по видаленню зелених насаджень, зазначених в пп.2.2, 2.3 даного рішення,  ДП «Світло» ПрАТ «Комунальник».

4.Бухгалтеру міського сектору Приліпко В.В.провести документальне оформлення по оприбуткуванню, зберіганню та використанню деревини.

5.Контроль за виконанням рішення покласти на Мельниченка О.І., начальника міського сектору з питань функціонування житлово-комунального та внутрішнього господарства.

Міський голова                                                           О. В. Юрченко

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 17.03.2017    № 43

м.Тальне

 

Про  внесення змін в рішення №195 від 20.11.15

«Про комісію по обстеженню зелених насаджень

(дерев, чагарників, газонів, парків, лісопарків,

насаджень санітарно-захисних зон), що підлягають

знесенню чи пересаджуванню у зв’язку із забудовою

та впорядкуванням земельних площ на території міста»

 

Керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

в и р і ш и в :

 

1. Внести зміни в рішення виконкому міської ради №195 від 20.11.15 «Про комісію по обстеженню зелених насаджень (дерев, чагарників, газонів, парків, лісопарків, насаджень санітарно-захисних зон), що підлягають знесенню чи пересаджуванню у зв’язку із забудовою та впорядкуванням земельних площ на території міста», виклавши додаток в новій редакції (додається)

Міський голова                                      О.В. Юрченко

 

Додаток

до рішення виконкому

№ 43 від 17.03.2017

СКЛАД

постійно діючої комісії по обстеженню зелених насаджень (дерев, чагарників, газонів, парків, лісопарків, насаджень санітарно-захисних зон), що підлягають знесенню чи пересаджуванню у зв’язку із забудовою та впорядкуванням земельних площ на території міста

 

1.     Начальник міського сектору з питань функціонування житлово-комунального та внутрішнього господарства міста, голова комісії

 

2.     Економіст ПрАТ «Комунальник»,  член комісії

 

3.     Спеціаліст міського сектору з питань функціонування житлово-комунального та внутрішнього господарства, член комісії

 

4.     Спеціаліст міського секторуз питань функціонування житлово-комунального та внутрішнього господарства, член комісії

 

5.     Фахівець в галузі лісового господарства, член комісії  (за необхідності).

В.о. керуючого справами виконкому                            А.П. Белінська

 

 Перелік рішень, включених у протокол №4 від 14.04.2017 року

Назва питання, що винесено на виконком

№ ріш.

1

Про внесення змін до рішення міської ради від 20.01.2017 року № 1/8-7 «Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2017 рік»

44

2

Про  погодження штатних розписів комунальних підприємств, ДП «Світло» ПрАТ «Комунальник» з 01.05.2017 року

45

3

Про затвердження графіку роботи вуличного освітлення на території м. Тальне на весняно-літній період

46

4

Про визначення переліку об’єктів та видів громадських робіт

47

5

Про надання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення

48

6

Про передачу в оренду Головному територіальному управлінню юстиції у Черкаській області частини нежитлової будівлі по вул. Соборній,40

49

7

Внесення змін в договір оренди

нерухомого майна  по вул. Гагаріна,17

50

8

Про  розгляд звернення сектору культури

Тальніської РДА щодо частини приміщення по вул. Соборній.40

51

9

Про  продовження терміну дії дозволу нарозміщення зовнішньої реклами ТОВ

«Тальне – консалтінг»

52

10

Про  надання дозволу  на розміщення об’єкту зовнішньої реклами Шевченко Віталій Павлович.

53

11

Про внесення змін до дозволів на розміщення зовнішньої реклами та їх переоформлення

54

12

Про затвердження Порядку реєстрації помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки

55

13

Про заяву Данька О.М. щодо укладення договору дарування нерухомого майна

56

14

Про використання коштів

57

15

Про встановлення тарифів на послуги

пасажиро-транспортних перевезень по місту

ПАТ «Тальнівське АТП 17137»

58

16

Про погодження Тальнівській центральній районній лікарні збільшення тарифу по категоріям споживачів на водопостачання по артезіанській свердловині, що належить Тальнівській ЦРЛ.

59

17

Про введення в дію рішення конкурсного комітету конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах на території об’єднаної Тальнівської громади

60

18

Про встановлення адреси будинковолодіння гр. ЗаєцьТ.Д.

61

19

Про затвердження Порядку надання грошової допомоги громадянам, що проживають в м. Тальне, селах Здобуток, Гордашівка, Соколівочка, Червоне, селищах Тарасівка, Степна

62

20

Про квартирний облік гр. Алишева О.А.

63

21

Про дозвіл ПАТ „Укртелеком”

на розміщення телекомунікаційного обладнанняв під’їздах житлових будинків у м. Тальне

64

22

Про затвердження розкладів руху

автобусів по міських маршрутах

65

23

Про звернення гр. Гончара В.І  щодо виділення коштів

66

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 14.04.2017                                        № 44

м.Тальне

 

Про внесення змін до рішення

міської ради від 20.01.2017 року № 1/8-7

«Про бюджет Тальнівської міської об’єднаної

територіальної громади на 2017 рік»

 

З метою ефективного використання  коштів субвенцій з державного бюджету, що розподілені відповідно до рішення обласної  ради від 24.03.2017 року № 13-19/VII, та довідки помісячного розподілу асигнувань загального фонду від 04.04.2017 № 652/01 для бюджету об’єднаної територіальної громади, керуючись пунктом 14 рішення міської ради від 20.01.2017 року № 1/8-7 «Про бюджет Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік», відповідно ст.22 Бюджетного Кодексу України, п.47 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 228 від 28.02.2002 року, виконком міської ради

в и р і ш и в :

 

1.                Збільшити доходну частину загального фонду бюджету Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади в сумі 241,105 тис. грн., в тому числі: по коду 41033600 «Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань» в сумі 206,052 тис. грн.; 41035400 «Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» в сумі 35,053 тис. грн.

2.                Збільшити  видаткову частину по загальному фонду бюджету Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади в сумі 241,105 тис. грн., в тому числі: КПКВ 8660 «Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань» в сумі 206,052 тис. грн. для передачі виділених коштів на районний бюджет; по КПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» в сумі 35,053 тис. грн..

3. Відповідно до рішення обласної  ради від 24.03.2017 року № 13-19/VI,Iдовідки помісячного розподілу асигнувань загального фонду управління освіти Черкаської обласної державної адміністрації щодо виділення субвенції за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворилася на початок бюджетного періоду,  із обласного бюджету виділено на  виконання обласної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2021 року (на умовах співфінансування) в сумі  199,096 тис. грн. для Тальнівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 - гімназія».  

4. Розглянувши звернення начальника відділу культури, туризму та з питань діяльності ЗМІ від 10.04.2017 року № 06  пропонується збільшити видатки  бюджету об’єднаної територіальної громади по:

- КПКВ 4100 «Школи естетичного виховання дітей» в сумі 40,0 тис. грн. для переобладнання господарської кімнати в приміщення ДМШ під дві туалетні кімнати;

- КПКВ 4090 «Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу» в сумі 180,0 тис. грн. для пере облаштування «Літнього кіно-майданчика» на дитячий ігровий майданчик.

5.Для виконання умов співфінансуванняобласної програми підвищення якості шкільної природничо - математичної освіти на період до 2021 року (на умовах співфінансування) збільшити призначення по КПКВ 1020/07 в сумі  199,096 тис. грн. для Тальнівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 - гімназія» на придбання «LEGO».

6. Внести зміни до КПКВ 5060 «Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту» для надання фінансової підтримки «ГігаСпортЛайн» в сумі 10,0 тис. грн. за рахунок зменшення видатків на проведення заходів.

 7. Дане рішення винести на розгляд та затвердження сесії міської ради.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на  начальника фінансового  управління Тальнівської міської ради  Ковалишину С.О.

Міський голова                                                                          О.В.Юрченко  

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

          ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

        Від 14.04.2017                                № 45

м.Тальне

 

Про  погодження штатних розписів комунальних

підприємств, ДП «Світло» ПрАТ «Комунальник»

з 01.05.2017 року

 

Розглянувши клопотання керівників ДП «Світло ПрАТ «Комунальник» Т.В.Коробко, КП «Ритуал» О.В.Зозулі, КП «Наш Дім» О.С.Шлапаченко, КП «Гірський Тікич» М.Д.Хілобоченко, КП «Водоканал» В.І.Росола щодо погодження штатних розписів підприємств, взявши до уваги протокол робочої групи від 10.04.2017 року з даного питання, керуючись п. п. 1 п. «б» ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та нормами Галузевої Угоди, виконком міської ради 

в и р і ш и в:

 

1. Погодити штатні розписи комунальних підприємств КП «Ритуал» (додатки№№ 1, 1.1), КП «Наш Дім»(додатки №№ 2, 2.1), КП «Гірський Тікич» (додаток № 3) з 01.05.2017 року.

2. Відмовити у погоджені штатних розписів ДП «Світло» ПрАТ «Комунальник», КП «Водоканал».

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету № 150 від 01.10.2015 року «Про внесення доповнень в штатний розпис КП «Гірський Тікич» Тальнівської міської ради».

4. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника сектору з питань житлово-комунального та внутрішнього господарства міста Н.В. Красновську.

Міський голова                                                                          О. В. Юрченко

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

          ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

          Від14.04.2017              № 46

м.Тальне

 

Про  затвердження графіка роботи

вуличного освітленняна території

міста Тальне у весняно-літній період

Враховуючи, що відмінено пільгову оплату за користування електроенергією в нічний час, так званий «нічний тариф», та з метою раціонального використання вуличного освітлення і економії коштів на оплату електроенергії в 2017році, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Тальнівської міської ради

в и р і ш и в :

1. Затвердитиграфікроботи вуличного освітленняна території міста Тальнена квітень– серпень2017року:

вмикання з моменту настання сутінок  -    вимикання 01год. 00 хв.

2.                ДП «Світло» ПрАТ «Комунальник» проводити вмикання-вимикання вуличного освітлення в квітні– серпні  2017року згідно затвердженого графіку.

3. Рішення набуває чинності з 25.04.2017 року.

4. Контроль за виконанням рішення покласти в. о. керуючого справами виконкому О.П. Белінську.

Міський голова                                                                         О. В. Юрченко

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від  14.04.2017    № 47

м.Тальне

 

Про визначення переліку об’єктів

та видів громадських робіт

                                                 

Керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та Закону України №586-VIвід 24.09.2008 року,ст.,39 Кримінально-виконавчого кодексу України.

в и р і ш и в :

1.     Затвердити перелік об’єктів на території Тальнівської об’єднаної територіальної громади для правопорушників, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт, на 2017 рік згідно додатку №1.

2.     Затвердити перелік видів соціально-корисних робіт на території Тальнівської об’єднаної територіальної громади для правопорушників згідно додатку №2.

Міський голова                                        О.В.Юрченко

 

Додаток №1

                                                                                                до рішення №      47 від  14.04.2017р.                    

 

Погоджено

Завідувач Тальнівським районним сектором з питань пробації

                                                                                 _________________О.П.Крутій

«____»  __________2017 рік.

 

Перелік об’єктів

     Для відбування адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт та кримінального покарання у вигляді громадських робіт на 2017 рік.

м.Тальне

1)територія кладовищ (КП «Ритуал»);

2)території МЦКД;

3)територія літнього кіномайданчика;

Села: Соколівочка,Степне,Червоне,Гордашівка,Здобуток.

1)Території кладовищ;

2)Зупинки;

3)Території ФАПів, будинків культури;

4)Території безхазяйних дворів.

В.о.керуючого справами виконкому                                         А.П.Белінська

 

Додаток №2                                                                                                                                                                                                       до рішення № 47 від  14.04.2017р.                      

 

Погоджено

Завідувач Тальнівським районним сектором з питань пробації

                                                                                 _________________О.П.Крутій

«____»  __________2017 рік.

 

Перелік видів

Суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт, а також засуджених до покарання у вигляді громадських робіт на 2017 рік.

 

1.      прибирання доріг,вулиць, інших територій;

2.      робота з озеленення сіл та міста;

3.      благоустрій сільських та міського кладовища;

4.      вирубка зарослі в лісо полосах в адмінмежах міської та сільських рад;

5.      очищення об’єктів благоустрою від несанкціонованої реклами, об’яв,бруду тощо.

В.о. керуючого справами виконкому                                         А.П.Белінська

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 14.04.2017     № 48

м.Тальне

 

Про надання дозволу на розміщення

на території об’єктів благоустрою

будівель і споруд соціально-культурного,

побутового, торговельного та іншого призначення

ФОП:Ковиловій Т.В.,Тимошенко І.В.,Кочмар Т.В.

Розглянувши заяви суб’єктів підприємницької діяльності щодо розміщення на території об’єктів благоустрою  міста Тальне будівель і  споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, на підставі статті 4 та 7 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», пункту 5 статті 16 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Постанови КМУ «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»,враховуючи п.8 абзацу 7 розділу І Правил благоустрою та утримання території міста, затверджених  рішенням міської ради  №6/6-3(2) від 25.02.2011 року, керуючись  Законом  України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконкомом  міської ради

в и р і ш и в:

1. Дати дозвіл на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення суб’єктам підприємницької діяльності:

1.1. в орендованому приміщенні терміном до 31.12.2017 року:

- ФОП  Ковиловій Тетяні Вікторівні по вул..Небесної Сотні,57для надання послуг перукарнями та салонами краси;

1.2. в орендованому приміщенні терміном на 1 рік:

- ФОП Тимошенко Ірині Василівні по вул..Вокзальній,185 для здійснення  роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування,напоями,крім тютюнових виробів;

- ФОП Кочмар Тетяні Василівні по вул..Гагаріна,6(м-н «Модна сімейка»)для інших видів  роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах.

2.  Погодити режим роботи торгових точок згідно додатка.

3. Зобов’язати суб’єктів підприємницької діяльності, яким надано дозвіл на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг, в повному обсязі виконувати вимоги Правил благоустрою та утримання території м. Тальне, затверджених рішенням  міської ради №18/6-2(2) від 31.01.2012 року (із внесеними змінами), Постанови  КМУ від 15.06.2006 року №833 «Про затвердження Порядку провадження торгівельної діяльності та правил торгівельного обслуговування населення», Постанови КМУ від 16.05.94 року №313 «Про затвердження правил побутового обслуговування населення».

         4. У разі невиконання вимог п.2 та п.3 даного рішення поставити питання про доцільність терміну дії дозволу на торгівлю.

         5. Суб’єктам підприємницької діяльності взяти до відому, що дозвіл на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення у місті Тальне підлягає переоформленню на загальних підставах у разі зміни організаційно-правової форми, найменування, місцезнаходження об’єкта торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, а також зміни фізичної особи-підприємця.

6.Контроль за виконанням рішення покласти на бухгалтера міського сектору Прилипко В.В.

Міський голова                                                                             О.В.Юрченко

 

       

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 14.04.2017    № 49

м.Тальне

 

Про передачу в оренду Головному територіальному

управлінню юстиції у Черкаській області

частини нежитлової будівлі по вул. Соборній,40

 

            Розглянувши заяву завідувача Тальнівської державної нотаріальної контори О.В.Космінищодо передачі в оренду частини  нежитлового приміщення, що розташоване у м. Тальне по вул. Соборній, 40, для розміщення архіву, враховуючи  пропозиції депутатської комісії по вивченню питання ефективності використання об’єктів комунальної власності Тальнівської міської ОТГ та ділянок несільськогосподарського призначення, затверджені рішенням міської ради №5/8-4 від 21.03.2017 року,діючи в межах Положення про оренду комунального майна Тальнівської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 31.05.2011 року№9/6-2(2), керуючись ст.ст.  29,  60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком  міської ради

вирішив :

1. Передати в оренду до 31.12.2017 року  Головному територіальному

управлінню юстиції у Черкаській області  частину приміщення другого поверху колишнього райпобуткомбінатупо вул. Соборній,40, загальною площею11,80 кв.м для розміщення архіву Тальнівської державної нотаріальної контори із встановленням річної орендної плати за оренду нерухомого майна в розмірі 1(Одна) гривня на підставі Методики розрахунку плати за оренду комунального майна, затвердженої рішенням міської ради від 31.05.2011 року №9/6-2(2), та самостійною оплатою комунальних послуг.

2. Доручити начальнику відділу доходів фінансового управління Тальнівської міської ради Геращенковій Т.В. підготувати необхідні документи для  укладання договору оренди.

         3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Марченка В.М.

Міський голова                                                 О.В. Юрченко

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 14.04.2017                                         № 50

м.Тальне

 

Внесення змін в договір оренди

нерухомого майна  по вул. Гагаріна, 17           

          

      Розглянувши заяву директора ПП «Афродіта-98» щодо  внесення змін в договір оренди частини приміщення по вул. Гагаріна, 17 в зв’язку із перереєстрацією ПП «Афродіта-98», керуючись ст.ст. 29, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком  міської ради

в и р і ш  и в:

 

1. Замінити сторону в чинному договорі оренди нерухомого майна по вул. Гагаріна, 17, загальною площею 154,3 кв.м, укладеному міською радою з ПП «Афродіта-98», за згодою сторін шляхом укладання додаткової угоди.

 2. Начальнику відділу доходів фінансового управління Тальнівської міської ради Геращенковій Т.В.  підготувати  необхідні документи  для внесення змін в договір  оренди  частини приміщення по вул. Гагаріна, 17, укладеного з ПП «Афродіта- 98».

3. Контроль за виконанням рішення покласти заступника міського голови Марченка В.М.

Міський голова                                                                            О.В.Юрченко

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 14.04.2017    № 52

м.Тальне

 

Про  продовження термінудії дозволу

на розміщеннязовнішньої реклами

ТОВ «Тальне – консалтінг»

 

 Розглянувши заяву ТОВ «Тальне – консалтінг»№ 552 від 20.03.2017 р. щодо продовження терміну дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами та подані ним документи, діючи в межах Постанови Кабінету Міністрів України № 2067 від 29.12.2003р. «Про затвердження Типових правил розміщення реклами», Порядку розміщення зовнішньої реклами в м. Тальне, затвердженого рішенням Тальнівської міської ради№44/5-5 від 17.02.2010 р. з внесеними змінами та доповненнями, рішення міської ради № 69/6-3(10) від 02.10.2015 р, керуючись п.13 ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

в и р і ш и в:

1. Продовжити термін дії дозволу № 52, виданого на підставі рішення виконкому № 90від 19.04.2012 року, на розміщення зовнішньої реклами ТОВ «Тальне – консалтінг»: рекламний щит розміром 1,5м х 2,0м у м. Тальне по вул. Гагаріна, 79 терміном на 5 (П’ять) років без укладання договору про надання права тимчасового користування місцем розміщення зовнішньої реклами згідно п.12 Порядку розміщення зовнішньої реклами в м. Тальне, так як об’єкт зовнішньої реклами розміщений на земельній ділянці, що перебуває в користуванні фізичної особи Крачек Ольги Василівни на правах оренди.

2. Спеціалісту з обліку та контролю за ефективністю використання земельних ресурсів міста Ковалю М. С. підготувати необхідні документи для продовження терміну дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства міста Марченка В. М.

Міський голова                                         О.В. Юрченко    

 

        ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 14.04.2017      № 53

        Про надання дозволу  на розміщення

        об’єкта зовнішньої реклами

        ФОП Шевченку В.П.

 

Розглянувши заяву ФОП Шевченка В.П. № 842 від 23.03.2017р. щодо надання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами та подані документи, діючи в межах Постанови Кабінету Міністрів України № 2067 від 29.12.2003р. «Про затвердження Типових правил розміщення реклами», Порядку розміщення зовнішньої реклами в м. Тальне, затвердженого рішенням Тальнівської міської ради №44/5-5 від 17.02.2010 р. з внесеними змінами та доповненнями, рішення міської ради № 69/6-3(10) від 02.10.2015 р, рішення від 17.02.2011 р. про Порядок визначення розміру плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів на встановлення пріоритету на їх розміщення), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Тальне, або повноваження щодо розпорядження якими здійснюють органи місцевого самоврядування м. Тальне», керуючись п.13 ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

в и р і ш и в:

 

1.Дати  дозвілна розміщення зовнішньої реклами:

1.1. фізичній особі-підприємцю Шевченку Віталію Павловичу

- двохсторонній виносний рекламний щит,розміром 0,9м х 0,6м, у м. Тальне  по вул. Соборній, 30б терміном на п’ять років;

1.1.1. взяти до відома, що площа місця розташування рекламного засобу  складає 3,04кв.м, та встановити тариф за тимчасове користування місцем рекламного засобу в сумі 30,00(Тридцять) гривень із коригуючимикоефіцієнтами 1,5 та 1,75 (згідно додатку №1 до рішення виконкому від 17.02.2011 року №45);

1.1.2. заключити договір про надання права користування місцем розміщення зовнішньої реклами;

1.1.3. плату за місце розташування рекламного засобу вносити щорічно до кінця місяця, в якому закінчується річний термін дозволу на розміщення рекламного засобу;

1.1.4. вважати таким, що втратив силу, договір на тимчасове користуванням місцем   розміщення зовнішньої реклами (пріоритет) від 23.03.2017 року.

 

2. Спеціалісту з обліку та контролю за ефективністю використання земельних ресурсів міста Ковалю М. С. підготувати необхідні документи для надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства міста Марченка В.М.

Міський голова                                                                           О. В. Юрченко

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 14.04.2017      № 54

м.Тальне

 

Про внесення змін та доповнень

в рішення виконкому №  238 від 17.10.2013 року

щодо розміщення об’єкта зовнішньої реклами

ФОП Щербини Ю.В.

 

 

  Розглянувши заявуФОП Щербини Ю.В. №1234 від 14.04.2017 р. щодо внесення змін в рішення виконкому №238 від 17.10.2013року «Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами ФОП Щербині Ю.В.», діючи в межах  Постанови Кабінету Міністрів України № 2067 від 29.12.2003р. «Про затвердження Типових  правил розміщення реклами», Порядку розміщення зовнішньої реклами в м.Тальне, затвердженого рішенням Тальнівської міської ради№44/5-5від 17.02.2010 р. з внесеними змінами  та доповненнями, рішення міської ради №69/6-3(10)  від 02.10.2015р, рішення від 17.02.2011р. «ПроПорядок визначення розміру плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів на встановлення пріоритету на їх розміщення), які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Тальне, або повноваження щодо розпорядження якими здійснюють органи місцевого самоврядування м. Тальне»,керуючись п.13 ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

в и р і ш и в:

 

1.Внести доповнення в рішення виконавчого комітету Тальнівської міської ради №238 від 17.10.2013 «Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами ФОП Щербині Ю.В.», виклавши п.2 в новій редакції:

 «2.Зобов’язати фізичну особу-підприємця Щербину Юрія Володимировича заключити з 17.10.2013 року договори про надання права тимчасового користування місцем розміщення зовнішньої реклами:

- наземних двосторонніх рекламних щитів (біл-бордів) розміром 3,0м х 6,0м, розташованих за адресою:м. Тальне, вул. Соборна,30(перед мостом через р. Гірський Тікич);

 - наземного двостороннього рекламного щита(біл-борда) розміром 3,0 м х 6,0 м), розташованого за адресою : м. Тальне, Майдан Незалежності;

- наземного двостороннього рекламного щита (біг- борда) розміром 3,0м х 6,0м, розташованого за адресою:м. Тальне вул. Соборна,б/н  біля АТП 17137);

2.1зобов’язати фізичну особу-підприємця Щербину Юрія Володимировича заключити додаткові угоди до основних договорів про надання права тимчасового користування місцем розміщення зовнішньої рекламиз15.04.2017 року:

- рекламних засобів, розміщених на опорі рекламних щитів (біл-бордів)  розмірами 1,0 м х 4,0м, розташованих у м. Тальне по вул. Соборній,30(перед мостом через р.ГірськийТікич), вул. Гагаріна,93,вул. Соборна,б/н(біля АТП -17137),Майдан Незалежності;

взяти до відому, що:

- площа місця розташування кожного рекламного щита (біл-борда) розміром 3,0 м х 6,0  становить 8,4 кв.м ;

- площа місця розташування кожного рекламного засобу розміщеного  на опорі рекламного щита (біг-борд)  розміром 1,0 м х 4,0 м становить 6,0 кв.м;

2.2 встановити плату за тимчасове користування  місцем рекламних засобів:

- у розмірі 1008,00 грн. для рекламних засобів, розташованих у м. Тальне по вул. Соборній,30(перед мостом через р. Гірський Тікич), вул. Гагаріна,93,вул. Соборна,б/н(біля АТП -17137;

- у розмірі 720,00 грн. для рекламного засобу, розташованого у м. Тальне на Майдані Незалежності;

2.3.плату за тимчасове місце розташування рекламного засобу вносити щорічно до кінця місяця, в якому закінчується річний термін дозволу на розміщення рекламного засобу.

2.4.фізичній особі-підприємцю Щербині Юрію Володимировичу забезпечити маркування рекламних засобів із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.».

3. Спеціалісту з обліку та контролю за ефективністю використання земельних ресурсів міста Ковалю М.С. підготувати необхідні документи для внесення змін до дозволу та договору тимчасового користування місцем для розміщення рекламних засобів.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділужитлово- комунальногогосподарства, благоустрою, охоронинавколишнього природного середовища, інфраструктури, комунальноївласності і містобудуванняапаратууправлінняТальнівськоїміської ради та їївиконавчогокомітетуКрасновську Н.В.

Міський голова                                                                         О.В.Юрченко

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 14.04.2017     № 55

м.Тальне

Про затвердження Порядку реєстрації помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки

 

Розглянувши службову записку від 12.04.2017  голови опікунської ради при виконавчому комітеті Тальнівської міської ради  Рогової І.М., з метою упорядкування процесуреєстрації помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки, відповідно до ст. 78 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV із змінами, Правил опіки та піклування, затверджених спільним наказом Державного комітету України у справах сім’ї  та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 № 34/166/131/88, керуючись ст.ст.  34,  52, 59, 73 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із змінами, виконавчий комітет Тальнівської  міської ради

в и р і ш и в :

1. Затвердити Порядок реєстрації  помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки (додається).

 

2. Опікунській раді при виконавчому комітеті Тальнівської міської ради (Рогова І.М.):

2.1. здійснити в установленому порядку оприлюднення цього рішення у місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Тальнівської міської ради;

2.2. переглянути Положення про опікунську раду при виконавчому комітеті Тальнівської міської ради, затверджене рішенням міської ради від 27.02.2017 № 3/8-4, та внести до нього зміни відповідно до Порядку, затвердженого цим рішенням.

 

3. Визначити, що дане рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення у місцевих засобах масової інформаціїта на офіційному веб-сайті Тальнівської міської ради.

 

         4. Організаційне виконання рішення покласти наопікунську раду при виконавчому комітеті Тальнівськоїміської ради  (Рогова І.М.).

 

         5. Координаційне забезпечення виконання рішення покласти на в.о. керуючої справами виконавчого комітету Тальнівської міської ради А.П. Белінську.

Міський голова                                                           О.В.Юрченко

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 14.04.2017                                    № 56

м.Тальне

 

Про заяву Данька О.М. щодо

укладення договору дарування

нерухомого майна

 

 

         Розглянувши заяву громадянина Данька Олександра Миколайовича щодо надання дозволу на укладення договору дарування нерухомого майна, подані ним матеріали та рішення опікунської ради, відповідно до Порядку  вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №295/5  від 22.02.2012,  ст. 12 Закону України № 2623-ІУ від 02.06.2005 «Про основи соціального захисту бездомних і безпритульних дітей», ст.19 Сімейного кодексу України, ст. 203 Цивільного кодексу України,  виконавчий комітет Тальнівської міської ради

в и р і ш и в:

 

1.          Дати дозвіл громадянину Даньку Олександру Миколайовичу на укладання договору дарування належної йому на підставі договору куплі-продажу квартири, зареєстрованого приватним нотаріусом Тальнівського районного нотаріального округу в реєстрі за №7015, що розташована за адресою: м.Тальне Черкаської обл., вул Небесної Cотні, 71, кв. 2,  його неповнолітньому сину  Даньку Максиму Олександровичу, 09.12.2000 року народження, взявши до уваги згоду матері дитини – Бурлаки Валентини Василівни, на вчинення даного правочину.

 

2.           Контроль за виконанням рішення покласти на начальника юридичного відділу апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету М.І. Солошенка.

Міський голова                                                                           О.В. Юрченко

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від14.04.2017                           № 57

м.Тальне                                                                                                  

 

Про використання коштів

 

Розглянувши подані матеріали, з метою забезпечення соціального захисту, життя та здоров’я громадян, а також мобілізованих військовозобов’язаних, учасників АТО та членів їхніх родин,  керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»таПорядком надання грошової допомоги громадянам, що проживаютьв м. Тальне, селах Здобуток, Гордашівка,Соколівочка, Червоне, селищах Тарасівна, Степне,виконком міської ради               

в и р і ш и в  :

 

1. Надати одноразову матеріальну допомогу:

-       гр. Омельченку Олександру Юрійовичу, проживає по вул. Гагаріна, 85, кв. 10, реєстраційний номер облікової картки платника податків2586203994, картковий рахунок № 26251000087527 АТ «Державний ощадний банк України», МФО 354507, код ЄДРОУ 02767059,в сумі 2000,00 (Дві тисячі) гривень для проходження курсу лікування (посвідчення учасника бойових дій від 14.01.2016, довідка військово-лікарської комісії № 294 від 30.06.16 р., виписний епікриз №1253/125);

-       гр. Коробку Роману Вікторовичу, проживає по вул. Юрія Паращука, 32, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2630604512, розрахунковий рахунок № 29244825509100 ПАТ «ПриватБанк», код одержувача 14360570, код банку 14360570, для поповнення картки 4731219104595503,в сумі 500,00 (П’ятсот) гривень для вирішення соціально-побутових проблем (посвідчення учасника бойових дій від 17.09.2015 р.);

-       гр. Румянцеву Станіславу Станіславовичу, проживає по вул. Гордашівській, 35а, реєстраційний номер облікової картки платника податків 286307232, картковий рахунок № 26257500930899 АТ «Державний ощадний банк України», МФО 354507, код ЄДРОУ 02767059, в сумі 500,00 (П’ятсот) гривень для вирішення соціально-побутових питань (посвідчення учасника бойових дій від 26.04.16 р.);

-       гр. Саєнку Олександру Степановичу,проживає по вул. Юрія Паращука, 19, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2732703178, розрахунковий рахунок № 262080003603175 АТ «Державний ощадний банк України», МФО 354507, код ЄДРОУ 02767059, в сумі 500,00 (П’ятсот)гривень для вирішення соціально-побутових питань (посвідчення учасника бойових дій від 26.02.16 р.);

-       гр. Підлубному Назару Івановичу, проживає по вул. Перемоги, 1/64, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3188621650, розрахунковий рахунок № 29244825509100 ПАТ «ПриватБанк», код одержувача 14360570, код банку 14360570, для поповнення картки 5168742700048899, в сумі 500,00 (П’ятсот)гривень для вирішення соціально-побутових проблем (посвідчення учасника бойових дій від 24.04.2015 р.);

-       гр. Старжинському Сергію Володимировичу, проживає по вул. Гагаріна, 89/25, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2936406715, розрахунковий рахунок № 262255501115314 АТ «Державний ощадний банк України», МФО 354507, код ЄДРОУ 02767059, в сумі 500,00 (П’ятсот)гривень для вирішення соціально-побутових питань (посвідчення учасника бойових дій від 30.06.15 р.);

-       гр. Штольку Миколі Євгенійовичу, проживає по вул. Соборній, 154/53, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2350814677, розрахунковий рахунок № 29244825509100 ПАТ «ПриватБанк», код одержувача 14360570, код банку 14360570, для поповнення картки 5168757311251922, в сумі 500,00 (П’ятсот)гривень для вирішення соціально-побутових проблем (посвідчення учасника бойових дій від 31.03.2016 р.);

-       гр. Качуру Петру Володимировичу, проживає по вул. Лісовій, 25, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3313610975, розрахунковий рахунок № 29244825509100 ПАТ «ПриватБанк», код одержувача 14360570, код банку 14360570, для поповнення картки 5168742703120502, в сумі 500,00 (П’ятсот)гривень для вирішення соціально-побутових проблем (посвідчення учасника бойових дій від 29.09.2015 р.);

-       гр. Хмельницькому Сергію Васильовичу, проживає по вул. Чайковського, 33, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3262121550, розрахунковий рахунок № 26258000028642 АТ «Державний ощадний банк України», МФО 354507, код ЄДРОУ 02767059, в сумі 500,00 (П’ятсот)гривень для вирішення соціально-побутових проблем (посвідчення учасника бойових дій від 20.05.2015 р.);

-       гр. Гуляєву Сергію Вікторовичу, проживає по пров. Івана Богуна, 23, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2285513251, розрахунковий рахунок № 29244825509100 ПАТ «ПриватБанк», код одержувача 14360570, код банку 14360570, для поповнення картки 5168742702658810, в сумі 500,00 (П’ятсот)гривень для вирішення соціально-побутових проблем (посвідчення учасника бойових дій від 22.09.2015 р.);

-       гр. Гребенюку Олександру Борисовичу, проживає по вул. Свободи, 106, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3181421456, розрахунковий рахунок № 26253501163197 АТ «Державний ощадний банк України», МФО 354507, код ЄДРОУ 02767059, в сумі 500,00 (П’ятсот)гривень для вирішення соціально-побутових проблем (посвідчення учасника бойових дій від 27.07.2016 р.);

-       гр. Міщенку Володимиру Миколайовичу, проживає по пров. Зеленому, 6а, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3490303370, розрахунковий рахунок № 29244825509100 ПАТ «ПриватБанк», код одержувача 14360570, код банку 14360570, для поповнення картки 51684149497865183117, в сумі 500,00 (П’ятсот)гривень для вирішення соціально-побутових проблем (посвідчення учасника бойових дій від 02.12.2016 р.);

-       гр. Дунаєнко Галині Юріївні, проживає по вул. Перемоги, 8/47, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3167215462, розрахунковий рахунок № 29244825509100 ПАТ «ПриватБанк», код одержувача 14360570, код банку 14360570, для поповнення картки 5168757314745789, в сумі 1000,00 (Одна тисяча) гривень для проходження курсу лікування;

-       гр. Гаркуші Станіславу Леонідовичу, проживає по вул. Сергія Ярошенка, 17, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2088020795, розрахунковий рахунок № 26200000370898 АТ «Державний ощадний банк України», МФО 354507, код ЄДРОУ 02767059, в сумі 2000,00 (Дві тисячі) гривень для проходження курсу лікування;

-       гр. Коваленко Надії Петрівні, проживає по вул. Робітничій, 14, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1601302261, розрахунковий рахунок № 26258500821189 АТ «Державний ощадний банк України», МФО 354507, код ЄДРОУ 02767059, в сумі 1000,00 (Одна тисяча) гривень для проходження курсу лікування;

-       гр. Павлюк Раїсі Іванівні, проживає по вул. Соборній, 152/25, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1883406081, розрахунковий рахунок № 29244825509100 ПАТ «ПриватБанк», код одержувача 14360570, код банку 14360570, для поповнення картки 4149497815219367, в сумі 500,00 (П’ятсот)гривень для проходження курсу лікування;

-       гр. Туркаленко Лідії Іванівні, проживає по вул. Небесної Сотні, 68 а, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1881208240, ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, розрахунковий рахунок одержувача 262588, поповнення карткового рахунку 0548865000, в сумі 500,00 (П’ятсот)гривень для проходження курсу лікування;

-       гр. Приймак Любов Михайлівні, проживає по вул. Замковій, 14/2, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2285116822, розрахунковий рахунок № 29244825509100 ПАТ «ПриватБанк», код одержувача 14360570, код банку 14360570, для поповнення картки 5168757281331449, в сумі 500,00 (П’ятсот)гривень для проходження курсу лікування;

-       гр. Туркаленко Борису Івановичу, проживає по вул. Небесної Сотні, 68 а, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1800713091, ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, розрахунковий рахунок одержувача 262588, поповнення карткового рахунку 0295697300, в сумі 500,00 (П’ятсот)гривень для проходження курсу лікування;

-       гр. Смілянець Світлані Святославівні, проживає по вул. Героїв Чорнобиля, 8, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2157409126, розрахунковий рахунок № 29244825509100 ПАТ «ПриватБанк», код одержувача 14360570, код банку 14360570, для поповнення картки 5168757273171316, в сумі 500,00 (П’ятсот)гривень для проходження курсу лікування чоловіка Смілянця Володимира Миколайовича;

-       гр. Липовецькій Вікторії Петрівні, проживає по вул. Гагаріна, 17/17, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3055005029, розрахунковий рахунок № 29244825509100 ПАТ «ПриватБанк», код одержувача 14360570, код банку 14360570, для поповнення картки 5168742700049160, в сумі 500,00 (П’ятсот)гривень для проходження курсу лікування;

-       гр. Стовповій Марії Савівні, проживає по вул. Менделєєва, 5, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1040707040, розрахунковий рахунок № 29244825509100 ПАТ «ПриватБанк», код одержувача 14360570, код банку 14360570, для поповнення картки 473121710292145, в сумі 500,00 (П’ятсот)гривень для проходження курсу лікування;

-       гр. Гладуну Валерію Івановичу, проживає по вул. Робітничій, 58, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3115016332, розрахунковий рахунок № 29244825509100 ПАТ «ПриватБанк», код одержувача 14360570, код банку 14360570, для поповнення картки 5168757212580106, в сумі 1000,00 (Одна тисяча) гривень для проходження курсу лікування;

-       гр. Приліпко Софії Олександрівні, проживає по вул. Дорошенка, 2, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2372907280, ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, розрахунковий рахунок одержувача 262588, поповнення карткового рахунку 1089049400, в сумі 500,00 (П’ятсот)гривень для проходження курсу лікування;

-       гр. Смілянцю Володимиру Миколайовичу, проживає по вул. Героїв Чорнобиля, 8, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1941613377, розрахунковий рахунок № 29244825509100 ПАТ «ПриватБанк», код одержувача 14360570, код банку 14360570, для поповнення картки 4149497830844116, в сумі 500,00 (П’ятсот)гривень для проходження курсу лікування;

-       гр.  Ціпов’яз Валентині Іванівні проживає по вул. Дорошенка, 17, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2670208200, розрахунковий рахунок № 29244825509100 ПАТ «ПриватБанк», код одержувача 14360570, код банку 14360570, для поповнення картки 5168757273169799, в сумі 1000,00 (Одна тисяча) гривень для проходження курсу лікування дитини-інваліда Ціпов’яза Данила Івановича;

-       гр.  Михайловій Людмилі Анатоліївні, проживає  в с. Червоне, вул. Шевченка, 17, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2355309441, розрахунковий рахунок № 29244825509100 ПАТ «ПриватБанк», код одержувача 14360570, код банку 14360570, для поповнення картки 4149499641729130, в сумі 1000,00 (Одна тисяча) гривень для проходження курсу лікування  сина Михайлова Анатолія Олександровича (перебуває в реанімації);

-       гр.  Добровольській Ларисі Петрівні, проживає по вул. Калиновій, 47, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3150420384, розрахунковий рахунок № 29244825509100 ПАТ «ПриватБанк», код одержувача 14360570, код банку 14360570, для поповнення картки 5168757284112473, в сумі 1000,00 (Одна тисяча) гривень для проходження курсу лікування дитини – інваліда Добровольського Ігоря Руслановича;

-       гр. Смаковій Ніні Сафронівні проживає по пров. Кутузова, 5, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1406705324, розрахунковий рахунок № 26203000370817 АТ «Державний ощадний банк України», МФО 354507, код ЄДРОУ 02767059, в сумі 500,00 (П’ятсот)гривень для проходження курсу лікування;

-       гр. Нестеренко Лідії Володимирівні, проживає по вул. Вільних Козаків, 3/1, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1853906583, ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, розрахунковий рахунок одержувача 262588, поповнення карткового рахунку 0295678300, в сумі 500,00 (П’ятсот)гривень для проходження курсу лікування;

-       гр. Швачку Ігорю Петровичу, проживає по вул. Гагаріна, 11/31, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2760020179, розрахунковий рахунок № 26255501096411 АТ «Державний ощадний банк України», МФО 354507, код ЄДРОУ 02767059, в сумі 500,00 (П’ятсот)гривень для проходження курсу лікування;

-       гр. Швачко Наталії Іванівні, проживає по вул. Гагаріна, 11/31, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1983021123, розрахунковий рахунок № 26204000368475 АТ «Державний ощадний банк України», МФО 354507, код ЄДРОУ 02767059, в сумі 500,00 (П’ятсот)гривень для проходження курсу лікування;

-       гр. Стрекаловій Ганні Володимирівні, проживає по вул. Гагаріна, 65/13, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2034410444, розрахунковий рахунок № 26252500281112 АТ «Державний ощадний банк України», МФО 354507, код ЄДРОУ 02767059, в сумі 500,00 (П’ятсот)гривень для проходження курсу лікування;

-       гр. Суцькій Лідії Трифонівні, проживає по вул. Трипільській, 44, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1620618548, ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, розрахунковий рахунок одержувача 262588, поповнення карткового рахунку 0295694100, в сумі 1000,00 (Одна тисяча) гривень для проходження курсу лікування;

-       гр.  Чорноіваненко Любові Андріївні, проживає по вул. Інженерній, 29, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1978509069, розрахунковий рахунок № 29244825509100 ПАТ «ПриватБанк», код одержувача 14360570, код банку 14360570, для поповнення картки 5168757246781274, в сумі 500,00 (П’ятсот)гривень для проходження курсу лікування;

-       гр.  Дмітренко Олександрі Федорівні, проживає по вул. Гагаріна, 85/20, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2761004529, розрахунковий рахунок № 26253501154504 АТ «Державний ощадний банк України», МФО 354507, код ЄДРОУ 02767059, в сумі 500,00 (П’ятсот)гривень для вирішення соціально-побутових проблем як переселенці.

 

2. Надати одноразову матеріальну допомогу на поховання, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. № 99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого», рішенням виконкому Тальнівської міської ради № 183 від 20.11.2015р щодо розміру допомоги на поховання деяких категорій осіб:

 

-       гр. Заболотньому Володимиру Васильовичу, проживає по вул. Небесної Сотні, 71/5, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1872410176ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, розрахунковий рахунок одержувача 26252101, поповнення карткового рахунку 0295655700, в сумі980,00 (Дев’ятсот вісімдесят)гривень на поховання сина Заболотнього Сергія Володимировича (помер 05.03.2017 року);

-       гр. Соловей Юрію Миколайовичу, проживає в с. Гордашівка, по вул. Єршова, 63, реєстраційний номер облікової картки платника податків 27316082761872410176ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, розрахунковий рахунок одержувача 262588, поповнення карткового рахунку 0695291100, в сумі 980,00 (Дев’ятсот вісімдесят)гривень на поховання сина Соловей Романа Юрійовича (помер 25.03.2017 року);

-       гр. Коротковій Любові Василівні, проживає по вул. Комунальній, 27/12, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1842513922, в сумі 980,00 (Дев’ятсот вісімдесят)гривень на поховання сина Гайшука Олега Володимировича (помер 29.01.2017 року).

 

3.Виділити кошти:

- в сумі 250 гривень для організації та проведення заходів по зустрічі молоді з ліквідаторами аварії на ЧАЕС до Дня Чорнобильської трагедії, що проводяться Тальнівською центральною бібліотекою 25 квітня 2017 року о 13.00 год.;

-   в сумі 500 гривень для організації та проведення заходів до Дня Чорнобильської трагедії;

-                     в сумі 90 гривень для організації та проведення заходів «Афганістан – мій біль»;

- в сумі 692 гривень для організації та проведення заходів, приурочених до Великодня, які відбудуться в МЦКД;

- в сумі 5480 гривень для організації та проведення заходів, приурочених до Дня Перемоги,  які відбудуться на КОК «Співоче Поле», Пагорбі Слави;

- в сумі 300 гривень для організації та проведення заходів, приурочених до Дня Перемоги,  які відбудуться в с. Червоне;

- в сумі 600 гривень для організації та проведення заходів, приурочених до Дня Перемоги,  які відбудуться в с. Соколівочка;

- в сумі 400 гривень для організації та проведення заходів, приурочених до Дня Перемоги,  які відбудуться в с. Гордашівка.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на спеціаліста І категорії, головного бухгалтера міської ради Кибаленко Л.І.

Міський голова                                                                    О.В. Юрченко

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 14.04.2017      № 58

м.Тальне

 

Про встановлення тарифів на послуги

пасажиро-транспортних перевезень по місту

ПАТ «Тальнівське АТП 17137»

 

Відповідно до ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про автомобільний транспорт», Наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 №1175 «Про затвердження методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту», у відповідності до вимог Порядку встановлення тарифу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, погодженого Черкаським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України від 05.03.2015 та затвердженого рішенням виконавчого комітету Тальнівської міської ради від 16.04.2015 № 54, виконавчий комітет

вирішив:

 

1. Встановити тарифи на послуги пасажиро-транспортних перевезень на міських автобусних маршрутах загального користування в режимі звичайних перевезень, що надаються ПАТ «Тальнівське АТП 17137», в розмірі 5 (П’ять) гривень за 1 перевезення.

2. Рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення в одному із місцевих засобів масової інформації.

3. Після набрання чинності даного рішення вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Тальнівської міської ради від 21.07.2015 № 117 «Про погодження тарифів на послуги пасажиро-транспортних перевезень по місту ПАТ «Тальнівське АТП 17137».

 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови В.М. Марченка

Міський голова                                                                    О.В. Юрченко

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 14.04.2017     № 59

м.Тальне

 

Про погодження Тальнівській центральній

районній лікарні збільшення тарифу по категоріях

споживачів на водопостачання по артезіанській

свердловині, що належить Тальнівській ЦРЛ

Розглянувши клопотання адміністрації Тальнівської ЦРЛ щодо погодження тарифів на послуги водопостачання, розрахунок тарифів на відповідні послуги, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.07 № 297 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», п. 2 ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

в и р і ш и в :

1. Погодити Тальнівській центральній районній лікарні тариф по категоріях споживачів на водопостачання по артезіанській свердловині, що належить Тальнівській ЦРЛ, згідно додатку з урахуванням 100% відшкодування їх вартості з 01.05.2017року (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти  заступника міського голови В.М. Марченка

Міський голова                                        О.В. Юрченко

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 14.04.2017         № 60

м.Тальне

 

Про введення в дію рішення конкурсного

комітету конкурсу з перевезення пасажирів

на автобусних маршрутах на території Тальнівської

міської об’єднаної територіальної громади

 

Розглянувши рішення конкурсного комітету конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування від 10 квітня 2017 року щодо визначення переможця конкурсу та надання йому права здійснювати перевезення, відповідно до Порядку та Умов проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Тальне, затверджених рішенням виконкому від 16.02.2017 року № 9, керуючись п.п. 12 п. а ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконком міської ради

 

в и р і ш и в :

1.  Ввести в дію з 14.04.2017 року рішення конкурсного комітету конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах на території Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади від 10 квітня 2017 рокупро визнання  ПАТ «Тальнівське АТП 17137» преможцем конкурсу та наданняйому правоздійснюватиперевезенняпасажирів на об’єктах конкурсу – маршрутиміського автобусного сполучення у м. Тальне  на 2017-2021 роки :

№ 2. Автостанція – Ринок;

№ 3. Автостанція – Нафтобаза;

№ 4. Автостанція – вул. Свободи;

№ 5. Автостанція – вул. Урожайна;

№ 6. Цукровий завод – Райлікарня.

та досілта селищ громади (Здобуток, Гордашівка, Соколівочка, Тарасівка, Червоне, Степне).

2. Укласти з ПАТ «Тальнівське АТП 17137» договори про  перевезенняпасажирів на  об’єктах конкурсу – маршрути автобусного сполучення, зазначені у п. 1 даногорішення (окремийдоговір на кожний маршрут), на 2017-2021 роки.

3. ДоручитиміськомуголовіЮрченку О.В. відіменіОрганізатора конкурсу – виконавчогокомітетуТальнівськоїміської ради підписати договори.

4. Опублікувати в засобахмасовоїінформаціїоголошення про результатипроведенного конкурсуз перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування та визначення переможця.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на Марченка В.М., заступника міського голови.

Міський голова                                                О.В. Юрченко

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 14.04.2017    № 61

м.Тальне

 

Про упорядкування поштової адреси

частини житлового будинку гр.Заєць Т.Д.

 

 

Розглянувши звернення та подані матеріали гр. Заєць Т.Д. № 558 від 01.03.2017 року, з метою впорядкування адресного господарства, врахувавши рішення №3/7-5(8) від 25.12.2015 р. «Про перейменування окремих вулиць і провулків міста Тального», відповідно до Положення про порядок присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомості м. Тальне, затвердженого рішенням міської ради №47/6-3(1) від 28.02.2014р.,  керуючись п.п 10 п. б) ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

в и р і ш и в :

 

1. Встановити поштову адресучастини житлового будинку №6 по вул. Небесної Сотні (колишня вул. Попова-Гертлейна), яка належить гр. Заєць Тетяні Дмитрівні на підставі договорів купівлі-продажу частини житлового будинку ВАМ №436719 від 20.08.2003 р.  та  ААМ №284281 від 20.05.1998 р., на: вул. Небесної Сотні, 6/2, врахувавши технічний поділ будинку на частки.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на в.о. керуючої справами виконкому А.П. Белінську.

Міський голова                        О.В. Юрченко

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 14.04.2017                                   № 62

м.Тальне

 

Про Порядок наданнягрошової допомоги

громадянам, що проживаютьв м. Тальне,

селах Здобуток, Гордашівка,Соколівочка,

Червоне,  селищах Тарасівка, Степне

 

З метою забезпечення соціального захисту, життя та здоров’я громадян, мобілізованих військовозобов’язаних, учасників АТО та членів їхніх родин,керуючись пп. 1 п. «а» ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

вирішив:

1. Затвердити Порядок наданняадресноїгрошовоїдопомогигромадянам (додається).

2. Спеціалісту І категорії, головному бухгалтеруміської ради проводитифінансування в межах виділенихбюджетнихасигнувань. 

3. Контроль за виконаннямданогорішенняпокластив. о. керуючого справами виконавчого комітету Тальнівської міської ради А.П. Белінську.

Міський голова                                             О.В. Юрченко

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 14.04.2017    № 63

м.Тальне

Про квартирний облік гр. Алишева О.А.

Розглянувши заяву гр. Алишева О.А. щодо взяття його та сім’ї на квартирний облік при виконкомі Тальнівської міської ради та подані матеріали, врахувавши те, що заявник має право на пільги, встановлені законодавством України для ветеранів війни – учасників бойових дій  (посвідчення серія МВ № 046271, дата видачі – 10.12.2015 р., Міністерство оборони України, Черкаський обласний військовий комісаріат),  відповідно до ст. 34, 36, 45 Житлового кодексу України, п. 13, 44 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

в и р і ш и в :

1. Взяти гр. Алишева Олександра Анатолійовича та його сім’ю в складі двох осіб (дружина та син), які постійно проживають разом із заявником без реєстрації у м. Тальне по вул. Вокзальній, 25, на пільгову першочергову чергу квартирного обліку при міськвиконкомі для забезпечення житлом.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на В.М Марченка, заступника міського голови.

Міський голова                                              О.В. Юрченко

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 14.04.2017    № 65

м.Тальне

 

Про затвердження розкладів руху

автобусів по міських маршрутах

Розглянувши подані розклади руху автобусів ПАТ «Тальнівське АТП 17137» по міських маршрутах,  керуючись п. 10 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно ст. 7 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про автомобільний транспорт», виконком міської ради

в ирішив:

1. Затвердити ПАТ «ТальнівськеАТП 17137» розклади руху автобусів по маршрутах:

                            № 2 Автостанція – Ринок (додаток № 1);

                            № 3 Автостанція – Нафтобаза (додаток № 2);

                            № 4 Автостанція – вул. Свободи (додаток № 3);

                            № 5 Автостанція – вул. Урожайна (додаток № 4);

                            № 6 Цукровий завод – Районна лікарня (додаток № 5).

2. Затверджені розклади руху автобусів опублікувати в засобах масової інформації.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Марченка В.М

Міський голова                                                 О.В. Юрченко

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 14.04.2017 року                         № 66

м.Тальне

 

Про виділення коштів гр. Гончару  В.І.

 

Розглянувши звернення гр. Гончара В.І та подані ним матеріали, враховуючи клопотання депутатаТальнівської міської ради Моряк Т.І.,  керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

в и р і ш и в :

 

1. Виділити кошти на одноразову  матеріальну допомогугр. Гончару Віктору Івановичу, проживає по вул.Святотроїцькій, 110, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2560305596, розрахунковий рахунок № 29244825509100 ПАТ «ПриватБанк», код одержувача 14360570, код банку 14360570, для поповнення картки 5168757302014693,в сумі 50 тисяч гривень для продовження курсу лікування тяжко хворого сина Гончара Сергія Вікторовича, 27.03.2008 р. н., який на даний час перебуває в КЗ «Черкаський обласний онкологічний диспансер» ЧОР Обласний Центр Дитячої онкології та гематології (діагноз – гострий лімфообластний лейкоз).

2. Винести дане питання за затвердження чергової сесії.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника фінансового управління Тальнівської міської ради Ковалишину С.О.

Міський голова                                           О.В. Юрченко

 

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 11.05.2017 року                             № 67

м.Тальне                                                                                                  

 

Про внесення змін в рішення № 46

від  14.04.2017р  «Про затвердження

графіка роботи вуличного освітлення

на території міста Тальне у весняно-

літній період»

 

З метою раціонального використання вуличного освітлення та економією коштів на оплату електроенергії в 2017році, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

в и р і ш и в:

 1. Внести зміни в п.1 рішення виконкому № 46 від 14.04.2017р. «Про затвердження графіка роботи вуличного освітлення на території міста Тальне у весняно-літній період», виклавши його в наступній редакції:

 «Затвердити графік роботи вуличного освітлення на території міста: вмикання - з моменту настання сутінок, вимикання - 01 год. 00 хв.»

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Марченка В.М та начальника міського сектору житлово-комунального господарства Каплюченка П.Г.

Міський голова                                                         О.В.Юрченко

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

від  19.05 .2017                                    № 68

м. Тальне

 

Про виконання  бюджету Тальнівської

міської об’єднаної територіальної громади

за  І квартал 2017 року

 

Розглянувши звіт про виконання бюджету Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади за  І квартал 2017 року,  відповідно п.4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, керуючись п.п.1 п. а) ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

в и р і ш и в:

        

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади за  І квартал 2017 року:

загальний фонд: по доходах у сумі 18640,5 тис. грн., по видатках –
15984,3тис. грн.;

спеціальний фонд: по  доходах у сумі 568,7 тис. грн., по видатках –
81,1 тис. грн.

2. Дане рішення винести на розгляд чергової сесії міської ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника фінансового управління Тальнівської міської ради Ковалишину С.О.

Міський голова                                                    О.В.Юрченко

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

від 19.05.2017                                    №69

м.Тальне

 

Про внесення змін до рішення

міської ради від 20.01.2017 року № 1/8-7

«Про бюджет Тальнівської міської об’єднаної

територіальної громади на 2017 рік»

 

З метою ефективного використання  коштів бюджету об’єднаної територіальної громади, керуючись пунктом 14 рішення міської ради від 20.01.2017 року № 1/8-7 «Про бюджет Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік», відповідно ст.22 та 23 Бюджетного Кодексу України, п.47 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 228 від 28.02.2002 року, виконком міської ради

в и р і ш и в :

 

1.                Провести уточнення затверджених показників на 2017 рік між кодами бюджетної класифікації 14040000 «Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі», 14021900 «Пальне» та 14031900 «Пальне» шляхом перерозподілу:

-                     зменшити доходи по коду 14040000 «Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі» в сумі 4800,0 тис. грн.;

-                     збільшити доходи по коду 14021900 «Пальне» в сумі 1056,0 тис. грн., по коду 14031900 «Пальне» шляхом перерозподілу в сумі 3744,0 тис. грн.

2.                Розглянувши звернення начальника відділу освіти, молоді та спорту від 15.05.2017 року вх. № 925, 932  пропонується збільшити видатки  бюджету об’єднаної територіальної громади по:

-                      КПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» в сумі 45,0 тис. грн. для відзначення та заохочення призерів обласних олімпіад і конкурсів з базових дисциплін, Малої академії наук, конкурсів їм. П. Яцика, Т. Г. Шевченка та їх наставників, чемпіонів та призерів Чемпіонатів України та області з різних видів спорту (вихованців ДЮСШ) та переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних творчих конкурсів (РБДЮ);

-                     КПКВ 0170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів» загального фонду в сумі 29,050 тис. грн. для придбання меблів у кабінети відділу в сумі 20,850 тис. грн., придбання оргтехніки (принтери) в сумі 8,2 тис. грн., спеціального фонду в сумі 32,0 тис. грн. для придбання 4 ноутбуків.

3.                Розглянувши клопотання керівників навчальних закладів об’єднаної територіальної громади збільшити кошторисні призначення навчальним закладам ОТГ на  проведення поточних ремонтів приміщень та підготовки до нового опалювального періоду із розрахунку 200 гривень на одного учня або вихованця в сумі 465,4 тис. грн в тому числі по КПКВ 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» в сумі 290,8 тис. грн.  по КПКВ 1010 «Дошкільна освіта» в сумі 174,6 тис. грн.

4.                Розглянувши звернення начальника відділу культури, туризму та з питань діяльності ЗМІ від 13.05.2017 року № 24  пропонується збільшити видатки  бюджету об’єднаної територіальної громади по КПКВ 4100/07 «Школи естетичного виховання дітей» в сумі 45,0 тис. грн. для виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту приміщення музичної школи;

5.                Розглянувши звернення обласної державної адміністрації  від 15.05.2017 року № 609/01/01-49 щодо виділення субвенції обласному бюджету на  створення мережі профілактичних скринінгових центрів «Здоров’я жінки» на базі медичних установ області буде виділена субвенція обласному бюджету в сумі 63,8 тис. грн., по КПКВ 8800 «Інші субвенції» по КЕКВ 3220

6.                Для виконання робіт з будівництва підстанції відповідно до проектно-кошторисної документації "Електропостачання робітничого селища Тальнівського щебеневого заводу "Будівництво підстанції 10/0,4 кВ та лінії електричних мереж по вул. Кар'єрній, пров. Робітничий в м. Тальне Черкаської області. І частина ТУ" збільшити призначення по КПКВ 8603 Інші видатки (Програма соціально-економічного розвитку Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік) в сумі 300,0 тис. грн.

7.                Для вирішення питання щодо фінансування розбудови іноваційних шкіл Черкащини управлінням освіти і науки обласної державної адміністрації розроблено проект «Покращення матеріально-технічної бази іноваційних шкіл Черкащини». Цим проектом передбачається залучення коштів ДФРР на умовах співфінансування (50/50) на придбання кабінетів фізики, хімії та біології загальною вартістю 600,0 тис. грн., врахувавши клопотання відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради від 17.05.2017 року №1 для забезпечення співфінансування зазначеного проекту з бюджету об’єднаної територіальної громади пропонується збільшити видатки  бюджету спеціального фонду по КПКВ 1020/07 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» в сумі 300,0 тис. грн. 

8. Дане рішення винести на розгляд та затвердження сесії міської ради.

9. Контроль за виконанням рішення покласти на  начальника фінансового  управління Тальнівської міської ради  Ковалишину С.О.

Міський голова                                                                     О.В.Юрченко   

 

ТАЛЬНІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 19.05.2017                                   № 70    

 

Про затвердження Порядку

формування кадрового резерву

 

Відповідно до ст.58 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.16 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», керуючись постановоюКабінету Міністрів України від 24.10.2001 №1386 «Про затвердження Типового порядку формування кадрового резерву в органах місцевого самоврядування» та постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 №169 «Про затвердження порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», ст..40  Регламенту роботи Тальнівської міської ради Черкаської області восьмого скликання затвердженого рішенням сесії Тальнівської міської ради від 27.02.2017 № 3/8-1 «Про регламент роботи Тальнівської міської ради», з метою сприяння підвищенню професійного рівня працівників апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету, виконком міської ради

в и р і ш и в:

1. Затвердити Порядок формування кадрового резерву в апараті управління Тальнівської міської ради та її виконавчому комітеті (додається).

2. Організацію виконання рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету та на начальника відділу організаційно-кадрової роботи апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на т.в.о.керуючого справами виконавчого комітету Белінську А.П. та начальника відділу організаційно-кадрової роботи апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету Островську О.А.

Міський голова                                                                           О.В. Юрченко

                                                                               

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

          ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

Від 19.05.2017                              № 71

м.Тальне

 

Про  погодження штатного розпису

КП «Водоканал»з 01.05.2017 року

 

Розглянувши клопотання керівника КП «Водоканал» В.І.Росола щодо погодження штатного розпису підприємства, керуючись п. п. 1 п. «б» ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та нормами Галузевої Угоди на 2017 -2018 роки, зареєстрованої Міністерством соціальної політики України від 31.01.20017 року за № 7 , виконком міської ради 

в и р і ш и в:

1.Погодити штатний розпис комунального підприємства «Водоканал»  з 01.05.2017 року до 01.06.2017 року (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника сектору з питань житлово-комунального та внутрішнього господарства міста Н.В. Красновську.

Міський голова                                                   О.В. Юрченко

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 19.05.2017                              № 72

м.Тальне

 

Про відмову у продовженні терміну дії

контракту з керівником КП «Ритуал»

Тальнівської міської ради

 

Керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 5.2. розділу VКонтракту з керівником КП «Ритуал»,  виконком міської ради

в и р і ш и в :

1. Відмовити у продовженні терміну дії контракту з керівником КП «Ритуал» Тальнівської міської ради.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, комунальної власності і містобудування Тальнівської міської ради Н.В.Красновську.

Міський голова                                                     О.В. Юрченко

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

          ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

          Від 19.05.2017                                  № 73

м.Тальне

 

Про  визначення виконавця послуг

з централізованого водопостачання

та водовідведення у межах м. Тальне

 

З метою впорядкування правовідносин, що виникають між виробниками, виконавцями та споживачами в процесі надання і споживання комунальних послуг, а також врегулювання питання щодо визнання суб’єктів господарювання виконавцями послуг з централізованого постачання холодної води та централізованого водовідведення, за для чіткого розмежування відповідальності між суб’єктами господарювання, посилення їх відповідальності перед споживачами, на виконання законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про питну воду та питне водопостачання», «Про метрологію та метрологічну діяльність», Постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи лист Черкаського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 04.05.2017 року № 03/705 та рекомендації антимонопольної колегії від 04.05.2017 року № 03/18-рк/к, виконавчий комітет Тальнівської міської ради 

в и р і ш и в:

1. Визначити виконавцем послуг з централізованого водопостачання та водовідведення у межах міста Тальне комунальне підприємство «Водоканал», яке діє на підставі Статуту, затвердженого рішенням Тальнівської міської ради № 146/23-15 від 25.07.2001 року.

2. Контроль за виконанням рішення покласти нав.о. керуючого справами виконкому А.П.Белінську

Міський голова                                                                          О. В. Юрченко

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

          ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 19.05.2017                              № 74

м.Тальне

 

Про призначенняпомічника

дієздатній особі Костенку Л.Є.

 

         Розглянувши заяви громадянина Костенка Леонтія Єфремовича,  дієздатної особи, яка за станом здоров'я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки, та громадянки Жеребецької Олени Миколаївни щодо призначення її помічником фізичної дієздатної особи, рішення опікунської ради,відповідно до статті 78 Цивільного кодексу України, Порядку реєстрації помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки, затвердженого рішенням виконавчого комітету Тальнівської  міської ради 14.05.2017 №55,виконавчий комітет

в и р і ш и в:

1.           Призначити Жеребецьку Олену Миколаївну, 1951 року народження, яка зареєстрована та проживає за адресою: м.Тальне Черкаської обл.,             вул. Горького, 14, помічником Костенку Леонтію Єфремовичу, 1927 року народження, учаснику війни, для допомоги у здійсненні його прав та виконанні обов’язків.

2.           Контроль за виконанням рішення покласти на начальника юридичного відділу апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету М.І. Солошенка.

Міський голова                                                                    О.В. Юрченко

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від 19.05.2017                              № 75

м.Тальне

Про заяву гр. Глухенької Л.Д.

щодо укладання договору

дарування нерухомого майна

 

         Розглянувши заяву громадянки  ГлухенькоїЛ.Д.  щодо дозволу на укладення договору дарування нерухомого майна, подані нею матеріали та рішення опікунської ради,  відповідно до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 295/5 від 22.02.2012 р., ст. 12 Закону України №2623-ІУ від 02.06.2005 р. «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», ст. 19 Сімейного кодексу України, ст. 203 Цивільного кодексу України, виконавчий комітет

в ирішив:

1.           Дати дозвіл громадянці Глухенькій Лідії Дмитрівні на укладання договору дарування належного їй на підставі свідоцтва про право власності   (САС 167713), виданого виконавчим комітетом Тальнівської міської ради (рішення від 17.12.2009 №343), житлового будинку з надвірними спорудами, що розташований за адресою: м. Тальне Черкаської обл., вул. Шевченка, 38б,   її сину  Хмельницькому Богдану Миколайовичу, враховуючи те, що в даному будинку зареєстровані та постійно проживають малолітні діти обдаровуваного:

Хмельницький Данило Богданович, 01.02.2004 р. н.,

Хмельницька Дар’я Богданівна, 20.11.2008 р. н.,

взявши до уваги згоду матері дітей – Хмельницької Оксани Василівни, та чоловіка заявниці - Глухенького Володимира Степановича, який зареєстрований за даною адресою,  на вчинення даного  правочину.

2.           Взяти до відому, що після укладення договору дарування  житлового будинку по вул. Шевченка, 38б,  права малолітніх дітей Хмельницького Данила  таХмельницької  Дар’ї  не будуть порушені, вони і надалі проживатимуть в даному будинку та матимуть право користуватися ним.

3.    Контроль за виконанням рішення покласти на начальника юридичного відділу апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету М.І. Солошенка.

Міський голова                                                                    О.В. Юрченко

                             

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

від 19.05.2017                                        № 77

м.Тальне

 

Про комісію по обстеженню зелених насаджень (дерев, чагарників, насаджень санітарно-захисних зон), що підлягають знесенню чи пересаджуванню у зв’язку із забудовою та впорядкуванням земельних площ на території міста

 

Відповідно до Постанови КМУ «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» від 01.08.2006р. №1045, Закону України «Про благоустрій населених пунктів», керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

вирішив:

1.Затвердити склад постійно діючої комісії по обстеженню зелених насаджень (дерев, чагарників, газонів, парків, лісопарків, насаджень санітарно-захисних зон), що підлягають знесенню чи пересаджуванню у зв’язку із забудовою та впорядкуванням земельних площ на території міста, згідно додатку.

2.Вважати такими, що втратили силу, рішення виконкому №195 від 20.11.2015р. «Про комісію по обстеженню зелених насаджень (дерев, чагарників, газонів, парків, лісопарків, насаджень санітарно-захисних зон), що підлягають знесенню чи пересаджуванню у зв’язку із забудовою та впорядкуванням земельних площ на території міста» , рішення виконкому №43 від 17.03.2017р. « Про  внесення змін в рішення №195 від 20.11.15«Про комісію по обстеженню зелених насаджень  (дерев, чагарників, газонів, парків, лісопарків, насаджень санітарно-захисних зон), що підлягають знесенню чи пересаджуванню у зв’язку із забудовою та впорядкуванням земельних площ на території міста».

3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови.

Міський голова                                            О.В.Юрченко

 

                        

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від 19.05.2017                             № 79

м.Тальне

 

Про оренду комунального нерухомого майна

 по вул.Гагаріна,17 та по вул.Гагаріна,50а

 

            Відповідно рішень міської радивід 31.05.2011 року  №9/6-2(2) «Про затвердження Положення про оренду комунального майна,Методики розрахунку плати за оренду комунального майна та порядку її використання, орендних ставок за використання нерухомого комунального майна,форми Типового договору оренди комунального майна»  (із внесеними змінами),на виконання п.п.1.1,1.2 п.1 рішення міської ради від 28.04.2017 року №10/7-2(6) «Про затвердження експертних оцінок комунального майна у м.Тальне по вул. Гагаріна,17, вул.Гагаріна,50а, вул. Вокзальній,116, у с. Здобуток по вул. Молодіжній,13», керуючись ст.ст.  29,  60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні », виконком  міської ради

в ирішив :

1. Передати в оренду:

1.1. фізичній особі-підприємцю Черпіті Віталію Миколайовичучастину нежитлового приміщенняповул.Гагаріна,17 в м.Тальне Черкаської області, загальною площею 41,1кв.м,ринковою вартістю 196500гривень,для здійснення підприємницької діяльності по наданню побутових послуг з ремонту електропобутових товарів терміном на 2 (Два) роки із встановленням орендної плати в розмірі 23,96 грн. за 1 кв.м;

1.1.1 врахувати,що розмір орендної плати  за базовий місяць становить 982,50грн;

1.1.2. ФОП Черпіті В.М. сплатити 1700 гривеньза здійснення експертної оцінки, проведеної незалежним експертом Бондаренком П.В.;

1.1.3. вважати таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 17.03.2017 року №27 «Про продовження терміну дії договору оренди частини приміщення по вул. Гагаріна,17»;

1.2.фізичній особі-підприємцю Медведєвій Лесі Анатоліївніприміщення по вул.Гагаріна,50а в м. Тальне Черкаської області, площею 14.2 кв.м, ринковою вартістю 57100 гривень, для здійснення роздрібної торгівлі ветеринарними медикаментами і препаратамистроком на 1(Один) рікіз встановленням орендної плати в розмірі 33,51 грн. за 1 кв.м;

1.2.1. врахувати, що розмір орендної плати за базовий місяць становить 475,83 грн.;

1.2.2. вважати таким, що втратило чинність, рішення виконкому 26.01.2016 року №5 «Про оренду комунального майна ФОП Медведєвою Л.А.»;

1.2.3.ФОП Медведєвій Л.А. сплатити 1500 гривень за  здійснення експертної оцінки, проведеної незалежним експертом Бондаренком П.В.

2. Доручити начальнику відділу з питань контролю за повнотою обліку суб’єктів оподаткування та сплатою податків і зборів Геращенковій Т.В. підготувати необхідні документи для  укладання договорів оренди.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Марченка В.М.

Міський голова                                                             О.В.Юрченко

                      

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 19.05.2017                              № 80

м.Тальне

 

Про Регламент виконавчого комітету

Тальнівської міської ради та склад погоджувальної комісії

Керуючись ст.ст. 40, ч. 6 ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради


вирішив:


1. Затвердити Регламент виконавчого комітету Тальнівської  міської ради далі(додаток № 1).

2. Затвердити склад погоджувальної комісії по розгляду питань про виділення коштів, надання матеріальних допомог, що виносяться на розгляд засідань виконавчого комітету Тальнівської міської ради (додаток № 2).

3. Керівникам відділів та структурних підрозділів  міської ради забезпечити безумовне дотримання всіма підпорядкованими посадовими особами вимог цього Регламенту в повсякденній роботі.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на в.о. керуючогосправами виконавчого комітету Тальнівської міської ради  А.П.Белінську.

Міський голова                                                                          О. В. Юрченко

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 19.05.2017     № 81

м.Тальне

 

Про присвоєння адреси будівлі

майстерні, що розташована у м. Тальне

по вул. Соборній

У зв’язку з необхідністю приведення у відповідність до вимог чинного законодавства об’єктів нерухомого майна комунальної власності та на виконання рішення Тальнівської районної ради від 25.04.2003 року № 7-5 «Про відчуження частини приміщень колишнього міжшкільного навчально-виробничого комбінату», відповідно до Положення про порядок присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомості м. Тальне, затвердженого рішенням міської ради №47/6-3(1) від 28.02.2014р., керуючись п.п 10 п. б) ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

в и р і ш и в :

1. Присвоїти номер 128г  будівлі майстерні по вулиці Соборній.

2. Встановити поштову адресубудівлі майстерні, що знаходиться в м. Тальне: вулиця Соборна, 128г.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на в.о. керуючого справами виконкому А.П. Белінську.

Міський голова                                                      О.В. Юрченко

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

від19.05.2017                                    №82

м.Тальне

 

Про зміни до штатних розписів на 2017 рік

 

Заслухавши інформацію начальниківвідділу культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації А.І. Качур та відділу освіти, молоді та спорту Т.Б. Коломинськоїщодо необхідності внесення змін до штатних розписів структурних підрозділів Тальнівської міської ради, з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів та упорядкування при цьому штатної чисельності у підпорядкованих Тальнівській міській раді підрозділах,керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування»  виконавчий комітет Тальнівської міської ради

в и р і ш и в :

1.Взяти до відому запропоновані зміни до штатних розписів відділу культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації та відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради, викладені в додатках №№ 1-5 до даного рішення.

2. Рекомендувати сесії міської ради врахувати до затвердження запропоновані зміни.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на Ковалишину С.О., начальника фінансового відділу апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету.

Міський голова                                                           О.В.Юрченко

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 19.05.2017    № 83

м.Тальне

 

Про адміністративну комісію

Тальнівської міської ради

 

Відповідно пп. 4 п. «б» ст. 38ЗаконуУкраїни «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконком

в и р і ш и в :

1. Затвердити склад адміністративної комісії при виконавчому комітеті Тальнівської міської ради згідно додатка.

Міський голова                                                                           О.В. Юрченко

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 19.05.2017                              № 84

м.Тальне

 

Про оформлення дубліката свідоцтва

про право власності на квартиру № 39

по вул. Самолова, 11 гр. Колеснику Г.В.

та членам його сім’ї

Розглянувшизаяву гр. Колесника Г.В. та членівйогосім’їщодовидачідублікатасвідоцтва про право власності на квартиру № 39 по вул. Самолова, 11, діючи в межах Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду», відповідноПоложення про порядок передачі квартир (будинків), жилихприміщень у гуртожитках у власністьгромадян, затвердженого наказом Міністерства з питаньжитлово-комунальногогосподарстваУкраїнивід 16.12.2009р. № 396,зареєстрованогов МіністерствіюстиціїУкраїни 29 січня 2010 р. за N 109/17404,рішенняТальнівськоїміської ради № 38/6-2(5) від 03.09.2013 року «Про порядок оформлення права власності на державнежитло, щоприватизується», керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконкомміської ради

в и р і ш и в :

1.  Оформити  та видати дублікат свідоцтва про право власності на квартиру № 39 по вул. Самолова, 11, трикімнатну, загальною площею 60,7 кв.м, житловою площею 37,8 кв.м, яка передана у спільну суміснуприватну власність  гр. Колеснику Геннадію Валентиновичу та членам його сім’ї: Колесник Тетяні Василівні, Колесник Алісі Геннадіївні та Колеснику Валерію Геннадійовичу на підставі рішення виконкому № 90 від 15.05.1997 року.

2. Вважати таким, що втратило силу, свідоцтво про право власності на житло від 15 травня 1997 року, видане на ім’я гр. Колесника Геннадія Валентиновича та членів його сім’ї: Колесник Тетяни Василівни, Колесник Аліси Геннадіївни та Колесник Валерія Геннадійовича, зареєстроване в Тальнівському бюро технічної інвентаризації і записане в реєстровій книзі № 30/7 під № 6071.

3. Взяти до відому, що публікація в ЗМІ про втрату свідоцтва проводилася.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на в.о. керуючого справами виконавчого комітету Тальнівської міської ради Белінську А.П.

Міський голова                                                     О.В. Юрченко

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 19.05.2017                              № 85

м.Тальне                                                                                                                               

 

Про використання коштів

 

Розглянувши подані матеріали відділом культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Тальнівської міської ради, на виконаннязаходів Програми розвитку культури та масового спорту за місцем проживання

та у місцях масового відпочинку населенняна 2017 рік в Тальнівській міській

об’єднаній територіальній громаді, виконком міської ради               

      

                                            в и р і ш и в  :

1. Виділити кошти:

- в сумі 200 гривень для організації та проведення свята до Дня матері, місце проведення Тальнівська центральна бібліотека, час проведення 11.05.2017 рік;

- в сумі 1720 гривень для придбання квітів та подарунків матерям загиблих учасників АТО з нагоди свята – Дня Матері;

-   в сумі 503 гривень для організації та проведення заходів до Дня примирення та пам’яті, що проводилися 09 травня 2017 року в с. Здобуток;

- в сумі 355 гривень для організації та проведення квесту «Марафон у вишиванках», що проведено 18.05.2017 року в с. Соколівочка;

- в сумі 2520 гривень на проведення заходу до Дня Конституції та молоді, що відбудеться 28.06.2017 року;

- в сумі 470 гривень для організації та проведення заходу «Запитай у осені» (до презентації поетичної збірки Тамари Шовкової), місце проведення Тальнівська центральна бібліотека, час проведення 19.05.2017 рік;

- в сумі 414 гривень для організації та проведення  свята дитинства «Радість дзвінкоголосого дитинства», місце проведення Тальнівська центральна бібліотека, час проведення 01.06.2017 рік.

2.Контроль за виконанням рішення покласти на спеціаліста І категорії, головного бухгалтера міської ради Кибаленко Л.І.

Міський голова                                                                    О.В. Юрченко

 

                        

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 19.05.2017                                           № 87

м.Тальне

 

Про надання дозволу ФОП Скогарєву О.Ю.

на організацію святкової торгівлі

та надання послуг у сфері розваг

 

 

Розглянувши звернення ФОП Скогарєва О.Ю. щодо розміщення атракціонів та пересувних тимчасових споруд торговельного призначення, з метою організації дозвілля мешканців міста Тальне, враховуючи рішення виконкому № 144 від 17.07.2014 року «Про розміщення пересувних тимчасових споруд під час проведення культурно-масових заходів на КОК «Співоче поле», керуючись ст..ст. 30,40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради  

в и р і ш и в :

 

1. Дати дозвіл фізичній особі-підприємцю Скогарєву Олегу Юрійовичу  на організацію святкової торгівлі та надання послуг у сфері розваг на культурно-оздоровчому комплексі «Співоче поле» 09.05.2017року під час проведення культурно-масових заходів, приурочених Дню Перемоги,та встановити запропоновану плату 2000,00 (Дві тисячі) гривень.

2. Розміщення дитячих атракціонів та пересувних тимчасових споруд провести у відповідності до встановлених місць.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на спеціаліста з питань ЖКГ та комунальної власності Прилипко В.В.

                  Міський голова                                                    О.В.Юрченко

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 19.05.2017                                         № 88

м.Тальне

 

Про результати конкурсуна здійснення

сезонної торгівлі  морозивом

на території м. Тальне у 2017 році

 

Розглянувши звернення фізичної особи-підприємця щодонамірів здійснення сезонної торгівлі морозивом у визначених місцях, врахувавши висновки конкурсної комісії, викладені в протоколі від 10.05.2017р., відповідно Положення про порядок організації та проведення конкурсу на здійснення сезонної торгівлі, затвердженого рішенням Тальнівської міської ради № 47/6-3(2) від 28.02.2014р., керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради  

в и р і ш и в :

 

1.Затвердити результати конкурсу на здійснення сезонної торгівлі морозивом у визначених місцях  на території м.Тальнеу 2017 році згідно протоколу (додається).

2. Дати дозвіл фізичній особі-підприємцюХондоці Ларисі Іванівні на розміщення об’єкту торгівлі щоденно у сквері ім.. Т.Г.Шевченка для здійснення торгівлі морозивом з проведенням оплати в сумі 55 (П’ятдесят п’ять) гривень в день;

2.1.взяти до відому, що за рішенням конкурсної комісії з метою запобігання втрат до міського бюджету торгівля морозивом здійснюється з 01.05.2017року.

4. Контроль за виконанням рішення покласти наПрилипко В.В.,спеціаліста з питань ЖКГ та комунальної власності.

Міський голова                                  О.В.Юрченко

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 19.05.2017                                    № 89

м.Тальне

 

Про квартирний облік гр.Слободяник Н.М.

                                                  

Розглянувши заяву гр.Слободяник Н.М. щодо взяття її на квартирний облік при виконкомі Тальнівської міської ради, подані матеріали,керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.34,36,45 Житлового кодексу України, п.15 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, виконком міської  

в и р і ш и в :

 

1. Взяти гр.,Слободяник Надію Миколаївну та її сім’ю в складі чотирьох осіб, яка зареєстрована за адресою:м.Тальне,вул..Урожайна,85, на пільгову першочергову чергу квартирного обліку при міськвиконкомі для забезпечення житлом.

2. Контороль за виконанням рішення покласти на Красновську Н.В., начальника відділу житлово-комунального господарства,благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, інфраструктури, комунальної власності і містобудування апарату управління. 

Міський голова                                                           О.В.Юрченко

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від  19.05.2017                          № 90

м.Тальне

 

Про квартирний облік гр. Ломонос М.Д.

                                                  

Розглянувши заяву гр..Ломонос М.Д. щодо взяття її на квартирний облік при виконкомі Тальнівської міської ради, подані матеріали,керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.34,36 Житлового кодексу України, п.15,46 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Ураїнській РСР, виконком міської 

в и р і ш и в :

1. Взяти гр. Ломонос Марію Дмитрівну 19.05.2000р., яка зареєстрована за адресою м.Тальневул..Скворцова,61 кв.2, на першочергову  чергу квартирного обліку при міськвиконкомі як таких, що потребують поліпшення житлових умов.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на Красновську Н.В., начальника відділу житлово-комунального господарства,благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, інфраструктури, комунальної власності і містобудування апарату управління.

Міський голова                                                                      О.В.Юрченко

                        

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

від 19.05.2017                                  № 91

м. Тальне

Про розгляд звернення ФОП  Гончаренка Л.В.

щодо розміщення батутів та надувної гірки

Розглянувши звернення фізичної особи-підприємцяГончаренка Л.В. щодо надання земельної ділянки, яка виходить за межі скверу ім..Т.Г.Шевченка,для розміщення батуту,надувної гірки, де заявникомпланується розміщення тимчасових спору для надання послуг у сфері спорту та відпочинку, врахувавши функціональне призначення даної земельної ділянки, запланована діяльність на якій несумісна з комунікаціями (каналізації) КП «Водоканал»,враховуючи п.4.13 розділу 4 Правил благоустрою та утримання території міста, затверджених  рішенням міської ради  №18/6-2(3) від 31.01.12 року,керуючись ст..32, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,Правилами будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, виконком  міської ради

в и р і ш и в:

 

1. Відмовити ФОП Гончаренку Леоніду Володимировичу в наданні дозволу на розміщення батуту,надувної гірки, на земельній ділянці, яка виходить за межі скверу ім..Т.Г.Шевченка,в зв’язку з комунікаціями (каналізації) КП «Водоканал»;

1.1. запропонувати ФОП Гончаренку Л.В. здійснити розміщення надувної гірки та батуту  на території Майдану Незалежності, КОК «Співоче поле» під час проведення культурно-масових заходів та на території, яка знаходиться між парком ім. Т.Г. Шевченка та музеєм історії міста (щоденно).

1.2.  спеціалісту з питань ЖКГ та комунальної власності Прилипко В.В. провести розрахунок вартості за користування місцем.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на спеціаліста з питань ЖКГ та комунальної власності Прилипко В.В.

Міський голова                               О.В.Юрченко  

   

          

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 19.05.2017                                     № 92

м.Тальне

 

Про внесення змін в рішення виконкому

№ 144 від 17.07.2014р. «Про розміщення пересувних

тимчасових споруд під час проведення

культурно-масових заходів на КОК «Співоче поле»

 

Відповідно до Порядку підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення міських масових спортивних та культурно-видовищних заходів на території міста Тальне, затверджених рішенням міської ради від 24.01.2014 року № 45/6-2(5),Правил благоустрою та утримання території міста Тального, затверджених рішенням міської ради від 31.01.2012року № 18/6-2(3), керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

в и р і ш и в  :

 

1.Внести зміни в рішення виконкому № 144 від 17.07.2014 року «Про розміщення пересувних тимчасових споруд під час проведення культурно-масових  заходів на КОК «Співоче поле», виклавши його додаток № 2 в новій редакції згідно додатку.

 

Міський голова                                                                         О.В.Юрченко

П Е Р Е Л І К

рішень, включених у протокол № 7 від 02.06.2017

 

№ п/п

Назва питання, що винесено на виконком

№ рішення

1

Про внесення доповнень до Статутів комунальних підприємств

 

93

2

Про затвердження графіка роботи вуличного освітлення на території міста Тальне

 

94

3

Про внесення змін в рішення №42 від 12.03.2014 року «Про організацію сезонної торгівлі на території міста

 

95

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 02.06.2017                                      № 93

м.Тальне                                                                                                                               

Про внесення доповнень до Статутів

комунальних підприємств

 

Розглянувши клопотання керівників комунальних підприємств КП «Наш Дім», КП «Ритуал», КП «Гірський Тікич» щодо виникнення необхідності внесення доповнень до статутів, керуючись ст. 52, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

в и р і ш и в:

1. Внести доповнення до статутів комунального підприємства «Наш Дім» (додаток №1), КП «Гірський Тікич» (додаток №2), КП «Ритуал» (додаток №3).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Марченка В.М. та начальника відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, інфраструктури, комунальної власності і містобудування Н.В. Красновську.

Міський голова                           О.В.Юрченко

 

ТАЛЬНІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 02.06.2017                              № 94

м.Тальне                                                                                                                               

 

Про затвердження графіка роботи

вуличного освітлення на території міста Тальне

 

Враховуючи численні звернення жителів громади та лист начальникаТальнівського відділення поліції Звенигородського відділу поліції І.Д. Голоти вх. № 1068 від 30.05.2017 року, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

в и р і ш и в:

 1. Затвердити графік роботи вуличного освітлення на території міста згідно додатку.

 2.  Вважати такими, що втратили чинність, рішення виконкому№ 46 від  14.04.2017р. «Про затвердження графіка роботи вуличного освітлення на території міста Тальне у весняно-літній період» та №67 від 11.05.2017 року «Про внесення змін в рішення № 46 від  14.04.2017р. «Про затвердження графіка роботи вуличного освітлення на території міста Тальне у весняно-літній період».

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Марченка В.М. та начальника відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, інфраструктури, комунальної власності і містобудування Н.В. Красновську.

Міський голова                          О.В.Юрченко

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 02.06.2017      № 95

м.Тальне

 

Про внесення змін в рішення виконкому

№42 від  12.03.2014р. «Про організацію

сезонної торгівлі на території м.Тальне»

З метою упорядкування сезонної торгівлі на території м. Тальне, врахувавши погодження сектору містобудування та архітектури Тальнівської РДА щодо визначених місць для розміщення об’єктів сезонної торгівлі та Черкаського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України щодо порядку організації та проведення конкурсу на здійснення сезонної торгівлі,  відповідно Порядку провадження торговельної діяльності та Правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затверджених Постановою КМУ № 833 від 15.06.2006 року, Правил роздрібної торгівлі картоплею та плодоовочевою продукцією, затверджених Наказом міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України № 344 від 08.07.1997 року, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради  

в и р і ш и в  :

 

1.Внести зміни в рішення виконкому №42 від 12.03.2014 року «Про організацію сезонної торгівлі на території м.Тальне»», виклавши його додаток № 5 в новій редакції згідно додатку.

Міський голова                                                                         О.В.Юрченко

П Е Р Е Л І К

рішень, включених у протокол № __ від 19.06.2017

 

№  п/п

Назва питання, що винесено на виконком

рішення

1

Про внесення змін до рішення міської ради від 20.01.2017 року № 1/8-7 «Про бюджет Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік»

96

2

Про затвердження Положення та складу робочої групи з розробки Стратегічного плану розвитку міста

97

3

Про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

98

4

Про затвердження інструкції з діловодства в апараті управління Тальнівської міської ради та її виконавчому комітеті

99

5

Про надання повноважень щодо складання адміністративних протоколів про адміністративні правопорушення, передбачених ст. 197 КУпАП

100

6

Про внесення змін у рішення міської ради  №1/8-3 від 12.01.2017 року «Про затвердження штатних розписів на 2017 рік»щодо штатного розпису відділу освіти, молоді та спорту

 

101

7

Про квартирний облік гр. Коваль П.В.

102

8

Про квартирний облік гр. Єжеля С.М.

103

9

Про надання дозволу ФОП Скогарєву О.Ю. на організацію святкової торгівлі та надання послуг у сфері розваг

104

10

Про надання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення

105

11

Про внесення змін в рішення № 91 від 19.05.2017 року «Про розгляд звернення ФОП Гончаренка Л.В. щодо розміщення батутів та надувної гірки»

106

12

Про результати конкурсу на здійснення сезонної торгівлі квасом та продовольчою продукцією та баштанними культурами на території м. Тальне у 2017 році

107

13

Про відміну рішення № 89 від 19.05.2017 року «Про квартирний облік гр. Слободяник Н.М.»

108

14

Про надання дозволу на здійснення торгівлі ФОП Мелюшко Л.В.

109

15

Про внесення змін в рішення виконкому № 95 від 02.06.2017 року «Про організацію сезонної торгівлі на території м.Тальне»

110

16

Про розгляд штатного розпису КП «Водоканал»

111

17

Про затвердження складу комісії з розгляду та вирішення земельних спорів в межах Тальівської міської об’єднаної територіальної громади та Порядку про комісію

112

18

Про заяву Чижевської А.В.  щодо надання дозволу на укладення договору оренди житлового будинку

113

19

Про призначення піклувальниканад  дієздатною особою

114

20

Про затвердження висновку опікунської ради при виконавчому комітеті Тальнівської міської ради

115

21

Про внесення змін до штатних розписів апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету

116

22

Про внесення змін у рішення №83 від 19.05.2017 року «Про адміністративну комісію при виконавчому комітеті Тальнівської міської ради»

117

23

Про затвердження Положення про адміністративну комісіюпри виконавчому комітеті Тальнівської міської ради

118

24

Про  затвердження зразків документів  адміністративної комісії  при виконавчому комітеті Тальнівської міської ради

119

25

Про визначення уповноважених осіб  зі складання адміністративних протоколів Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету ради

120

26

Про внесення змін до Статутів комунальних підприємств «Наш Дім», «Гірський Тікич», «Ритуал»

121

27

Про упорядкування поштових адрес

122

28

Про нагородження Почесними грамотами та грошовими винагородами працівників Тальнівської ЦРЛ

123

29

Про використання коштів

124

30

Про внесення змін у рішення міської ради  №1/8-3 від 12.01.2017 року «Про затвердження штатних розписів на 2017 рік»щодо штатного розпису відділу культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації

125

 

 

 

 

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                                               Р І Ш Е Н Н Я

 

від 19.06.2017                                       № 96

м. Тальне

 

Про внесення змін до рішення

міської ради від 20.01.2017 року № 1/8-7

«Про бюджет Тальнівської міської об’єднаної

територіальної громади на 2017 рік»

 

З метою ефективного використання  коштів бюджету об’єднаної територіальної громади, керуючись пунктом 14 рішення міської ради від 20.01.2017 року № 1/8-7 «Про бюджет Тальнівської міької об’єднаної територіальної громади на 2017 рік», відповідно ст.22 та 23 Бюджетного Кодексу України, п.47 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 228 від 28.02.2002 року, виконком міської ради

                                       в и р і ш и в :

 

1.                Розглянувши звернення начальника відділу освіти, молоді та спорту від 13.06.2017 року № 59,   пропонується збільшити видатки  бюджету розвитку об’єднаної територіальної громади по КПКВ 1020/07 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» по КЕКВ 3110 в сумі 21,4 тис. грн. для придбання комп’ютерної техніки за рахунок зменшення призначень по КЕКВ 2210 в сумі 21,4 тис. грн.

2.           Розглянувши клопотання начальника відділу культури, туризму та з питань діяльності ЗМІ від 24.05.2017 року № 31 та від 12.06.2017 року № 47, збільшити кошторисні призначення за рахунок залишку загального фонду, що склався на 1 січня 2017 року, по КПКВ 4090 «Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу» в сумі 50,2 тис. грн., з них для встановлення системи охоронної сигналізації приміщення міського Центру культури та дозвілля – 34,910 тис. грн., за послуги по охороні – 5,29 тис. грн., для підвищення потужності електроенергії на Соколівоцький сільський клуб – 10,0 тис. грн. за рахунок залишку загального фонду що, склався на 1 січня 2017 року.  

3.       В зв’язку із закінченням терміну дії Генеральної угоди щодо благоустрою  території ОТГ, врахувавши факт розрахунку за роботи по благоустрою через виконавчий комітет міської ради, як оплата послуг  провести такі зміни:

- збільшити призначення по КПКВ 6060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 514,89704 тис. грн.;

- зменшити призначення  по КПКВ 6060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» поточні трансферти ДП «Світло» ПРАТ «Комунальник» сумі 514,89704 тис. грн.

4. Відповідно до рішення сесії обласної ради від 09.06.2017 року № 15-37/УІІ виділена субвенція з обласного бюджету на соціально-економічний розвиток регіонів в сумі 33,0 тис. грн. необхідно внести зміни:

збільшити доходи по коду 41035000 «Інші субвенції» в сумі 33,0 тис. грн., в тому числі загального фонду в сумі 25,0 тис. грн., спеціального 8,0 тис. грн.;

збільшити видатки по:

-  КПКВ 1020/07 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» по КЕКВ 3110 в сумі 8,0 тис. грн. на придбання ноутбука для економіко-математичного ліцею;

- КПКВ 1010 «Дошкільна освіта» на придбання будівельних матеріалів для благоустрою території ДНЗ «Вишенька» с. Соколівочка Тальнівської міської ради в сумі 20,0 тис. грн.;

- КПКВ  для придбання волейбольних мячів для Тальнівської дитячої юнацької спортивної школи в сумі 5,0 тис. грн.

5. Дане рішення винести на розгляд та затвердження сесії міської ради.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на  начальника фінансового  управління Тальнівської міської ради  Ковалишину С.О.

 

Міський голова                                   О.В.Юрченко

     

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 19.06.2017 № 97

м.Тальне                                                                                                                               

 

Про затвердження Положення та

складу робочої групи з розробки

Стратегічного плану розвитку міста

 

 

Керуючись п.1, ч.3 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет

в и р і ш и в :

 

1. Затвердити Положення про робочу групу з розробки Стратегічного плану розвитку м. Тальне (додаток №1).

2. Затвердити склад робочої групи з розробки Стратегічного плану розвитку міста Тальне (додаток № 2).

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови В.М. Марченка

 

 

Міський голова                              О.В. Юрченко  

 

         Додаток №1

до розпорядження виконкому

від 19.06.2017року № 97

 

ПОЛОЖЕННЯ

про робочу групу з підготовки

Стратегічного плану розвитку міста Тальне

 

I.                  Загальне положення

Робоча група створюється з метою розробки і втілення Стратегічного плану розвитку міста Тальне.

Робоча група формується з представників виконкому, бізнесових кіл, громадських, релігійних та молодіжних організацій, політичних партій різного спрямування, фахівців з планування розвитку. Склад робочої групи затверджується розпорядженням міського голови. Робоча група працює постійно, на засадах повної добровільності, самовідданості та безкорисливості.

До складу робочої групи входять робочі підгрупи, комісії, фокусні групи. Умови їх діяльності визначаються окремо.

 

II.              Функції

Робоча група в процесі діяльності:

·                   розробляє проект бачення Стратегічного розвитку міста,

·                   визначає напрями і пріоритети своєї роботи,

·                   розробляє план дій для втілення Стратегічного плану,

·                   визначає проблеми та можливості соціального та економічного розвитку міста,

·                   проводить економічні дослідження та фінансово-технічний аналіз,

·                   проводить аналіз сильних та слабких сторін, можливосте та загроз у розвитку міста,

·                   визначає пріоритетні напрямки економічного і соціального розвитку,

·                   може приймати участь у розробці інноваційних проектів та вносить до них пропозиції щодо питань, які стосуються соціально-економічного розвитку міста в межах стратегічного плану,

·                   організовує розповсюдження плану дій груп та проводить опитування серед громади міста з метою накопичення пропозицій щодо включення в Стратегічний план;

·                   узагальнює і оцінює результати опитування з метою включення їх в стратегічний план дій групи;

·                   організовує роботи по підготовці інформаційних документів з переліком і описом проектів щодо складання і виконання Стратегічного плану;

·                   організовує роботу з засобами масової інформації;

·                   розробляє концепцію стратегічного бачення та напрямів по

досягненню довго- і короткострокових цілей;

·                   організовує складання декларації робочої групи з розробки стратегічного плану,

·                   формує склади робочих комісій за стратегічними напрямками розвитку міста,

·                   розробляє положення про робочі підгрупи, комісії, фокусні групи та організовує їх роботу,

·                   затверджує ведучих фокусних груп,

·                   затверджує теми соціально-психологічних досліджень,

·                   залучає до роботи фахівців та спеціалістів з обговорюваних питань,

·                   приймає участь у розробці та подає проект Стратегічного плану на затвердження Тальнівській міській раді.

 

III.            Повноваження /правові гарантії діяльності/ робочої групи

Організація роботи робочої групи покладається на голову робочої групи та його заступника. Голова скликає та веде засідання групи, дає доручення членам групи, представляє групу у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємств, установ та організацій. Організовує роботу по реалізації висновків та рекомендацій робочої групи. У разі відсутності голови групи або неможливості ним виконувати своїх повноважень, головні його функції здійснює заступник голови, або один із його помічників. Засідання робочої групи є правовою, якщо в роботі бере участь не менш як половина від загального складу групи.

За результатами розгляду і вивчення питань робоча група готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації робочою групою приймаються за взаємною згодою членів групи/консенсусом/, які приймають участь у засіданні і підписуються головою робочої групи, а у разі його відсутності – заступником голови робочої групи, або одним із помічників голови робочої групи. Протокол засідань робочої групи групи підписується головою та секретарем групи.

Робоча група має право:

§     отримувати інформацію, необхідну для розробки Стратегічного плану, в організаціях, установах міста, незалежно від їх відомчого підпорядкування, форми власності та господарювання;

§     проводити опитування громадян чи проводити іншу діяльність до вивчення громадської думки щодо Стратегічного плану;

§     проводити роз’яснювальну роботу серед громад міста з питань розробки і втілення Стратегічного плану в місті та значення його необхідності;

§     вносити  міськвиконкому  пропозиції  щодо  розгляду  питань,  які необхідно вирішити з метою покращення соціально-економічної ситуації вмісті в межах розробки і втілення Стратегічного плану;

·                   приймати участь у підготовці і проведенні громадських слуханьщодо проекту Стратегічного плану економічного і соціального розвитку міста;

·                   розробляє та узгоджує проекти договорів, пов’язаних з розробкоюСтратегічного плану.

 

 

IV.           Обов’язки /відповідальність/ робочої групи.

Члени робочої групи виконують доручення голови групи в межах завдань Стратегічного плану економічного розвитку міста.

Члени робочої групи несуть особисту відповідальність за достовірне і своєчасне опрацювання отриманих інформаційних та розрахункових документів і матеріалів, що стосуються виконання завдань щодо Стратегічного плану.

Т.в.о. керуючого справами виконкому                                     А.П. Белінська

 

           ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

Від  19.06.2017                                  № 99

м.Тальне

 

Про затвердження інструкції з діловодства

в апараті управління Тальнівської міської ради

та її виконавчому комітеті

 

З метою встановлення загальних правил діловодства в апараті  управління Тальнівської міської ради та її виконавчому комітеті відповідно до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. № 1000/5 та зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 22.06.2015 р. за № 736/27181, керуючись п.п. 19, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради

в и р і ш и в:

 

1. Затвердити інструкцію з діловодства в апараті управління Тальнівської міської ради та її виконавчому комітеті (додається).

2. Працівникам апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету забезпечити неухильне дотримання Інструкції.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету та начальника загального відділу.

 

 

Міський голова                                                                       О. В. Юрченко

 

                 ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

Від 19.06. 2017                                          № 100

м.Тальне

 

Про надання повноважень щодо складання адміністративних протоколів про адміністративні правопорушення, передбачених статтею 197КУпАП

 

Відповідно до Закону України від 10.12.2015 року  № 888-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг», з метою забезпечення реалізації повноважень виконавчого комітету Тальнівської міської ради,  визначених статтями 219, 255, 258 Кодексу України про адміністративні правопорушення, керуючись пунктом 4 частини «б» статті 38, пунктом 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 23 постанови КМУ № 207 від 02.03.2016р. «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру» виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1. Уповноважитипосадових осіб загального відділу апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету складатиадміністративніпротоколи, постанови (при накладенні адміністративного стягнення у вигляді попередження)про адміністративніправопорушення, передбаченіст. 197 Кодексу України про адміністративніправопорушення:

Гижко Наталію Петрівну – спеціаліста з обліку та контролю за документообігом загального відділуапарату управління Тальнівської  міської ради та її виконавчого комітету, уповноважену рішенням виконавчого комітету від 28.03.2016р. № 55 на здійснення делегованих повноважень у сфері реєстрації місця проживання фізичних осіб на території м. Тальне;

Абдуллу Олену Федорівну -спеціаліста з питань діловодства  та контролю загального відділуапарату управління Тальнівської  міської ради та її виконавчого комітету, уповноважену рішенням виконавчого комітету від 28.03.2016р. № 55 на здійснення делегованих повноважень у сфері реєстрації місця проживання фізичних осіб на території м. Тальне ;

Бондар Олену Володимирівну - спеціаліста з питань діловодства  та контролю загального відділу апарату  управлінняТальнівської  міської ради та її виконавчого комітету, уповноважену рішенням сесії Тальнівської міської ради № 3/8-11 від 17.02.2017р. на здійснення делегованих повноважень у сфері реєстрації місця проживання фізичних осіб на території сіл, селищ;

Гресько Катерину Андріївну - спеціаліста з питань діловодства  та контролю загального відділуапарату управлінняТальнівської  міської ради та її виконавчого комітету, уповноважену рішенням сесії Тальнівської міської ради № 3/8-11 від 17.02.2017р. на здійснення делегованих повноважень у сфері реєстрації місця проживання фізичних осіб на території сіл, селищ;

Кушенко Наталію Валеріївну - спеціаліста з питань діловодства  та контролю загального відділуапарату управлінняТальнівської  міської ради та її виконавчого комітету,  уповноважену рішенням сесії Тальнівської міської ради № 3/8-11 від 17.02.2017р.на здійснення делегованих повноважень у сфері реєстрації місця проживання фізичних осіб на території сіл, селищ.

 

2. Затвердити Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, виявлені виконавчим комітетомТальнівської міської ради, за статтею 197Кодексу України про адміністративні правопорушення (додається).

 

  3. Контроль за виконаннямрішенняпокласти на начальника загального відділу та керуючого справами виконавчого комітету Тальнівської міської ради.

 

Міський голова                                                            О.В. Юрченко

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від 19.06.2017 № 100

 

ІНСТРУКЦІЯ

з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

уповноваженими посадовими особами загального відділу апарату

управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету

 

I. Загальні положення

 1.Ця Інструкція розроблена відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП).

2. Ця Інструкція встановлює порядок оформлення, розгляду та обліку матеріалів про адміністративні правопорушення уповноваженими посадовими особами загального відділу апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету, які мають право складати протоколи та постанови, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення за статтею 197КУпАП.

3. Особами, до яких застосовуються адміністративні стягнення за статтею 197КУпАП, є: громадяни України, іноземці чи особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, а також батьки або інші законні представники новонародженої дитини, які порушили вимоги статті 6 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні».

4. У разі вчинення однією особою кількох адміністративних правопорушень протокол про адміністративне правопорушення складається окремо щодо кожного вчиненого правопорушення.

 

II. Оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

1. Уповноваженими посадовими особами, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, є посадові особи загального відділу апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету – спеціалістз обліку та контролю за документообігом загального відділуапарату управління та спеціалісти з питань діловодства  та контролю загального відділуапарату управління, яким делеговано повноваження у сфері реєстрації місця проживання фізичних осіб на території міста, сіл, селищ, згідно рішенням виконавчого комітету від 28.03.2016р. №55 та рішення сесії Тальнівської міської ради № 3/8-11 від 17.02.2017р.  (далі – уповноважені посадові особи).

2.Уповноважені посадові особи складають протоколи при виявленні адміністративні правопорушення, передбачені статтею 197КУпАП, згідно з формою, наведеною у додатку 1 до цієї Інструкції.

      3. Протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 197КУпАП, складаються уповноваженими посадовими особами у випадках:

- якщо під час складання постанови (попередження) у справі про адміністративне правопорушення особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, оскаржить  допущене порушення і адміністративне стягнення, що на неї накладається;

- якщо під час виявлення правопорушення адміністратором буде встановлено, що порушення допущено особою повторно протягом року з моменту, коли дану особу було піддано адміністративному стягненню за таке порушення;

- якщо особа, яка допустила адміністративне правопорушення, перебуває у віці від шістнадцяти до вісімнадцяти років.

Повторність правопорушення встановлюється адміністратором за даними реєстру матеріалів про адміністративні правопорушення.

4. Протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 197КУпАП не складаються у випадках, передбачених статтею 258 КУпАП. Протокол складається державною мовою, на бланку, за формою встановленою додатком 1 до цієї Інструкції, у двох примірниках, один з яких під розпис  вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

5. При складанні протоколу особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз’яснюються її права і обов'язки, передбачені статями 10, 59 та 63 Конституції України та статтею 268 КУпАП, про що робиться відмітка у протоколі.

       6. Особі, стосовно якої складається протокол, пропонується надати по суті вчиненного правопорушення письмове пояснення, яке заноситься до протоколу і підписується зазначеною особою. Пояснення може додаватися до протоколу окремо, про що робиться запис у протоколі.

       7. У разі коли особа, стосовно якої складається протокол, не володіє українською мовою, такій особі надається право та можливість скористатись послугами перекладача.

       8. Протокол підписується уповноваженою посадовою особоюта особою, стосовно якої складається протокол, а також свідками, перекладачем за умови їх наявності. У разі відмови особи, стосовно якої складається протокол, від його підписання уповноважена посадова особа робить про це відповідну відмітку у протоколі. Особа, стосовно якої складається протокол, має право додати до протоколу пояснення і зауваження щодо його змісту, а також пояснення щодо причин відмови від його підписання.

        9. У протоколі не допускаються виправлення, а також внесення додаткових записів після того, як протокол підписано особою, стосовно якої його складено.

        10. До протоколу долучаються матеріали з достовірною інформацією, які підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення (заяви, пояснення  посадових осіб; осіб, стосовно яких складено протокол; свідків, якщо вони є; засвідченні копії документів, інші документи).

    11. Протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 197КУпАП, у випадках передбачених абзацом 3 пункту 3 розділу II цієї Інструкції  разом із іншими матеріалами, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, формуються у справи про адміністративні правопорушення, які оформляються в порядку, передбаченому розділом Vцієї Інструкції, і разом із супровідними листами надсилаються органові, уповноваженому розглядати справу про адміністративне правопорушення –виконавчому комітетуТальнівської міської ради.

 

III. Розгляд справ про адміністративне правопорушення

1. Розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення у вигляді попередження відповідно до частини 1статті 197КУпАП мають право уповноважені посадові особи від імені виконавчого комітету міської ради та відповідно до частини 2 статті 197 КУпАП– виконавчий комітет Тальнівської міської ради.

        2. Відповідно до статті 221 КУпАП справи про адміністративні правопорушення, вчинені особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, розглядаються Тальнівськимрайоним судом (суддями).

3. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною 1 статті 197 КУпАП (при накладенні адміністративного стягнення у вигляді попередження), розглядаються уповноваженими посадовими особами в день виявлення правопорушення. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною 2 статті 197 КУпАП (при накладенні адміністративного стягнення у вигляді штрафу), розглядаються виконавчим комітетом Тальнівської  міської ради у порядку та строки, що визначені КУпАП. Постанова виконавчого комітету міської ради по справі про адміністративне правопорушення приймається у формі рішення.

     4. Інформація про час, дату та місце розгляду справи щодо особи, стосовно якої складено протокол про адміністративне правопорушення, зазначається у протоколі або вручається чи надсилається повідомлення поштою рекомендованим листом.

     5.Уповноважена посадова особапри підготовці до розгляду справи про адміністративне правопорушення має з’ясувати такі питання: чи належить до його компетенції розгляд цієї справи; чи підлягає складенню протокол про адміністративне правопорушення; чи сповіщено осіб, які братимуть участь у розгляді справи, про час і місце розгляду; чи витребувано необхідні додаткові матеріали; чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, її законних представників і адвоката.

6. Справа про адміністративне правопорушення розглядається у присутності особи, яка притягається до відповідальності, або її законного представника (адвоката), перекладача (у разі їх наявності). За відсутності особи, стосовно якої складено протокол, справа розглядається лише у випадку наявності відомостей про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи, при відсутності вмотивованих клопотань про відкладення розгляду справи або якщо цією особою надано згоду на розгляд справи без її участі.

7. Розгляд справи розпочинається з представлення уповноваженою посадовою особою, яка розглядає справу. Уповноважена посадова особа, яка розглядає справу, оголошує суть скоєного порушення, міру відповідальності, що передбачена відповідною нормою закону, а також роз'яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, їх права і обов'язки. Під час розгляду справи заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються докази і вирішуються клопотання (стаття 279 КУпАП).

8. При розгляді справи про адміністративне правопорушення уповноважена посадова особа з’ясовує такі обставини: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, а також інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

9. Якщо при розгляді справи уповноважена посадова особа прийде до висновку, що в діях особи є ознаки кримінального правопорушення, він зобов'язаний негайно повідомити про це відповідні правоохоронні органи та свого безпосереднього керівника. У випадку виявлення порушення, що має ознаки кримінального правопорушення, уповноважена посадова особа виносить постанову про закриття справи про адміністративне правопорушення відповідно до вимог частини другої статті 284 КУпАП та надсилає матеріали до відповідного правоохоронного органу.

10. Уповноважена посадова особа, яка виносить постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження, оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю (стаття 252 КУпАП).

11. Під час розгляду кількох справ про вчинення адміністративних правопорушень однією особою стягнення накладається відповідно до статті 36 КУпАП.

12.Стягнення за адміністративне правопорушення накладається уповноваженою посадовою особоювиключно у вигляді попередження.

 

IV. Порядок оформлення постанови у справі про адміністративне правопорушення та її оскарження.

1. Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, уповноважена посадова особаабо виконавчий комітет Тальнівської міської ради виносить постанову у справі відповідно до статті 283 КУпАП.

2. Постанова у справі про адміністративне правопорушення підписується уповноваженою посадовою особою, яка розглядала справу.

3. Відповідно до статті 284 КУпАП у справі про адміністративне правопорушення виноситься постанова про накладення адміністративного стягнення (додаток 2).

4. Якщо особа, піддана адміністративному стягненню, протягом року з дня закінчення виконання стягнення не вчинила нового адміністративного правопорушення, то ця особа вважається такою, що не була піддана адміністративному стягненню.

5.  Припинення адміністративного провадження може бути здійснено при наявності передбачених статтею 247 КУпАП обставин: відсутність події і складу адміністративного правопорушення; недосягнення особою на момент вчинення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку; неосудність особи, яка вчинила протиправну дію чи бездіяльність; вчинення дії особою в стані крайньої необхідності або необхідної оборони; видання акта амністії, якщо він усуває застосування адміністративного стягнення; скасування акта, який встановлює адміністративну відповідальність; закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених статтею 38 КУпАП ; наявність по тому самому факту стосовно особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, постанови компетентного органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення або нескасованої постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення, а також повідомлення про підозру особи в кримінальному провадженні за цим фактом; смерть особи, стосовно якої було розпочато провадження в справі.

6. Оголошення постанови у справі про адміністративне правопорушення, вручення її копії здійснюються відповідно до статті 285 КУпАП. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови вручається під підпис або протягом трьох днів надсилається особі, стосовно якої її винесено, рекомендованою поштовою кореспонденцією. У разі якщо копія постанови надсилається поштою, про це робиться відповідна відмітка у справі.

7. Постанова уповноваженої посадової особи у справі про адміністративне правопорушення набирає законної сили з моменту її оголошення.

8. Постанову уповноважена посадова особа по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено особою, щодо якої її винесено. Оскарження постанови адміністратора по справі про адміністративне правопорушення здійснюється у строки та у порядку, визначені статтями 288 – 290 КУпАП.

 

V. Діловодство у справах про адміністративні правопорушення

1. Облік видачі бланків протоколів та постанов про адміністративне правопорушення ведеться в журналі видачі бланків протоколів та постанов про адміністративні правопорушення (додаток 3). Бланки протоколів нумеруються відповідальною особою за порядком, що відповідає номеру реєстрації в журналі.

2. Журнали видачі бланків протоколів та постанов про адміністративні правопорушення повинні бути прошнуровані, пронумеровані та скріплені печаткою. Зіпсовані бланки протоколів зберігаються у відповідальної особи, яка здійснює контроль за їх обліком.

3. Протокол про адміністративне правопорушення (якщо він складений) та винесені постанови реєструються уповноваженою посадовою особою не пізніше наступного дня після їх складання в реєстрі матеріалів про адміністративні правопорушення (додаток 4).

4. Реєстр матеріалів про адміністративні правопорушення (надалі – Реєстр) включає в себе інформацію, зазначену у додатку 4 до цієї Інструкції, та має забезпечувати: фіксацію особи, яка провела реєстрацію матеріалів, внесла зміни до нього; пошук справи за прізвищем, ім’ям, по батькові особи, серією та номером паспорта. Інформація з Реєстру використовується уповноваженими посадовим особамидля цілей, визначених цією Інструкцією. Інформація з Реєстру надається правоохоронним та судовим органам за їх запитом у випадках, передбачених діючим законодавством. Інформація з Реєстру може надаватись іншим особам із дотриманням вимог Законів України «Про інформацію» та «Про захист персональних даних».

5. Паперові примірники протоколів та винесених постанов із іншими матеріалами формуються у справи, які оформлюються відповідно до пунктів 6.-9 розділуV цієї Інструкції, та зберігаються у відповідальної особи.

6. Копії матеріалів зі справ про адміністративні правопорушення, що передано до Виконавчого комітету Тальнівської  міської ради або до суду, також зберігаються у відповідальної особи. Надалі до справи додаються результати її розгляду виконавчим комітетом Тальнівської  міської  ради або судом.

7. Усі матеріали щодо кожного з правопорушень підшиваються до справи за порядковими номерами. У справі накопичуються матеріали, які стосуються правопорушення, зокрема протокол про адміністративне правопорушення, повідомлення про попередження особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, про час та місце розгляду справи (у разі відсутності відповідної відмітки в протоколі про адміністративне правопорушення), письмові пояснення, копії постанови про накладення адміністративного стягнення, листування з особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, з органами державної виконавчої служби, документи, що підтверджують сплату штрафу порушником, а також інші документи та матеріали цієї справи. У справі оформляється титульний аркуш, на зворотному боці якого міститься перелік документів, наявних у справі.

8. Справа про адміністративне правопорушення з описом наявних у ній документів брошурується, прошнуровується, скріплюється печаткою, засвідчується підписом уповноваженої  посадової особи, яка складала протокол та/або виносила постанову, і після закінчення провадження за нею здається на зберігання відповідальній особі, де зберігається протягом встановленого законодавством строку.

9. Зіпсовані бланки протоколів, а також справи про адміністративні правопорушення, журнали обліку видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та журнали реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення, строк зберігання яких закінчився, знищуються, про що оформлюється відповідний акт.

10. Відповідальною особою також ведеться алфавітний журнал реєстрації правопорушників, притягнутих до адміністративної відповідальності за ст. 197КУпАП, за формою,  визначеною додатком 5 до цієї інструкції.

11. В разі застосування адміністративного стягнення у вигляді штрафу, матеріали адміністративної справи, та проект рішення для розгляду на засіданні виконавчого комітету, готує відповідальна особа.

 

 

Т. в. о. керуючого справами

 виконавчого комітету                                                             А.П. Белінська

 

Додаток 1   

                                                                                      до Інструкції з оформлення матеріалів

                                                                                      про адміністративні правопорушення

                                                                                     уповноваженими посадовими особами

                                                                                          загального відділу апарату управління

Тальнівської міської ради та її

                                                                                          виконавчого  комітету

                                                                                      

Місце складання протоколу: приміщення Тальнівської міської ради та віддалені робочі місця

                                                                          ПРОТОКОЛ №

                                              про адміністративне правопорушення

«___» _____________ 20___ р.                        о «____» год.» «_____»хв.             ___________

(дата складання протоколу)                                     (час складання протоколу)(населений пункт)

Я,спеціаліст____________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________,                                                     (прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол)

керуючись статтями 254, 255 та 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП) скалав(ла) цей протокол про те, що :

Громадянин(ка)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         (прізвище, ім’я, по батькові особи, щодо якої складено протокол, печатними літерами)

1. Дата народження______________________________________________________________

2. Місце народження ____________________________________________________________ _

3. Місце проживання (реєстрації)__________________________________________________ _____________________________________________телефон____________________________

4. Місце роботи (навчання) _____________________________________________________________

5. Посада________________________________________________________________________

6. Документ, що посвідчує особу, _______________ серія_____ №_______________________, виданий_________________________________________________________________________

 7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків ________________________________________________________________________________

8. Чи притягувався(лась) до адміністративної відповідальності протягом року (за наявності) ________________________________________________________________________________ Порушив(ла)  вимоги__________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

                               (назва нормативно-правового акту, який порушено, пункт, частина, стаття)

а саме:__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(суть скоєного правопорушення)

за що передбачена адміністративна відповідальність відповідно до__________________ _______________________________________________ КУпАП.

                                           (частина, стаття)

 СВІДКИ ПРАВОПОРУШЕННЯ: 1.______________________________________________________________________________ _______________________________________________________підпис__________________                                                           (прізвище, ім'я, по батькові, адреса, телефон) 2.______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________підпис_____________

                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові, адреса, телефон)

 Гр. ____________________________________________________________________________ роз’яснено його (її) права та обов’язки, передбачені ст. 10 Конституції України (в Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України), ст. 59 Конституції України (кожен має право на адвоката), ст. 63 Конституції України (особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом),ст. 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення (має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. За відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи)                                                                                          ___________________

                                                                                                                                              (підпис про ознайомлення)

Пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності: ________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

                             (у разі відмови особи від пояснення або підписання протоколу, про це робиться запис)

 Протокол передається на розгляд _________________________________________________ ________________________________________________________________________________

                                 (повне найменування органу, у якому буде розглядатися справа)

Підпис особи, яка притягується до

 адміністративної відповідальності: __________________(_______________________) ________________________________________________________________________________

                                            (у разі відмови особи від підписання протоколу робиться відмітка)

Другий примірник протоколу отримав:

 «___»_____________ 20___ р.    ________________             _____________________________

                         (дата)                                                           (підпис)           (ініціали та прізвище особи, яка  вчинила   правопорушення) ___________________________________________________________________________________________________________ (у разі відмови особи в отриманні примірника робиться відмітка)

 

 

Спеціаліст______________________________________

_______________________________________________                ___________________

                                                                                                                 (ініціали, прізвище)

 

 

 

Т. в. о. керуючого справами

 виконавчого комітету                                                             А.П. Белінська

 

   Додаток 2

                                                                                          до Інструкції з оформлення матеріалів

                                                                                          про адміністративні правопорушення

                                                                                         уповноваженими посадовими особами

                                                                                          загального відділу апарату управління

Тальнівської міської ради та її

                                                                                          виконавчого  комітету

 

ПОСТАНОВА №

у справі про адміністративнеправопорушення

 

«___» ___________ 201__ року                                                                                  __________________

(населений пункт)

     Спеціаліст з ___________________________________________ загального відділу апарату управління  Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету

__________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батьковіпрацівника органу реєстрації)

 

розглянувши справу про адміністративнеправопорушення   на підставі ч.1ст.219 КУпАП

____________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, побатькові особи, стосовноякоїрозглядаєтьсясправи)

_____________________________________________________________________________________

(дата народження, серія та номер паспорта, іншого документа, щопосвідчує особу)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(місцепроживання особи, місцероботи, займана посада)

_____________________________________________________________________________________

 

про вчиненняпорушення, передбаченого_________________________________________________

                                                                                                      (норма КУпАП)

протокол про адміністративнеправопорушення ___________________________________________

                                                                                          (№ протоколу, дата складання, у випадкускладання)

ВСТАНОВИВ:

____________________________________________________________________________________

(дата, час, місце, обставини, причини, змістправопорушення)

____________________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________

 що є порушенням ____________________________________________________________________

(названормативно-правового акту, який порушено, стаття, частини, пункт)

відповідальність за яке передбачено ________________Кодексу України про адміністративні

правопорушення.                                 (частини, статтяКУпАП)

                Дослідившиматеріаливідповідно до частини _______ статті _______ КУпАп, такеруючись ч.1ст. 219, ст. ст..276-280, 283-285 КупАП, -

ПОСТАНОВИВ:

Накласти на _________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, побатькові особи, стосовноякоїрозглядаєтьсясправи)

 ____________________________________________________________________________________

(дата народження, серія та номер паспорта, іншого документа, щопосвідчує особу)

 ____________________________________________________________________________________

(місцепроживання особи, місцероботи, займана посада)

адміністративнестягнення у вигляді: ПОПЕРЕДЖЕННЯ

            Постанова може бути оскаржена у 10-денний термін у порядку, визначеномустаттями 288 - 290  КУпАП.

            Дана постанова набуваєчинності з моменту їїоголошення.

 

 

Спеціаліст з _______________________

___________________загального відділу

апарату управління   Тальнівської  міської

ради та її виконавчого комітету                                                                  ____________________

                                                          

                                                                                                                      (ПІП та  підпис)

М.П.  

                                                                                                                            

Копію постанови отримав:

«___» _______________ 20___ р.                                                                               Правопорушник _____________________

                                                                                                                                                                                         (підпис)

Копію постанови надісланопоштою:

«___» _______________ 20___ р.                                                                                     Підпис спеціаліста____________________

                                                                                                                                               (підпис)

 

Т. в. о. керуючого справами

 виконавчого комітету                                                             А.П. Белінська

 

 Додаток 3

                                                                                                                                                                                                                                                            до Інструкції з оформлення матеріалів

                                                                                          про адміністративні правопорушення

                                                                                         уповноваженими посадовими особами

                                                                                          загального відділу апарату управління

Тальнівської міської ради та її

                                                                                          виконавчого  комітету

 

 

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Загальний відділ апарату управління Тальнівької міської ради

та її виконавчого комітету

 

 

Журнал видачі бланків протоколів та постанов

про адміністративне правопорушення

 

Розпочато: «_____»__________20___ року

Закінчено: «_____»__________20___року

 

№ з/п

Дата видач

 бланків

Найменування бланків

Кількість виданих бланків

Прізвище, ініціали та підпис уповноваженої посадової особи

Відмітка про прийняття зіпсованих бланків

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т. в. о. керуючого справами

 виконавчого комітету                                                             А.П. Белінська

                  Додаток 4

                                                                                       до Інструкції з оформлення матеріалів

                                                                                          про адміністративні правопорушення

                                                                                         уповноваженими посадовими особами

                                                                                          загального відділу апарату управління

Тальнівської міської ради та її

                                                                                          виконавчого  комітету

 

 

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Загальний відділ апарату управління Тальнівької міської ради

та її виконавчого комітету

 

РЕЄСТР

матеріалів про адміністративні правопорушення

 

 

№ з/п

Дата реєстрації

Номер протоколу з/п

Посада, прізвище та ініціали особи, яка склала протокол

Прізвище, ім'я, по батькові, громадянство, дата народження особи, стосовно якої складено протокол

Стаття КУпАП, за якою передбачено відповідальність

Номер з/п та дата винесення постанови

Посада, прізвище та ініціали особи, яка розглядала справу про адміністративне правопорушення

Прийняте рішення

Відмітка про виконання адміністративного стягнення (номер квитанції)

Номер справи, в якій зберігаються матеріали

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т. в. о. керуючого справами

 виконавчого комітету                                                             А.П. Белінська

                                       Додаток 5

                                                                                          до Інструкції з оформлення матеріалів

                                                                                          про адміністративні правопорушення

                                                                                         уповноваженими посадовими особами

                                                                                          загального відділу апарату управління

Тальнівської міської ради та її

                                                                                          виконавчого  комітету

 

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Загальний відділ апарату управління Тальнівької міської ради

та її виконавчого комітету

 

Алфавітний Журнал реєстрації правопорушників, притягнутих до адміністративної

відповідальності за ст. 197КУпАП

 

Розпочато: «_____»__________20___ року

Закінчено: «_____»__________20___року

 

№ з/п

ПІБ правопорушника

Вид стягнення

Стаття КУпАП

Дата прийняття рішення

№ адміністративної справи

Примітка/особистий підпис правопорушника щодо згоди з винесеним усним попередженням

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т. в. о. керуючого справами

 виконавчого комітету                                                             А.П. Белінська

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 19.06.2017                              № 101

м.Тальне                                                                                                                               

 

Про внесення змін у рішення міської ради

№ 1/8-3 від 12.01.2017 року «Про затвердження

штатних розписів на 2017 рік»щодо штатного

розпису відділу освіти, молоді та спорту

 

У зв’язку з утворенням виконавчого органу Тальнівської міської ради – відділу освіти, молоді та спорту, з метою ефективного використання бюджетних коштів та упорядкування при цьому штатної чисельності у підпорядкованих Тальнівській міській раді підрозділах, керуючись ст. 25,26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет

в и р і ш и в :

 

1. Внести зміни до штатного розпису групи централізованого господарського обслуговування відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради згідно додатку №1.

2. Внести зміни до штатного розпису централізованої бухгалтерії відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради згідно додатку №2.

3. Рекомендувати сесії міської ради врахувати до затвердження запропоновані зміни.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника фінансового відділу апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету Ковалишину С.О. та начальника відділу освіти,молоді та спорту Коломинську Т.Б.

 

Міський голова                                     О.В. Юрченко

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 19.06.2017                                   № 102

м.Тальне

 

Про квартирний облік гр. Коваля П.В.

                                                  

 

Розглянувши заяву гр. Коваля П.В. щодо взяття його та його сім’ї на квартирний облік при виконкомі Тальнівської міської ради, подані матеріали,керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно ст.ст.34,36 Житлового кодексу України, п.п.15,46  Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Ураїнській РСР, виконком міської  

в и р і ш и в :

 

 

1. Взяти гр. Коваля Петра Васильовича, 04.05.1979 р.н., та членів його сім’ї, які постійно проживають разом із заявником за адресою: Черкаська обл.., Тальнівський р-н, с. Гордашівка, вул. Шевченка, 4, на загальну  чергу квартирного обліку при міськвиконкомі як таких, що потребують поліпшення житлових умов.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на Красновську Н.В., начальника  відділу житлово-комунального господарства,благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, інфраструктури, комунальної власності і містобудування апарату управління.

 

Міський голова                                         О.В.Юрченко

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 19.06.2017                                    № 103

м.Тальне

 

Про квартирний облік гр. Єжеля С.М.

                                                  

 

Розглянувши заяву гр. Єжеля С.М. щодо взяття його на квартирний облік при виконкомі Тальнівської міської ради, подані матеріали, врахувавши те, що заявник має право на пільги, встановлені законодавством України для ветеранів війни – учасників бойових дій  (посвідчення серія МВ № 046271, дата видачі – 10.12.2015 р., Міністерство оборони України, Черкаський обласний військовий комісаріат),  відповідно до ст. 34, 36, 45 Житлового кодексу України, п. 13, 44 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

в и р і ш и в :

 

1. Взяти гр. Єжеля Сергія Михайловича, 30.10.1990 р.н, та членів його сім’ї, які постійно проживають разом із заявником за адресою: Черкаська обл., Тальнівський р-н, с. Гордашівка, вул. Шевченка, 41, на загальну  чергу квартирного обліку при міськвиконкомі за місцем їх реєстрації  як таких, що потребують поліпшення житлових умов.

2. Контороль за виконанням рішення покласти на Красновську Н.В., начальника відділу житлово-комунального господарства,благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, інфраструктури, комунальної власності і містобудування апарату управління.

 

Міський голова                                         О.В.Юрченко

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 19.06.2017        № 104

м.Тальне

 

Про надання дозволу ФОП Скогарєву О.Ю.

на організацію святкової торгівлі

та надання послуг у сфері розваг

 

 

Розглянувши звернення ФОП Скогарєва О.Ю. щодо розміщення атракціонів та пересувних тимчасових споруд торговельного призначення, з метою організації дозвілля мешканців міста Тальне, враховуючи рішення виконкому № 144 від 17.07.2014 року «Про розміщення пересувних тимчасових споруд під час проведення культурно-масових заходів на КОК «Співоче поле», керуючись ст..ст. 30,40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради  

в и р і ш и в :

 

1. Дати дозвіл фізичній особі-підприємцю Скогарєву Олегу Юрійовичу  на організацію святкової торгівлі та надання послуг у сфері розваг на культурно-оздоровчому комплексі «Співоче поле» 28.06.2017року під час проведення культурно-масових заходів, приурочених Дню Конституції України,та встановити запропоновану плату 2000,00 (Дві тисячі) гривень.

2. Розміщення дитячих атракціонів та пересувних тимчасових споруд провести у відповідності до встановлених місць.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на спеціаліста з питань ЖКГ та комунальної власності Прилипко В.В.

                  

Міський голова                                         О.В.Юрченко

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 19.06.2017                             № 105

м.Тальне                                                                                                                                                                            

 

Про надання дозволу на розміщення

на території об’єктів благоустрою

будівель і споруд соціально-культурного,

побутового, торговельного та іншого призначення

ФОП:Бабію П.І.,Аладовій О.А.,Вахоцькій І.В.;

ТОВ «Фармація груп»,ТОВ «ІВА»

 

Розглянувши заяви суб’єктів підприємницької діяльності щодо розміщення на території об’єктів благоустрою  міста Тальне будівель і  споруд соціально - культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, на підставі статті 4 та 7 Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», пункту 5 статті 16 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Постанови КМУ «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»,враховуючи п.8 абзацу 7  розділу І Правил благоустрою та утримання території міста, затверджених  рішенням міської ради  №6/6-3(2) від 25.02.2011 року, керуючись  Законом  України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконкомом  міської ради

в и р і ш и в:

 

1. Дати дозвіл на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення суб’єктам підприємницької діяльності:

            1.1. в орендованому приміщенні терміном на 1 рік:

- ФОП  Бабію Петру Івановичу по вул.Вокзальній,105  для здійснення  інших видів роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах ;

-ФОП  Бабію Петру Івановичу по вул.Небесної Сотні,4  для здійснення  інших видів роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;

- ФОП Аладовій Ользі Афанасіївні по вул..Гагаріна,53 для здійснення роздрібної торгівлі фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах;

- ТОВ «Іва» по вул..Соборній,2 для здійснення роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах  переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

- ТОВ «Іва» (кафе) по вул..Соборній,43 для здійснення діяльності ресторанів, надання послуг мобільного харчування

- ТОВ «Іва» по вул..Самойлова,11 для здійснення роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах  переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

- ТОВ «Іва» по вул..Соборній,4 (аптека) для здійснення роздрібної торгівлі фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах;

-  ФОП Вахоцькій Ірині Олександрівні по вул..Свободи,171 для здійснення роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах  переважно продуктами харчування, напоями крім тютюнових виробів;

- ФОП Вахоцькій Ірині Олександрівні по вул..Самойлова,11 для здійснення роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах  переважно продуктами харчування, напоями крім тютюнових виробів;

1.2.у  власній ТС :

 -ТОВ «Іва» по вул..Свободи,171 для здійснення роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах  переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

           1.3. в орендованому приміщенні терміном до 31.12.2017р.:

- ТОВ «Фармація груп» по вул..Соборній,41 для здійснення роздрібної торгівлі фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах;

          1.4. у власному приміщенні:

- ФОП Вахоцькій Ірині Олександрівні по вул..Соборній,2 для здійснення роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах  переважно продуктами харчування, напоями крім  тютюнових виробів;

- ФОП Вахоцькій Ірині Олександрівні по вул..Соборній,43 для здійснення діяльності ресторанів, надання послуг мобільного харчування.

2.  Погодити режим роботи торгових точок згідно додатка.

         3. Зобов’язати суб’єктів підприємницької діяльності, яким надано дозвіл на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг, в повному обсязі виконувати вимоги Правил благоустрою та утримання території м. Тальне, затвердженого рішенням  сесії міської ради №18/6-2(2) від 31.01.2012 року (із внесеними змінами), Постанови  КМУ від 15.06.2006 року №833 «Про затвердження Порядку провадження торгівельної діяльності та правил торгівельного обслуговування населення», Постанови КМУ від 16.05.94 року №313 «Про затвердження правил побутового обслуговування населення».

         4. У разі невиконання вимог п.2 та п.3 даного рішення поставити питання про доцільність терміну дії дозволу на торгівлю.

         5. Суб’єктам підприємницької діяльності взяти до відому, що дозвіл на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення у місті Тальне підлягає переоформленню на загальних підставах у разі зміни організаційно-правової форми, найменування, місцезнаходження об’єкта торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, а також зміни фізичної особи-підприємця.

6.Контроль за виконанням рішення покласти на спеціаліста з питань ЖКГ та комунальної власностіПрилипко В.В.

 

Міський голова                                О.В.Юрченко

  

 

Додаток

до рішення виконкому  

№ 105 від 19.06.2017

 

                                                       РЕЖИМ РОБОТИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ТОЧОК

п/п

Власник

Початок

роботи

Кінець

роботи

Перерва

Вихідний

Примітка

1.       

Бабій П.І.

9.00

17.00

12.00-13.00

неділя

 

2.       

Аладова О.А.

8.00

22.00

-

-

 

3.       

ТОВ «Фармація груп»

8.00

20.00

-

-

Субота, неділя: 8.00-19.00

4.       

Вахоцька І.О.

Вул.Соборна, 43 (кафе)

8.00

11.00

23.00

02.00

-

-

-

-

 

5.       

ТОВ «Іва»

Вул.Свободи, 171.

Вул.самойлова, 11

Вул.Соборна, 2

8.00

23.00

-

-

 

6.       

ТОВ «Іва»

Вул.Соборна, 43

11.00

02.00

-

-

 

7.       

ТОВ «Іва»

Вул.Соборна, 4

8.00

22.00

-

-

Субота 8.00-16.00, неділя 8.00-15.00

 

В.о. керуючого справами виконкому                             А.П.Белінська

 

У К Р А Ї Н А

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від  19.06.2017                                    № 107

м.Тальне

 

Про результати конкурсуна здійснення

сезонної торгівлі квасом, плодово-овочевою продукціє

та баштанними культурами

на території м. Тальне у 2017 році

 

Розглянувши звернення фізичних осіб-підприємців щодонамірів здійснення сезонної торгівлі плодово-овочевою продукцією та баштанними культурами у визначених місцях, врахувавши висновки конкурсної комісії, викладені в протоколі від 06.06.2016р., відповідно Положення про порядок організації та проведення конкурсу на здійснення сезонної торгівлі, затвердженого рішенням Тальнівської міської ради № 47/6-3(2) від 28.02.2014р., керуючисьст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

в и р і ш и в :

 

1.Затвердити результати конкурсу на здійснення сезонної торгівлі квасом,плодово-овочевою продукцією та баштанними культурами у визначених місцях  на території м. Тальне у 2017 році згідно протоколу (додається).

2. Дати дозвіл :

2.1. ФОП Мельнику Владиславу Олександровичу  на розміщення об’єктів  торгівлі  для здійснення сезонної торгівлі плодово-овочевою продукцією та баштанними культурами і у визначених місцях:

- вул..Соборна (біля заїзду до м-ну «Сільпо) – 40 (Сорок) грн. за 1 день;

- вул..Соборна (біля МАФ «Шионмонтаж») – 50 (П’ятдесят) грн. за 1 день;

торгівлю здійснювати  - понеділок,вівторок,середа,четвер,субота;

2.2. ФОП Мельнику Олександру Павловичуна розміщення об’єктів  торгівлі  для здійснення сезонної торгівлі плодово-овочевою продукцією та баштанними культурами і у визначених місцях:

- біля перехрестя вулиць Гагаріна-Свободи навпроти АС №2 у дні тижня: вівторок, четвер, п’ятниця, субота, неділя з встановленням плати 50 (П’ятдесят) грн.в день;

- земельна ділянка, прилегла до території СФГ «Дружба» по вул..Перемоги,4 - середа,субота,четвер, 40 (Сорок) грн. за 1 день.

2.3 ФОП  Столярському Юрію Олександровичу для здійснення сезонної торгівлі квасом в районі розташування скверу ім..Т.Г.Шевченка та  по вул..Соборна (при вході на щоденний ринок) щоденно з оплатою 35 (Тридцять п’ять) грн.за 1 день.

2.4 ФОП  Гребенюку Олегу Анатолійовичу для здійснення сезонної торгівлі квасом в районі розташування скверу ім..Т.Г.Шевченка та  по вул..Соборна (при вході на щоденний ринок) щоденно з оплатою 35 грн.(Тридцять п’ять) за 1 день.

2.5 Дозвіл на розміщення об’єктів торгівлі буде виданий після пред’явлення документа про якість та безпеку продукції, що реалізується. Плату за кожен день здійснення торгівельної діяльності проводити щоденно на початку дня здійснення торгівлі.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на спеціаліста з питань ЖКГ та комунальної власності Прилипко В.В.

 

Міський голова                                 О.В.Юрченко      

     

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 19.06.2017    № 108

м.Тальне

 

Про припинення дії рішення № 89 від 19.05.2017 року

«Про квартирнийоблік гр.Слободяник Н.М.»

 

 

Враховуючи службову записку спеціаліста з питань ЖКГ та комунальної власності В.В. Прилипко, відповідно п. 2 ст. 30 ЗаконуУкраїни «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконком Тальнівської міської ради

в и р і ш и в :

1. Припинити дію рішення виконкому Тальнівської міської ради № 89 від 19.05.2017 року «Про квартирний облік гр. Слободяник Н.М.», так як гр. Слободяник Н.М. вже перебуває на квартирному обліку при виконавчому комітету Тальнівської міської ради згідно рішення №235 від 14.08.2007 року.

2. Контороль за виконаннямрішенняпокласти на Красновську Н.В., начальника  відділужитлово-комунальногогосподарства,благоустрою, охоронинавколишнього природного середовища, інфраструктури, комунальноївласності і містобудуванняапаратууправління. 

 

Міський голова                                                                     О.В. Юрченко

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

Від  19.06.2017         №110

м.Тальне

 

Про внесення змін в рішення виконкому

№95  від  02.06.2017р. «Про організацію

сезонної торгівлі на території м.Тальне»

 

З метою упорядкування сезонної торгівлі на території м. Тальне, врахувавши погодження сектору містобудування та архітектури Тальнівської РДА щодо визначених місць для розміщення об’єктів сезонної торгівлі та Черкаського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України щодо порядку організації та проведення конкурсу на здійснення сезонної торгівлі,  відповідно Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затверджених Постановою КМУ № 833 від 15.06.2006 року, Правил роздрібної торгівлі картоплею та плодоовочевою продукцією, затверджених Наказом міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України № 344 від 08.07.1997 року, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради  

в и р і ш и в  :

 

1.Внести зміни в рішення виконкому №95 від 02.06.2017року «Про організацію сезонної торгівлі на території м.Тальне», виклавши його  в новій редакції:

                                                         

Перелік місць,

визначених для здійснення тимчасової торгівлі

квітами, морозивом,полуницею,малиною,мандаринами 

на території міста Тальне

 

квітами в передсвяткові та святкові дні:

-         вул.. Гагаріна (в районі розташування магазину «Дружба» та п’типоверхового будинку № 85);

-         вул.. Соборна (частина тротуару (біля скверу ім.. Т.Г. Шевченка);

-         вул.. Соборна (біля щоденного ринку);

морозивом:

-         вул.. Попова-Гертлейна (біля ЦРЛ);

-         вул.. Гагаріна (в районі розташування магазину «Дружба» та п’типоверхового будинку № 85);

-         вул.. Гагаріна (в межах розташування міського Центру культури та дозвілля);

-         в районі розташування скверу ім. Т.Г. Шевченка;

-         в районі пров. Котовського (КОК «Співоче поле»).

 

 

Міський голова                                              О.В.Юрченко

 

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                                               Р І Ш Е Н Н Я

 

від 19.06.2017                                  № 112

м. Тальне

 

Про затвердження складу комісії з розгляду

та вирішення земельних спорівв межах

Тальнівської міської об’єднаної

територіальної громади та Порядок

про комісію з розгляду та вирішення

земельних спорів в межах Тальнівської

міської об’єднаної територіальної громади

 

Керуючись ст.ст.12, 103-109, главою 25 Земельного кодексу України, п.5 ст.33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення об'єктивного і своєчасного вирішення земельних спорів в межах Тальнівської міської об’єднаної територіальної громадищодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання громадянами правил добросусідства, виконавчий комітет

в и р і ш и в:

 

1.Затвердити:

1.1. склад комісії по розгляду та вирішенню земельного спору в межах Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади згідно додатку 1;

1.2. Порядок про комісію з розгляду та вирішення земельних спорів в межах Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади згідно додатку 2.

 

2. Дане рішення набирає чинності з дня його прийняття.

 

3. Дане рішення оприлюднити на офіційному сайті Тальнівської міської ради.

 

 

Міський голова                                        О.В.Юрченко

 

Додаток 1

до рішення виконкому

№ 112 від 19.06.2017

 

Склад комісії

по розгляду та вирішенню земельних спорів

в межах Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади

 

Марченко Галина Михайлівна

-  начальник відділу земельних ресурсів апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету, голова комісії

Солошенко Михайло Іванович

-   завідувач сектором з юридичних питань апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету, заступник голови комісії

Богдан Роксолана Михайлівна

-   спеціаліст з організаційно-кадрової роботи відділу організаційно-кадрової роботи апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету, секретар комісії

              члени комісії:

 

Сокирко Анатолій Васильович (м.Тальне),

Крижанівська Оксана Степанівна (с.Гордашівка),

Горошко Тетяна Василівна (с.Здобуток, с.Тарасівка),

Гончар Станіслав Михайлович (с.Соколівочка, с.Червоне, с.Степне)

-  спеціаліст І категорії, землевпорядник відділу земельних ресурсів апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету (при вирішенні спірного питання відповідного населеного пункту Тальнівської міської ОТГ)

В.о.старости:

с.Гордашівка,

с.Здобуток, с.Тарасівка,

с.Соколівочка, с.Червоне, с.Степне

 

-   при вирішенні спірного питання відповідного населеного пункту Тальнівської міської ОТГ

Шлапаченко Ольга Степанівна

-   керівник «Наш дім» (за згодою та в разі необхідності)

Спеціаліст з питань інфраструктури та містобудування відділу ЖКГ, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, інфраструктури, комунальної власності і містобудування апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету

Депутат міської ради, закріплений за округом, в якому проживає заявник або виникла спірна ситуація (за згодою)

Начальник відділу містобудування та архітектури Тальнівської райдержадміністрації або представник відділу (за згодою та в разі необхідності)

 

Виконуюча обов’язки керуючого

справами виконавчого комітету

Тальнівської міської ради                                                      Белінська А.П.

 

Додаток 2

 до рішення виконкому

№ 112 від 19.06.2017

 

«Порядок про комісію з розгляду та вирішення земельних спорів

в межах Тальнівськоїміської об’єднаної територіальної громади,

що перебувають у власності і користуванні громадян

та додержання громадянами правил добросусідства».

 

1.Загальні  положення.

 

Порядок про комісію з розгляду та вирішення земельних спорів в межах Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади(далі – Тальнівська міська ОТГ) відносно меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян та додержання громадянами правил добросусідства (далі – Порядок) визначає  правові, організаційні засади діяльності (функціонування) комісії з розгляду та вирішення земельних спорів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання фізичними особами правил добросусідства (далі – Комісія), і завдання.

Порядокрозроблений на підставі статей 140, 146 Конституції України, ст.ст.12, 103-109, главою 25 Земельного кодексу України, п.5 ст.33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,інших нормативно-правових актів України.

Комісія – колегіальний орган, утворенийвиконавчимкомітетомТальнівськоїміськоїрадивідповідно до делегованихповноважень.

Комісія в своїйдіяльностікеруєтьсяКонституцієюУкраїни, Земельним та Цивільним кодексами України, Законом України «Про місцевесамоврядування в Україні»,а також іншими чинними законодавчими актами і нормативно-правовими документами.

У цьомуПорядкупоняттявживаютьсяв такому значенні:

а) добросусідство – цеспосібвикористанняземельноїділянки за цільовимпризначенням, при якомувласникам, землекористувачамсусідніхземельнихділянокзавдаєтьсянайменшенезручностей (затінення, задимлення, неприємні запахи, шумовезабрудненнятощо), та дозволяєвикористовуватиїх за цільовимпризначенням;

б) зацікавлена особа – фізична особа, на чиї права та обов’язкиможевплинутивирішення спору;

в) земельнаділянка – цечастиназемноїповерхні з установленими межами, певниммісцемрозташування, з визначенимищодонеї правами;

г) поважнапричинна – мотивованапідставівідсутностізацікавленоїсторони, абоїїпредставника, на засіданнікомісії при розглядіспірногопитання (особиста хвороба, відрядження, участь у судовому засіданні – з поданнямпідтверджуючихдокументів);

д) рішеннякомісії – акт комісії, направлений на усунення спору і є обов’язковим для виконання, якийможе бути оскаржено в судовому порядку.

 

2.Основніпринципи та завдання.

2.1. Робота комісіябазується на таких принципах:

1) поєднанняособливостейвикористанняземлі, як територіального базису, природного ресурсу та основного засобувиробництва;

2) забезпеченнярівності прав власності на землю громадян, юридичнихосіб, держави та Тальнівської міської об’єднаноїтериторіальноїгромади;

3) забезпеченняраціональноговикористання та охорони земель;

4) забезпеченнягарантій прав на землю;

5) пріоритетвимогекологічноїбезпеки.

2.2. ОсновнимизавданнямиКомісії є об’єктивнийрозглядтавирішенняземельнихспорів.

 

3. Повноваження і організація роботи Комісії та її членів.

3.1. Комісія відповідно до Земельногокодексу України, норм чинного законодавства та в межах своєї компетенції розглядає земельні спори, які виникають на території Тальнівськоїміської ОТГ щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності чи користуванні громадян, та додержання ними правил добросусідства.

3.2. З метою виконанняпокладених на неїзавданькомісіявправі:

 • готуватизапити та одержувати в установленомузаконодавством порядку відвиконавчихорганівміської ради, підприємств, установ та організаційнезалежновідформивласності і господарюваннядокументи, матеріали та іншуінформацію, необхідну для роботикомісії;
 • залучатиекспертів, фахівців, спеціалістів, підприємств, організацій, служб та установдляучасті в роботікомісії, витрати пов’язані із залученням експертів, фахівців покладаються назацікавлені сторони(заявників) у рівнихчастинах, якщоінше не передбаченодомовленостямиміж ними абооднією з сторін;
 • здійснюватикомісійнийвиїзддляперевіркифактівпорушення меж земельнихділянок на місцевості.

3.3. До повноважень  Комісії не відносяться:

·           розгляд питань щодо розподілу земельних ділянок між співвласниками житлового будинку та співвласниками земельних ділянок;

·           розгляд питань щодо погодження меж земельних ділянок, які  сформовані відповідно до Закону України «Про державний земельний кадастр», зареєстровані в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

·           вирішення земельних спорів з приводу володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, які вирішуються виключно судом;

·           вирішення земельних спорів, які розглядались або на даний час розглядаються судом.

3.4. Персональний склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету Тальнівської міської ради.

3.5.Комісія складається з голови, заступника голови, секретаря та членів комісії.

3.6.Організація роботи Комісії покладається на голову Комісії, а у випадку його відсутності – на заступника голови Комісії.

3.7.Функції секретаря Комісії у випадку його відсутності покладаються на одного із членів Комісії шляхом голосування.

3.8.Формою роботи Комісії є засідання, виїзні засідання (у випадку необхідності), що проводяться при наявності необхідних документів та заяв.

3.9.Засідання Комісії є правочинним, якщо у ньому бере участь не менше половини членів від її загального складу.

3.10.Доповідачами спірних питань є спеціалісти відділу земельних ресурсів Тальнівської міської ради. Співдоповідачами спірних питань можуть бути сертифіковані інженери-землевпорядники, які є розробниками документації із землеустрою.

3.11.До розгляду земельних спорів можуть залучатись спеціалісти інших структурних підрозділів міської ради, фахівці інших галузей, служб, компетентних в питаннях, що розглядаються на її засіданнях та запрошуватися депутати міської ради.

3.12.Пропозиції щодо вирішення земельних спорів вважаються прийнятими Комісією, якщо за них проголосували більшість присутніх на засіданні її членів. У разі рівної кількості голосів, голос голови Комісії, а у випадку його відсутності заступника голови Комісії, є вирішальним.

3.13.    Рішення Комісії оформлюється у вигляді протоколу, який підписується головуючим на засіданні та секретарем Комісії та усіма присутніми членами Комісії. До протоколу обов’язково включаються пропозиції по вирішенню земельного спору, прийняті Комісією.

 

4. Порядок підготовкиматеріалів,

перелікупитаньрозгляду земельного спору та порядок засіданнякомісії.

4.1. Організаціяроботикомісії та підготовкаматеріалів для розгляду нею здійснюється секретарем комісії.

4.2. Земельні спори та питаннящододобросусідстварозглядаютьсякомісією на підставіписьмової заяви (клопотання) однієї з сторіну місячний термін з дня подання заяви (клопотання). Заява (клопотання) разом іздодаткамиподаєтьсявиконавчому комітету Тальнівської міської ради. У заяві (клопотанні) зазначається: суть спору, адреса земельноїділянки, прізвище, ім’я, по-батькові, адреса проживання (місцязнаходження) номер телефону заявник та другоїсторони спору (у разінаявності).

До заяви (клопотання) додаються:

·         копія документу, який засвідчує право власності на нерухоме майно, яке розташоване на земельній ділянці, щодо якої виник спір або інша конфліктна ситуація (у разі його наявності);

·         копія документу, який засвідчує право власності або користування земельною ділянкою, або копія рішення, на підставі якого оформляється право на земельну ділянку;

·         матеріали   щодо нерухомого майна;

·         копії всіх рішень судових та інших органів влади щодо врегулювання спору, якщо такі мали місце.

Комісія з метою повного та всебічногорозглядусправи, можевимагатипредставленняіншихдодатковихдокументіввзалежностівідконкретноїсправи.

4.3. Не підлягають повторному розглядуземельні спори між одними і тими самими сторонами і з тих самих підстав, щодоякихприйнятоакт комісії або рішеннявиконавчим комітетом Тальнівської міської ради.

4.4. Земельні спори розглядаютьсякомісією на засіданняхкомісії за участізацікавленихсторін, якіповідомляютьсясекретарем комісії письмово або усно (телефоном)про час і місцерозглядуспірногопитання.

У випадку, якщо в ході підготовки матеріалів для розгляду комісією буде з’ясовано, що до заяви не додані усі документи, необхідні для розгляду спору, заявнику відправляється  повідомлення де вказується перелік документів, які необхідно представити.

4.5. На підставі заяви сторониможутьознайомитись з матеріалами, поданими сторонами для розглядукомісією.

4.6. Попереднє ознайомлення та вивчення матеріалів, які виносяться для розгляду комісією, проводиться членами комісії в попередній робочий день до засідання комісії. До прийняття рішення комісією документація зберігається у відділі земельних ресурсів Тальнівської міської ради.

4.7. Засідання комісії фіксується актом, який ведеться та оформляється секретарем комісії і не пізніше, як за 3 дні після засідання комісії підписується всіма членами комісії. Протоколи засідань комісії зберігаються у секретаря комісії.

4.8. Активедуться та оформляються згідно із чинними інструкціями із діловодства та зберігаються з усіма первинними документами 5 років.

4.9. За результатами розгляду земельного спору на підставі акту засідання комісії секретарем комісії у разі потреби складається проект рішення виконавчого комітету Тальнівської міської ради  щодо вирішення земельного спору, у якому визначається порядок його виконання.

4.10. У разі наявності у члена комісії окремої думки, щодо вирішення спірного питання, яке розглядається комісією, він під час прийняття рішення комісії на засіданні повідомляє присутніх щодо її наявності. Свою окрему думку, яка має бути оформлена на окремомуаркуші у двохпримірниках за підписом члена комісії, вінподаєголовікомісії до підписанняакту. Окрема думка є невід’ємноючастиноюакту.

4.11. Акт та у разі необхідності проект рішеннящодо земельного спору  виноситься на чергове засідання виконавчого комітету Тальнівської міської ради та приймається відповідне рішення.

4.12При розгляді спірного питання на засіданні виконавчого комітету Тальнівської міської ради мають право буди присутніми обидві сторони конфлікту.

 

5. Порядок розгляду земельних спорів.

5.1. Організаціяроботи та засіданькомісіїпокладається на голову комісії, заступника головикомісіїта секретаря.Засідання Комісії проводяться по необхідності та у мірунадходженнязвернень.

5.2. Земельні спори розглядаються у термінзгідночинногозаконодавства.

5.3. Спори розглядаються за участізацікавленихсторін, якіповинні бути не пізніше, як за 3 дні до дня засіданнякомісіїповідомлені про час і місцерозгляду спору.

5.4. Уразівідсутностіоднієїізсторін спору при першомурозглядіпитання та відсутностіофіційноїзгоди на розглядпитання за їївідсутностірозгляд спору переноситься. Повторневідкладеннярозгляду спору можематимісцелише з поважних причин.

5.5. Відсутність на засіданнікомісіїоднієїізсторін без поважних причин при повторному розгляді земельного спору не зупиняєйогорозгляд і прийняттярішення.

5.6. Засіданнякомісії проводить голова, а у разійоговідсутності – заступник головикомісії. Засіданнякомісії є правомочним, якщо у ньомубере участь не меншеполовиничленіввідїїзагального складу.

5.7. Сторонимають право:

 • брати участь у розгляді земельного спору;
 • знайомитися з матеріаламисправи;
 • робити з них виписки;
 • подаватидокументи та іншідокази;
 • порушуватиклопотання;
 • даватиусні і письмовіпояснення;
 • заперечуватипротиклопотань та доказівіншоїсторони;
 • одержуватикопіюрішеннящодо земельного спору;
 • у разінезгоди з цимрішеннямоскаржитийого.

5.8. Кожна сторона повинна довести тіобставини, на які вона посилається як на підставусвоїхвимогабозаперечень.

5.9. Доказами при розгляді земельного спору є будь-якіфактичнідані, на підставіякихвстановлюєтьсянаявністьабовідсутністьобставин, щообґрунтовуютьвимогу і запереченнязацікавленихсторін, та іншихобставин, якімаютьзначення для вирішення спору.

5.10. У разі, колиподані сторонами документи не надаютьзмоги членам комісіїоб’єктивноознайомитись з ситуацією, комісіяможевирішитиознайомитись з ситуацією на місцевості (з виїздом на місце).

5.10.1. Уразівизначеннябільшістючленівкомісії про необхідністьознайомитись з фактами порушення меж земельнихділянокабо правил добросусідства на місцевості, на засіданнівизначається день та час виїзду і повідомляється сторонам про дату виїзду.

5.10.2. У виїздіберуть участь не менше3членівкомісії.

5.10.3. За результатами ознайомлення з ситуацією на місці, члени комісії, які брали участь у виїзді, доповідають на засіданнікомісії.

5.12. Якщопід час розглядупитань члени комісіївиявлятьнанесеннязбитківтериторіальнійгромаді при землекористуванні сторонами (стороною) спору, матеріали за рішеннямкомісіїнаправляються на розглядкомісії, яка вирішуєпитаннящодовідшкодуваннязбитків.

 

6. Рішення  комісії.

6.1. Рішеннякомісієюухвалюється за результатами розгляду спору більшістюголосіввід складу комісії та заноситься до акту.

У випадку, коли голоси членівкомісіїподілилисяпорівну, головуючий на засіданнікомісіїмає 2 голоси.

        У разі незгоди з рішенням більшості її членів член комісії може подати окрему думку, яка оформляється та подається відповідно до п. 4.10. цього положення.

6.2. Рішення Комісії носить рекомендаційний характер.

6.3. У разінедосягненнязгодищодо врегулювання земельного спору комісіяможерекомендувативирішитиспірусудовому порядку.

 

7. Прикінцеві   положення.

7.1.Порядок затверджується рішенням виконавчого комітету Тальнівської міської ради.

7.2. Зміни та доповнення до Порядку вноситься за пропозицією голови комісії та затверджується рішенням  виконавчого комітету Тальнівської міської ради.

7.3.  ДанийПорядок набирає чинності з моменту його затвердження виконавчим комітетом Тальнівської міської ради.

7.4. Комісія підзвітна виконавчому комітету Тальнівської міської ради з питань узагальнених даних та практики вирішення земельних спорів.

 

8. Заключні положення

8.1.  Члени комісії по спірних питаннях  повинні сумлінно виконувати свої обов’язки, шанобливо ставитись до фізичних та юридичних осіб, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам чи негативно вплинути на репутацію міської ради або її виконавчих органів.

   

 

Виконуюча обов’язки керуючого

справами виконавчого комітету

Тальнівської міської ради                                      Белінська А.П.

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 19.06.2017                              № 113

м. Тальне

 

Про заяву Чижевської А.В.  щодонадання

дозволу на укладення договору оренди

житлового будинку

 

Розглянувши заяву громадянки Чижевської А.В. щодо надання їй дозволу на укладення договору оренди житлового будинку, заяву-згоду її батьків Чижевського  Василя Васильовича та Чижевської  Світлани Петрівни, подані ними матеріали,враховуючи рішення опікунської ради,  відповідно до ст. 12 Закону України №2623-ІУ від 02.06.2005 «Про основи соціального захисту бездомних і безпритульних дітей», ст.177, 178 Сімейного кодексу України, ст. 203 Цивільного кодексу України,  виконавчий комітет

вирішив:

1. Дати дозвіл неповнолітній Чижевській Анастасії Василівні, 03.02.2001 року народження,  на укладення договору оренди належного їй на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом (спадкова справа №180/2016, зареєстровано в реєстрі за №967) житлового будинку, розміщеного за адресою: с. МайданецькеТальнівського р-ну Черкаської обл.,провул. Захарчука, 4, взявши до уваги письмову згоду батьків дитини  на вчинення даного правочину.

2. Взяти до відому, що після укладення договору оренди  житлового будинку батьки Чижевської А.В. зобов’язуються забезпечувати майнові права дитини шляхом належного виконання умов договору.

3. Контроль за виконаннямрішенняпокласти на начальника юридичноговідділуапаратууправлінняТальнівськоїміської ради та їївиконавчогокомітету М.І. Солошенка.

Міський голова                                                                    О.В. Юрченко

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 19.06.2017                          № 114

м. Тальне

 

Про призначення піклувальника

над  дієздатною особоюГульченко А.К.

 

         Розглянувши заяви  Гульченко Аліни Карпівни та Похнатюка Сергія Юрійовича   про  призначення останнього піклувальником над дієздатною особою похилого віку, яка за станом здоров'я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки, враховуючи рішення опікунської ради, відповідно до ст. 62, 63 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV (із змінами), Правил опіки та піклування, затверджених спільним наказом Державного комітету України у справах сім’ї  та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 № 34/166/131/88, виконком міської ради

 

в и р і ш и в:

 

1.           Призначити Похнатюка Сергія Юрійовича, 13.11.1991року народження, який зареєстрований та проживає за адресою: м. Тальне Черкаської обл., вул. Замкова,33, піклувальником над Гульченко Аліною Карпівною, 1938  року народження.

2.           Контроль за виконанням рішення покласти на начальника юридичного відділу апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету М.І. Солошенка.

 

Міський голова                                                                    О.В. Юрченко

 

   ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 19.06.2017                              № 115

м. Тальне

 

Про затвердження висновку

опікунської ради при виконавчому

комітеті Тальнівської міської ради

 

      Керуючись підпунктом 4 пункту б частини першої статті 34, статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 56, 60 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV (із змінами), Правилами опіки та піклування, затвердженими наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства   праці   та   соціальної    політики    України    від     26.05.99   №34/166/131/88, рішенням Тальнівської міської ради від  27.02.2017 №3/8-4 «Про опікунську раду при виконавчому комітеті Тальнівської міської ради», враховуючи протокол засідання опікунської ради при виконавчому комітеті Тальнівської міської ради від 15.06.2017 №4, розглянувши заяву громадянки Панченко Альони Олександрівни, виконавчий комітет міської ради    

вирішив:

 

1.           Затвердити висновок опікунської ради при виконавчому комітеті Тальнівської міської ради про можливість виконувати обов’язки опікунагромадянкою Панченко Альоною Олександрівною, 1994 року народження, щодо дядька її чоловіка Панченка Андрія Володимировича, 1981 року народження, та звернутись з поданням до Тальнівського районного суду про призначення Панченко А.О. опікуном над Панченком А.В. (висновок додається).

2.           Контроль за виконанням рішення покласти на начальника юридичного відділу апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету М.І. Солошенка.

 

Міський голова                                                                    О.В. Юрченко

Додаток

до рішення виконкому

№ 115 від 19.06.2017

ВИСНОВОК

опікунської ради при виконавчому комітеті Тальнівської міської ради

про можливість виконувати обов’язки опікунагромадянкою Панченко А.О.

 

Розглянувши заяву та відповідні підтверджуючі документи громадянкиПанченко Альони Олександрівни, 1994 року народження (адреса реєстрації: с. Мокра КалигіркаКатеринопільського р-ну Черкаської обл., вул. Суворова, 17-А; адреса  фактичного проживання: м. Тальневул. Лермонтова, 63)  щодонаданнявисновку про можливістьвиконувати нею обов’язкиопікуна над недієздатною особою ПанченкомАндріємВолодимировичем, 1981 року народження, встановлено:

Панченко А.В. є інвалідом І групи з приводу психічного захворювання та потребує стороннього догляду;

Панченко А.В. проживає разом з сім’єю  Панченко А.О.;

для Панченка А.В. створені  необхідні умови проживання та забезпечується відповідний догляд;

стан здоров’я Панченко А.О. не перешкоджає їй виконувати обов’язки опікуна.

  Також з’ясовано, що в Тальнівському районному  суді відкрито провадження у справі про встановлення опіки над недієздатною особою Панченком А.В.  за заявою Панченко А.О.

         Виходячи з вище вказаного, на підставі акту обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, опікунська рада при виконавчому комітеті Тальнівської міської ради дійшла висновку про можливість виконувати обов’язки опікуна громадянкою Панченко Альоною Олександрівною.

Голова опікунської ради                                   М.І.Рогова

 

Т.в.о.керуючого справами виконкому                               А.П.Белінська

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 19.06.2017    № 117

м.Тальне

 

Про внесення змін в рішення

№ 83 від 19.05.2017 року

«Про адміністративну комісію

Тальнівської міської ради»

 

 

Відповідно пп. 4 п. «б» ст. 38ЗаконуУкраїни «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконком Тальнівської міської ради

в и р і ш и в :

1. Внести зміни в склад адміністративної комісії при виконавчому комітеті Тальнівської міської ради,вивівши з її складу спеціаліста з питань засобів масової інформації (за посадою) та ввівши в склад спеціаліста І категорії з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і території (за посадою).

2. Контроль за виконаннямрішенняпокласти заступника міськогоголови  В.М. Марченка.

 

Міський голова                                                                      О.В. Юрченко

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 19.06.2017                             № 118

м.Тальне                                                                                                                               

 

Про  затвердження Положення

про адміністративну комісію при виконавчому

комітеті Тальнівської міської ради

        

З метою забезпечення належної роботи адміністративної комісії при виконавчому комітеті Тальнівської  міської ради, керуючись ст.52, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

вирішив:

 

1. Затвердити Положення про адміністративну комісію при виконавчому комітеті Тальнівської міської ради (додається).

        2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови В.М. Марченка.

 

Міський голова                      О.В Юрченко

Додаток

до рішення виконкому

№ 118 від 19.06.2017

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ КОМІСІЮ ПРИ ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТІ Тальнівської МІСЬКОЇ РАДИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Адміністративна комісія – це колегіальний орган, який утворюється при виконавчому комітеті Тальнівськоїміської ради для розгляду і вирішення справ про адміністративні правопорушення, за винятком справ, віднесених Кодексом України про адміністративні правопорушення до відання інших органів (посадових осіб).
1.2. Адміністративна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, іншими нормативно-правовими актами, цим Положенням, а також рішеннями обласної, міської ради та її виконавчого комітету.
1.3. Завданням адміністративної комісії є розгляд справ про адміністративні правопорушення, виховання громадян у дусі чіткого і неухильного дотримання існуючих норм права, чесного ставлення до державного і громадського обов’язку, поваги до прав, честі й гідності громадян, а також запобігання нових правопорушень, як  самими правопорушниками, так і іншими особами.


2. ЗАВДАННЯ КОМІСІЇ, ПОРЯДОК ЇЇ УТВОРЕННЯ


2.1. Адміністративна комісія розглядає, відповідно до чинного законодавства, справи про адміністративні правопорушення:
• у галузі охорони праці і здоров’я населення;
• у галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам‘яток історії та культури;
• у промисловості, будівництві та в галузі використання електричної і теплової енергії;
• на транспорті, у галузі шляхового господарства і зв’язку ;
• у галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою;
• у галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, у галузі фінансів і підприємницької діяльності;
• що посягають на громадський порядок і громадську безпеку;
• що посягають на встановлений порядок управління;
• і інші.
2.2.  Порядок створення і склад адміністративної комісії, порядок розгляду нею справ про адміністративні правопорушення визначається чинним законодавством та Положенням про адміністративну комісію при виконкомі Тальнівськоїміської ради, що його затверджує виконавчий комітет Тальнівської міської ради.
2.3.  Адміністративна комісія утворюється відповідними органами місцевого самоврядування в складі  голови, заступника голови, відповідального секретаря та членів комісії (стаття 215 Кодексу України про адміністративні правопорушення).
2.4.    Голова адміністративної комісії, а під час його відсутності, заступник голови:
• керує роботою комісії, несе відповідальність за виконання покладених на комісію завдань;
• головує на засіданнях комісії;
• забезпечує регулярне проведення засідань комісії, визначає коло питань, що підлягають розгляду на черговому засіданні;
• вживає заходів щодо підвищення рівня правової культури і правової підготовки членів адміністративної комісії;
• підписує протокол і постанову комісії по справі про адміністративне правопорушення.
2.5.  На час відсутності голови адміністративної комісії, заступник голови комісії має право підпису постанов і протоколів з закріпленням печаткою адміністративної комісії.
2.6.   Відповідальний секретар адміністративної комісії:
• заводить по кожному протоколу про адміністративне правопорушення окрему справу;
• здійснює підготовку до розгляду справ про адміністративні правопорушення;
• вирішує організаційні питання проведення засідань комісії;
• веде по справах, що розглядаються комісією, протоколи засідань комісії;
• разом з головою комісії підписує протокол і постанову комісії по справі про адміністративне правопорушення;
• звертається до відповідних органів щодо примусового виконання постанови про накладення адміністративного стягнення і контролює їх виконання;
•&nbs