Регуляторні акти

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту рішення Тальнівської міської ради Про затвердження порядку та нормативів відрахувань частини чистого прибутку (дивідендів) підприємствами міської комунальн

АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО  ВПЛИВУ 

до проекту рішення Тальнівської  міської  ради

Про затвердження порядку та нормативів відрахувань частини чистого прибутку (дивідендів) підприємствами міської комунальної власності на 2017 рік  (відкоригований)

 

Проект рішення «Про затвердження порядку та нормативів  відрахувань частини чистого прибутку  (дивідендів) підприємствами міської комунальної власності на 2017 рік розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

                                                                                                                    

І. Визначення проблеми.

              На державному рівні не прийнято нормативного документу, який регулює порядок і норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальними підприємствами або підприємствами, у статутних фондах яких є частка комунальної власності (акції, паї тощо). Чинним законодавством передбачено, що даний порядок та норматив встановлюється відповідними радами. Прийняття запропонованого рішення необхідно для забезпечення ефективного та цілеспрямованого використання прибутку комунальних підприємств, для чого слід прописати чіткий порядок і норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальними  підприємствами або підприємствами, у статутних фондах яких є частка комунальної власності (акції, паї тощо), управління якими здійснює Тальнівська міська рада.

            Даний проект впливає на такі основні групи: органи місцевого самоврядування, комунальні підприємства або підприємства, у статутних фондах яких є частка комунальної власності (акції, паї тощо), управління якими  здійснює Тальнівська міська  рада.

ІІ. Визначення цілей державного регулювання

Проект рішення про встановлення нормативу відрахувань є нормативно-правовим актом, який спрямований на удосконалення правового регулювання фінансових відносин (перерахування частини чистого прибутку чи доходу до міського бюджету) між міською радою, комунальними підприємствами, фінансовим управлінням РДА та Тальнівською об’єднаною державною податковою інспекцією.

Цілями прийняття пропонованого регуляторного акту є:

- встановлення порядку і єдиного нормативу відрахування комунальними підприємствами до міського  бюджету частини чистого прибутку (доходу);

- здійснення міською радою повноважень щодо управління об’єктами спільної власності міста;

- ефективність використання комунального майна та здійснення контролю.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Збереження існуючого стану, тобто неприйняття відповідного рішення.

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що не встановлено порядок і норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальним підприємствам або підприємствам, у статутних фондах яких є частка комунальної власності  (акції, паї тощо), управління яким здійснює Тальнівська міська рада і це призведе до зменшення надходжень до бюджету міста.

Альтернатива 2.

Прийняти  рішення «Про затвердження порядку та нормативів  відрахувань частини чистого прибутку  (дивідендів) підприємствами міської комунальної власності на 2017 рік»

У разі прийняття  рішення буде забезпечено  виконання вимог Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України та збільшення надходжень до бюджету міста

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

0

0

Альтернатива 2

1.Забезпечення відповідних надходжень до міського бюджету від сплати місцевих податків і зборів.

2.Створення фінансових можливостей міської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

Витрати на проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

0

0

Альтернатива 2

Отримання можливості для покращення рівня соціальної захищеності територіальної громади в цілому такожного мешканця міста

Час затрачений на вивчення нормативно-правової бази з даного питання

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

0

0

Альтернатива 2

Забезпечення прозорих та зрозумілих умов з питань справляння місцевих податків і зборів

Затрати часу, необхідні для вивчення положень про місцеві податки і збори

                    

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Загальна кількість комунальних підприємств по місту Тальне

 

 

7

 

7

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 

 

4

 

4

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

 

57,1%

 

57,1%

 

Сумарні витрати за альтернативами

 Сума витрат, гривень

Альтернатива 1    Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта(рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта)

0

Альтернатива 2 Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта(рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта)

0

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Встановлення ставок за мінімальним розміром

Альтернатива 2

3

Встановлення запропонованих ставок, але вони є не максимально можливі.

                     

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

1

0

Проблема продовжує існувати

Альтернатива 2

3

0

Проблема існувати не буде

          

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Існування проблеми

Х

Альтернатива 2

Часткове вирішення проблеми

0

V. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми.

Вирішення проблеми, зазначеної у пункті 1 цього аналізу, можливе лише шляхом нормативного закріплення нормативу відрахувань  комунальними підприємствами до міського бюджету частини чистого прибутку  у відповідності із вимогами чинного законодавства. Інші альтернативні способи (механізми) є неефективними або недоцільними для досягнення поставленої мети або суперечитимуть вимогам чинного законодавства.

Рішенням, у разі його прийняття, буде передбачено встановлення єдиного нормативу відрахування частини  чистого прибутку (доходу) комунальними підприємствами;

 Для реалізації проекту  необхідно задіяти наступні ресурси:

1. Інформаційні – довести до відома комунальних підприємств міської ради про розробку нового  проекту рішення щодо нормативу відрахування комунальними підприємствами до міського бюджету частини чистого прибутку (доходу).

2. Організаційні – Тальнівській ОДПІ здійснювати постійний контроль за дотриманням вимог рішення,  своєчасністю та повнотою нарахування та сплати комунальними підприємствами до міського бюджету частини чистого прибутку (доходу), подання ними відповідної звітності у визначені терміни, законодавчо встановленими Податковим кодексом.

Для ефективного вирішення проблеми необхідно:

- опублікувати рішення міської ради в міській газеті та на веб-сайті міської ради;

- довести рішення міської ради до всіх керівників комунальних підприємств міста;

          VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Витрати на виконання вимог регуляторного акта з боку органів виконавчої влади  або органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств відсутні.

        VII.Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

Строк дії регуляторного акту пропонується обмежити терміном на 1 (один) планово-бюджетний рік з метою подальшого можливого удосконалення рішення. Зміни та доповнення до даного регуляторного акту можуть вноситись у разі змін до чинного законодавства.

           Відповідно до підпункту 4 пункту 3 статті 12 Податкового кодексу України рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

VIIІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акту.

            Показниками результативності запровадженого рішення є забезпечення  надходжень до міськогобюджету за рахунок своєчасного та повного здійснення відрахувань частини чистого прибутку підприємствами міської комунальної власності, а також збільшення сум надходжень до міського бюджету за рахунок своєчасного та повного здійснення відрахувань частини чистого прибутку  підприємствами міської комунальної власності.

                             Прогнозовані показники результативності                          тис. грн..

Показники результативності

2015 рік (факт)

2016 рік (план)

Різниця

Надходження частини чистого прибутку частини чистого прибутку всього

19,535

21

+1,465

у т.ч.

 

 

 

КП «Гірський Тікич»

12,39

13

+0,61

КП «Наш дім»

5,556

6

+0,444

КП «Ритуал»

1,589

2

+0,411

КП «Водоканал»

0

0

0

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання – платників місцевих податків і зборів

Рішення про встановлення місцевих податків і зборів, зміни до розмірів (ставок) місцевих податків і зборів оприлюднювались у газеті міста та на сайті Тальнівської міської ради  у визначені терміни

9. Визначення заходів відстеження результативності акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись до набрання чинності цим регуляторним актом шляхом статистичного аналізу показників  місцевих податків і зборів, що надходять до міського бюджету.

Повторне відстеження буде здійснюватись у вересні 2017 року після набуття чинності регуляторного акту, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Для проведення відстеження у якості цільових груп будуть залучені суб'єкти господарювання які є членами комісії по встановленню місцевих податків і зборів.    

 

            Можливої шкоди від наслідків дії акта не вбачається.

 

 

Виконуюча обов’язки міського голови,

секретар міської ради                                                                                                 І.О.Топтун

Виконавець Ю.В.Шевченко

3-09-74