Регуляторні акти

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Про місцеві податки і збори на 2017 рік (відкоригований)

                     АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

                                 проекту рішення Уманської міської ради

                            «Про місцеві податки і збори»  на 2017 рік

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

           

            Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Податковим кодексом України повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів покладені на органи місцевого самоврядування.

Податковим кодексом зобов’язано органи місцевого самоврядування забезпечити прийняття рішень та їх офіційне оприлюднення щодо встановлення місцевих податків та зборів до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування. 

Даним проектом рішення пропонується затвердити рішення міської ради «Про місцеві податки і збори» з додатками до цього рішення.

Прийняття рішення з даного питання необхідне для прозорого та ефективного встановлення місцевих податків та зборів,  здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів.

          У разі не встановлення місцевих податків і зборів, передбачених  статтею 10 Податкового кодексу України,  рішенням міської ради, такі податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за мінімальними ставками.

          Враховуючи, вищевикладене,  Тальнівською міською радою щорічно розробляється  проект рішення „Про місцеві податки і збори ” та публікується в засобах масової інформації .

              Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

                     Так

Ні

Громадяни

Так

 

Держава

Так

 

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

Так

 

 

ІІ. Ціль регулювання

Основною метою розробки проекту є забезпечення практичної реалізації статей 10, 265, 266, 267, 268, 2681, 269 , глави 1 розділу ХІV Податкового кодексу України  шляхом встановлення місцевих податків і зборів на території м.Тальне. Проектом рішення передбачається затвердити місцеві податки і збори :

податки 1) податок на майно, який складається з: податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; транспортного податку; плати за землю;

2) єдиний податок;

збори   1) збір за місця для паркування транспортних засобів; та туристичний збір.

Основними цілями прийняття пропонованого регуляторного акту є:

-          визначення вичерпного переліку податків, що мають справлятися на території міста Тальне;

-          встановлення відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків ;

-          встановлення розмірів ставок місцевих податків в межах визначених Податковии кодексом України;

-          збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок встановлених місцевих податків;

-          здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків при формуванні бюджету.

 

ІІІ.  Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії міської ради та не приймати  рішення міської ради «Про місцеві податки і збори»

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 5 розділу ХV«Перехідні положення» Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за  мінімальними ставками, що не сприятиме наповненню міського бюджету в можливих обсягах.

 

Альтернатива 2.

Прийняти  рішення «Про місцеві податки і збори»

Прийняття даного рішення міської ради забезпечить встановлення чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території міста та відповідне наповнення міського бюджету.

Забезпечення фінансової основи самостійності органу місцевого самоврядування.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

0

0

Альтернатива 2

1.Забезпечення відповідних надходжень до міського бюджету від сплати місцевих податків і зборів.

2.Створення фінансових можливостей міської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

Витрати на проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

0

0

Альтернатива 2

Отримання можливості для покращення рівня соціальної захищеності територіальної громади в цілому такожного мешканця міста

Час затрачений на вивчення нормативно-правової бази з даного питання

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

0

0

Альтернатива 2

Забезпечення прозорих та зрозумілих умов з питань справляння місцевих податків і зборів

Затрати часу, необхідні для вивчення положень про місцеві податки і збори

                    

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Загальна кількість суб’єктів господарювання по місту Тальне

-юридичні

- фізичні

 

 

 

 

 

 

    170

    600

 

 

 

 

 

    170

    600

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 

 

710

 

710

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

 

92,2%

 

92,2%

 

Сумарні витрати за альтернативами

 Сума витрат, гривень

Альтернатива 1    Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта(рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта)

0

Альтернатива 2 Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта(рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта)

0

 

           ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

                 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Встановлення ставок за мінімальним розміром

Альтернатива 2

3

Встановлення запропонованих ставок, але вони є не максимально можливі.

                     

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

1

0

Проблема продовжує існувати

Альтернатива 2

3

0

Проблема існувати не буде

          

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Існування проблеми

Х

Альтернатива 2

Часткове вирішення проблеми

0

                                                                                                              

          V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

        Даним регуляторним актом передбачається встановити на території міської ради наступні податки та збори: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок, плату за землю, збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір.

До цього регуляторного акту протягом місяця з дня оприлюднення будуть прийматися пропозиції щодо змісту від усіх зацікавлених осіб, після чого він буде винесений на затвердження  міською радою.

Запропонований спосіб відповідає принципу державної регуляторної політики, а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, принципу прозорості та врахування громадської думки та пропозицій суб’єктів підприємницької діяльності.
          VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Оскільки питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом ) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, перевищує 10 відсотків, тому здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва. (Тест малого підприємництва додається.)

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Регуляторний акт має обмежений строк дії, що обумовлено чинністю існуючої правової бази вищого рівня та може бути переглянутий чи скасований при її зміні.

           Відповідно до підпункту 4 пункту 3 статті 12 Податкового кодексу України рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

VIII.  Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності акта є:

- динаміка кількості платників (в розрізі місцевих податків та зборів);

- обсяги надходжень відповідних податків і зборів.

             - забезпечення відповідних надходжень до міського бюджету від сплати місцевих податків і зборів.

 

-   створення фінансових можливостей міської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади;

-   кількість фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється дія акта, не обмежується;

                             Прогнозовані показники результативності                          тис. грн..

Показники результативності

2015 рік (факт)

2016 рік (план)

2017 рік (прогноз)

Надходження податків і зборів до загального фонду бюджету всього

12854,35

15000

15750

у т.ч.

 

 

 

Місцеві податки і збори, всього:

10115

3297,7

3462,5

туристичний збір

1,7

1,7

1,8

податок на нерухоме майно

253,8

288

302

єдиний податок

4479,3

3246

3408,3

збір за місця паркування транспортних засобів

1,5

1,8

1,9

Земельний податок

276

350

368

Орендна плата за землю

4805,8

7825,5

8216,8

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання – платників місцевих податків і зборів

Рішення про встановлення місцевих податків і зборів, зміни до розмірів (ставок) місцевих податків і зборів оприлюднювались у газеті міста та на сайті Тальнівської міської ради  у визначені терміни

                             Прогнозовані показники платників                          осіб

Показники результативності

2015 рік (факт)

2016 рік (план)

2017 рік (прогноз)

Місцеві податки і збори, всього:

 

 

 

туристичний збір

1

1

1

податок на нерухоме майно

246

500

500

єдиний податок

510

510

510

збір за місця паркування транспортних засобів

2

2

2

Земельний податок

56

40

60

Орендна плата за землю

256

256

280

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання – платників місцевих податків і зборів

Рішення про встановлення місцевих податків і зборів, зміни до розмірів (ставок) місцевих податків і зборів оприлюднювались у газеті міста та на сайті Тальнівської міської ради  у визначені терміни

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись до набрання чинності цим регуляторним актом шляхом статистичного аналізу показників  місцевих податків і зборів, що надходять до міського бюджету.

Повторне відстеження буде здійснюватись у вересні 2017 року після набуття чинності регуляторного акту, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Для проведення відстеження у якості цільових груп будуть залучені суб'єкти господарювання які є членами комісії по встановленню місцевих податків і зборів.    

 

            Можливої шкоди від наслідків дії акта не вбачається.

 

 

Виконуюча обов’язки міського голови,

секретар міської ради                                                                                              І.О.Топтун

 

 

 

вик.Шевченко (0473130974)

 

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 1 лютого 2016 р. по 30 травня  2016 р.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робочі наради

120

Надано

пропозиції щодо вдосконалення розробленого проекту акта

2

Робоча нарад з науковцями

0

 

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання:  (одиниць), у тому числі малого підприємництва 710 (одиниць) та мікропідприємництва 0 (одиниць);

питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 92,2(відсотка) (відповідно до таблиці "Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання" додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

 

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік провадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування Формула:

прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб' єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали) Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному

суб’єкту малого підприємництва

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

0

0

0

5

Інші процедури

-                   Єдиний податок

-                   Оренда землі

-                   Земельний податок

-                   Податок на нерухоме майно

-                   Туристичний збір

-                   Збір за місця паркування транспортних засобів

 

4,2

11,6

0,5

 

1

 

0

0

6

Разом, гривень Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

12295,1

0

0

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

710

0

0

8

Сумарно, гривень Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб' єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

12295,10

0

0

 

 

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

9,66

 

 

1600*12/1986*1

0

0

10

Процедури організації

виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб'єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб' єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

19,32

 

 

1600*12/1986*2

0

0

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб'єктів, що користуються формами засобів - окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв'язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб' єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

9,66

 

 

1600*12/1986*1

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок Формула:

0

0

0

 

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб' єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

 

 

 

13

Інші процедури (уточнити)

-

-

-

14

Разом, гривень Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

38,64

0

0

15

Кількість суб' єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

710

0

0

16

Сумарно, гривень Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

27434,40

0

0

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва відсутні.

 

Процедура регулювання суб'єктів малого

підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання  малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання  малого підприємництва - за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро підприємництв)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування

регулювання *    (за рік), гривень

1. Облік суб' єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0

0

0

0

0

2. Поточний контроль за

суб' єктом господарювання, що перебуває у сфері

регулювання, у тому числі:

 

 

 

 

 

камеральні

0

0

0

0

0

виїзні

 

 

 

 

 

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного

окремого акта про порушення вимог

регулювання

0

0

0

0

0

4. Реалізація

одного

окремого

рішення щодо

порушення

вимог

регулювання

0

0

0

0

0

5. Оскарження

одного

окремого

рішення

суб' єктами

господарювання

 

0

0

0

0

0

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

0

0

0

0

0

7. Інші

адміністративні процедури

0

0

0

0

0

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

0

Сумарно за п'ять років

Х

Х

Х

Х

0

 

Порядковий номер

Назва

державного

органу

Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень

Сумарні витрати на адміністрування регулювання за п'ять років, гривень

Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

0

0

0

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік

регулювання

(стартовий)

За п'ять років

1

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

0

0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

0

0

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

0

0

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

0

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

0

0

 

 

У зв'язку з відсутністю сумарних витрат на виконання запланованого регулювання з боку малого підприємництва (за перший рік регулювання та за п'ять років) відсутня необхідність пропонування компенсаторних механізмів.

 

 

Виконуюча обов’язки міського голови,

секретар міської ради                                                                                              І.О.Топтун

 

 

 

вик.Шевченко (0473130974)