ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я         ПРОЕКТ

 

від                                                  № _____

м. Тальне

 

Про надання дозволу  та погодження

місця автостоянки по вул.Соборній,103

 

 

 

Відповідно до ст.10 п.6  Закону України «Про благоустрій населених пунктів» керуючись ст..ст.30,31,40 Закону України «Про місцеве самоврядування», виконком міської ради

в и р і ш и в:

 

1.                Дати дозвіл та погодити місце розташування автостоянки в районі зеленої зони навпроти центральної автостанції по вул..Соборній,103, на земельній ділянці, що належить Тальнівській міській раді

 

2.                Фінансовому управлінню Тальнівської міської ради здійснити фінансування робіт по благоустрою відведеної території відповідно до Програми в межах затверджених асигнувань .

 

3.Контороль за виконанням рішення покласти на Красновську Н.В., начальника  відділу житлово-комунального господарства,благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, інфраструктури, комунальної власності і містобудування апарату управління

 

 

Міський голова               О.В. Юрченко

 

  

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я                    ПРОЕКТ

 

Від 15.09.2017 року                            №

м.Тальне

 

Про упорядкування поштових адрес

 

 

Розглянувши звернення гр. Дем’яника Г.М. та гр. Наливайка В.Г. з метою впорядкування адресного господарства та виправлення допущеної помилки у первинному картковому обліку, відповідно до Положення про порядок присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомості м. Тальне, затвердженого рішенням міської ради №47/6-3(1) від 28.02.2014р.,  керуючись п. п 10 п. б) ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

в и р і ш и в :

 

1.       Встановити поштову адресу:

1.1.    частині нежитлового приміщення, яке належить гр. Дем’янику Геннадію Миколайовичу на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно серія САС № 16759 від 24.07.2009 року, м. Тальне, вулиця Соборна, 10 а;

1.2.    житловому будинку, який належить гр. Наливайку Віктору Григоровичу на підставі свідоцтва про право власності на житловий будинок від 20 червня 1982 року, м. Тальне, вулиця Рєпіна, 17.

2.       Контроль за виконанням рішення покласти на т.в.о. керуючої справами   виконкому А.П. Белінську.

 

Міський голова                                           О.В. Юрченко

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ

 

від  15.09.2017                                    №

м. Тальне

 

Про затвердження проектної документації,

враховуючи позитивні висновки експертного

заключення філії ДП «Укрдержбудекспертиза»

у Черкаській області №24-0958-17 від 29.08.2017

 

 

Розглянувши кошторисну частину проектної документації робочого проекту на розчищення та впорядкування (капітальний ремонт) річки Гірський Тікич в центральній частині міста Тальне Черкаської області, керуючись п.п.9 п. а) ч.1 ст.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

в и р і ш и в :

 

1. Затвердити робочий проект на розчищення та впорядкування (капітальний ремонт) річки Гірський Тікич в центральній частині міста Тальне Черкаської області, кошторисною вартістю 584 329,00 гривень, в тому числі вартість будівельних робіт 500 402,00 гривень, виготовлений фізичною особою-підприємцем Гнатюком Анатолієм Володимировичем.

 

2. Матеріали зберігаються в документах сектору економічного розвитку та інвестицій Тальнівської міської ради.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на Марченка В.М., заступника міського голови.

 

 

Міський голова                                                                      О.В. Юрченко

 

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

 ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

                                            Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я   ПРОЕКТ              

 

Від ___.____.2017                                                 № ________

м. Тальне

 

Про проведення конкурсу з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках у 2017 році

 

 

Відповідно до статті 40, пункту 3 частини 4 статті 42, частини 2 статті 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 8 статті 16 Бюджетного Кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня                2011 року № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (із змінами),  пункту 15 рішення  Тальнівської міської ради від 29.08.2017 року № 11/8-3               «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.01.2017 року № 1/8-7 «Про бюджет Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік» (із внесеними змінами)» виконавчий комітет Тальнівської міської ради 

в и р і ш и в:

 

1. Провести конкурс з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках у 2017 році.

2. Затвердити:

2.1. Положення про конкурсну комісію з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках згідно з додатком 1.

2.2. Умови проведення конкурсу з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках згідно з додатком 2.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Марченка В.М.

 

Міський голова                                                       О.В.Юрченко

Додаток 1

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від ___.___.2017 № _____

 

ПОЛОЖЕННЯ

 про конкурсну комісію з визначення установи банку

для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках у 2017 році

 

1.Загальні положення

 

1.1. Конкурсна комісія утворюється з метою визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках.

1.2. Кількісний склад конкурсної комісії повинен бути не менше п’яти осіб.

1.3. Персональний склад конкурсної комісії з визначенням голови комісії затверджується начальником фінансового управління виконавчого комітету Тальнівської міської ради у відповідності до вимог п. 7 Постанови КМУ від 12.01.2011 № 6.

1.4. Конкурсна комісія у своїй діяльності керується Бюджетним Кодексом України, постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках», (із змінами), іншими законодавчими та нормативними документами.

 

2. Основні завдання та функції конкурсної комісії

 

2.1. Розглядає та погоджує розроблений фінансовим управлінням виконавчого комітету Тальнівської міської ради проект заявки-пропозиції щодо розміщення у 2017 році тимчасово вільних коштів бюджету Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках. Погоджена заявка-пропозиція підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Тальнівської міської ради.

2.2. Розглядає пропозиції банків і визначає переможця.

 

3. Організація роботи конкурсної комісії

 

3.1. Засідання конкурсної комісії проводиться протягом п’яти робочих днів з дати закінчення строку подання банками пропозицій і є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

            3.2. Роботою конкурсної комісії керує її голова.

3.3. Голова конкурсної комісії в межах своєї компетенції:

 - скликає засідання комісії;

-  головує на засіданнях;

-  дає доручення членам комісії;

-  організовує підготовку матеріалів на розгляд.

3.4. Рішення конкурсної комісії приймається відкритим голосуванням, простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на її засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

3.5. Конкурсна комісія має право  звертатися до банків, які подали пропозиції, за роз’ясненнями та наданням додаткової інформації.

Використання відомостей, що містяться у пропозиціях банків, здійснюється з додержанням вимог законодавства. Інформація, що стосується розгляду, пояснення, оцінки та порівняння пропозицій, є конфіденційною.

3.6. Переможцем конкурсу визнається банк, який за інших рівних умов запропонував найвищу процентну ставку за вкладом (депозитом) на відповідний строк.

3.7. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма її членами, що брали участь в голосуванні. У разі незгоди з рішенням член комісії може письмово викласти свою позицію, що додається до протоколу засідання комісії.

3.8. На підставі  рішення конкурсної комісії фінансове управління виконавчого комітету Тальнівської міської ради укладає з банком договір банківського вкладу (депозиту).

3.9. У разі коли банк, що визнаний переможцем, відмовився від укладення з фінансовим управлінням виконавчого комітету Тальнівської міської ради договору банківського вкладу (депозиту), конкурсна комісія має право визначити інший банк, розглянувши протягом трьох робочих днів подані пропозиції повторно.

 

 

 

Т.в.о. керуючого справами

виконавчого комітету                                                   А.П.Белінська

                                                                        

 

Додаток 2

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від ___.___.2017 № _____

 

 

Умови проведення конкурсу

з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів

бюджету Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках у 2017 році

 

Відповідно до статті 16 Бюджетного Кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках», (із змінами), пункту 15 рішення  Тальнівської міської ради від 29.08.2017 року № 11/8-3«Про внесення змін до рішення міської ради від 20.01.2017 року № 1/8-7 «Про бюджет Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік» (із внесеними змінами)» конкурс з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках у 2017 році проводиться на таких умовах:

1. У конкурсі можуть брати участь банки, за умови якщо:

1.1. держава прямо та/або опосередковано володіє 75 чи більше відсотками їх статутного капіталу та/або голосів;

 1.2. до яких протягом останнього року Національний банк України не застосовував таких заходів впливу, як обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій та віднесення банку до категорії проблемних або неплатоспроможних.

 2. Для розміщення тимчасово вільних коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банках фінансове управління виконавчого комітету Тальнівської міської ради формує заявку-пропозицію, в якій визначає обсяг коштів для розміщення, умови за вкладом (депозитом) з урахуванням пункту 3 Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженого Постановою КМУ від 12.01.2011 № 6, адресу та дату прийняття пропозиції банку (не більше як п’ять робочих днів з дня відправлення), а також дату розгляду, і надсилає її до банків.

3. Розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади здійснюється в обсягах фактично вільних залишків коштів загального та спеціального фондів бюджету Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади.

4. Учасник конкурсу повинен надати конкурсній комісії з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках такі документи:

            4.1. заяву на участь у конкурсі;

4.2. конкурсні пропозиції щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету                          Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках, які обов’язково включають пропозиції щодо:

4.2.1. процентної ставки;

4.2.2. терміну, протягом якого банк здійснює повернення коштів на рахунок  бюджету Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади за письмовим зверненням фінансового управління виконавчого комітету Тальнівської міської ради;

            4.2.3. розміру незнижувального залишку на депозитному рахунку;

4.2.4. умови та періодичність сплати процентів;

4.3. завірені належним чином копії:

 4.3.1. свідоцтва про державну реєстрацію банку, виданого державним реєстратором;

4.3.2. свідоцтва про державну реєстрацію банку, виданого Національним банком України;

4.3.3. статуту банку;

4.3.4. положення профілію (відділення) банку;

4.3.5. банківської ліцензії на право здійснення банківських операцій;

4.3.6. довіреності керівника представництва (філії, відділення) банку;

            4.3.7. довідку Національного банку України щодо відповідності банку, який бере участь у конкурсі, умовам розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, визначених у підпункті 6) пункту 3 Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 6 (із змінами);

4.4. довідки зі статистики з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, видані банку та філії/відділенню (в разі наявності);

4.5. витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, виданий банку державним реєстратором.

5. Обов’язковими умовами при укладені договору банківського вкладу (депозиту) між фінансовим управлінням виконавчого комітету Тальнівської міської ради і банком є:

5.1. можливість зняття або поповнення вкладу в межах суми визначеної в  заявці-пропозиції щодо розміщення у 2017 році тимчасово вільних коштів бюджету                Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках;

5.2. права вкладника на повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу вкладника відповідно до потреби у фінансуванні видатків;

            5.3. заборона безспірного списання банком коштів із вкладного (депозитного) рахунку фінансового управління виконавчого комітету  Тальнівської міської ради;

5.4. у разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки бюджету Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади, відкриті в органах Державної казначейської служби України, з яких перераховувалися тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках, банк несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі один відсоток від суми затримки (до п’яти календарних днів) повернення вкладів або процентів на вклад. Якщо строк затримки складає більше п’яти календарних днів, банк сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день затримки.

6. Тимчасово вільні кошти можуть розміщуватись на вкладних (депозитних) рахунках у банках лише у межах поточного бюджетного періоду та повинні бути повернуті на рахунки бюджету, з яких вони перераховувалися, не пізніше ніж за                10 днів до закінчення такого бюджетного періоду.

7. У депозитному договорі з банком-переможцем конкурсу мають бути враховані і інші вимоги, визначені Порядком розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 6 (зі змінами).

8. Критеріями при визначенні банку-переможця є:

8.1. розмір процентної ставки за вкладом (депозитом);

8.2. термін повернення коштів на рахунок бюджету Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади за письмовим зверненням фінансового управління виконавчого комітету Тальнівської міської ради;

            8.3. розмір незнижувального залишку на депозитному(-их) рахунку(-ах) або його відсутність;

8.4. строки перерахування до бюджету Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади процентів за вкладом.

9. Переможцем конкурсу визначається банк, який за інших рівних умов запропонував найвищу процентну ставку за вкладом (депозитом) на відповідний строк.

10. Конкурсна комісія має право звертатися до банків, які подали пропозиції, за роз’ясненнями та наданням додаткової інформації.

            11. Використання відомостей, що містяться у пропозиціях банків, здійснюється з додержанням вимог законодавства.

12. Інформація, що стосується розгляду, пояснення, оцінки та порівняння пропозицій, є конфіденційною.

13. Учасник має право відізвати свою заяву на участь у конкурсі до встановленого терміну проведення конкурсу, повідомивши про це письмово конкурсну комісію.

14. До участі в конкурсі не допускаються банки, які не подали усіх документів, необхідних для участі в конкурсі.

15. Переможця серед банків, які надали заяву на участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та всі необхідні документи, визначає конкурсна комісія, враховуючи критерії, зазначені в пункті 8 умов проведення конкурсу.

16. У разі коли банк, що визнаний переможцем, відмовляється від укладення з фінансовим управлінням виконавчого комітету Тальнівської міської ради договору банківського вкладу (депозиту), конкурсна комісія має право визначити інший банк, розглянувши протягом трьох робочих днів подані пропозиції повторно.

 

 

Т.в.о. керуючого справами

виконавчого комітету                                                          А.П.Белінська

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я   ПРОЕКТ

 

Від                                                  №

м. Тальне

 

Про надання дозволу на реконструкцію

гр.Рабійко І.В.

 

    Розглянувши звернення громадянки Рабійко Ірини Володимирівни,  відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись ст.30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради

 

в и р і ш и в :

1.     Дати дозвіл:

1.1. гр..Рабійко Ірині Володимирівні на реконструкцію квартири із збільшенням площі за рахунок прибудови (надбудови над магазином «Україна» ) по вул..Соборна,124 за умови вирішення питання у відповідності до чинного законодавства та погодження органу містобудування та архітектури.

 

     2. Організацію за виконанням рішення покласти на начальника відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього середовища, інфраструктури, комунальної власності і містобудування Красновську Н.В.

 

Міський  голова                                                О.В.Юрченко

 

       ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                                                  РІШЕННЯ   ПРОЕКТ

 

від                                              №                                           

м.Тальне

Про  припинення дії договору оренди нежитлового приміщення по вул. Гагаріна,8

 

    Розглянувши  заяву Стешенка Мирослава Володимировича, діючи в межах п.17 Положення про оренду комунального майна Тальнівської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 31.05.2011 року№9/6-2(2), керуючись ст.  ст.  29,  60 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні » виконком  міської ради

                                                вирішив :

1. Припинити  дію договору оренди нерухомого майна частини приміщення другого поверху МЦКД «Юність», що належить до спільної власності територіальної громади м. Тальне від 23.01.2014року по вул.Гагаріна,8, загальною площею 62,2 кв.м між фізичною особою – підприємцем  Сташенко М.В. та Тальнівською міською радою.

2. Доручити спеціалісту  з питань ЖКГ та комунальної власності  Прилипко Віті Вікторівні  підготувати необхідні документи для  припинення  дії договору оренди.

     3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Марченка В.М..

Підстава:заява Сташенка М.В. вхід.№2296/01-9  від 21.08.2017р.

 

 

Міський голова                                                                О.В.Юрченко

 

     ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я  ПРОЕКТ

 

Від                                                  №

м. Тальне

 

Про розгляд звернення в.о.голови Тальнівського

районного суду Черкаської області

щодо  надання службового жилого приміщення

 

  Розглянувши звернення в.о.голови Тальнівського  районного суду Черкаської області О.Л.Фролова  від 24.07.2017р. за вих.№ 1.10./92/2017  щодо  надання службового жилого приміщення судді Тальнівського районного суду Черкаської  області Воронковій І.Гпризначеної  на посаду  судді наказом №32/Ос від 04 липня 2013 р.,враховуючи те, що в комунальній власності міста перебуває трикімнатна квартира № 19 по вул.Гагаріна, 13, яка відповідно рішення сесії міської ради від 31.10.2000р. № 13/23-7(12) визначена службовою, керуючись Положенням про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в Українській РСР, затвердженим постановою Ради міністрів УРСР від 04.02.1998р. № 37, переліком категорій працівників, яким може бути надано службові жилі приміщення, затвердженим постановою Ради Міністрів УРСР від 04.02.1998р. № 37, ст.ст. 118, 119 Житлового кодексу України, ст. 29,30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради

 

в и р і ш и в :

1. Надати службову квартиру № 19 по вул.Гагаріна, 13, трикімнатну, жилою площею 40,7 кв.м, приміщення судді Тальнівського районного суду Черкаської  області Воронковій Ірині Григорівні та його сім’ї в складі 4-х осіб на період роботи Воронковій І.Гсуддею району.

2. Видати гр..Воронковій Ірині Григорівні, судді Тальнівського району, та його сім’ї в складі : дочки Воронкової Юлії Олександрівни, 2001 р.н., дочки Воронкової  Ольги Олександрівни, 2007 р.н.,сина Воронкова Владислава Олександровича,2014 р.н.,  спеціальний ордер для вселення у службове жиле приміщення, розташоване за адресою: м.Тальне, вул.Гагаріна, 13, кв. 19;

2.1. зобов’язати гр..Воронкову І.Г. при вселенні в надане жиле приміщення здати ордер виконкому Тальнівської міської ради, де він буде зберігатися як документ суворої звітності.

3. Гр.. Воронковій І.Г. заключити договори на отримання житлово-комунальних послуг з відповідними підприємствами - надавачами цих послуг – РЕМ, КП «Водоканал», УЕГГ, ПрАТ  «Комунальник» і інші.

4.При звільнені Воронкової І.Г. з посади  судді Тальнівського районного суду Черкаської  області право користування службовою квартирою припиняється.

5.При настанні умов передбачених п.4 квартиронаймач зобов’язується на протязі 30 днів звільнити квартиру №19 по вулиці Гагаріна,13 в місті Тальному, забезпечивши виселення з неї членів сім’ї із зняттям з реєстрації за вказаною адресою без надання іншого жилого приміщення.

4. Організацію за виконанням рішення покласти на начальника відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього середовища, інфраструктури, комунальної власності і містобудування Красновську Н.В.

 

Міський  голова                                                О.В.Юрченко  

      

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

          ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

       Від   .09.2017                                      №

м.Тальне

 

Про  внесення змін до штатного розпису КП «Ритуал»

 

Розглянувши клопотання керівника  КП «Ритуал» Ю.Б.Поліщука від 07.08.2017 року № 1560/09, щодо необхідності внесення змін до штатного розпису підприємства, керуючись п. п. 1 п. «б» ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

 

в и р і ш и в:

1.     Внести зміни у  штатний розпис комунального підприємства

     КП «Ритуал» (додаток № 1)  з 01.09.2017 року.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника сектору з питань житлово-комунального та внутрішнього господарства міста Н.В. Красновську.

 

 

Міський голова                                                                   О.В. Юрченко

   Ш Т А Т Н И Й       Р О З П И С

     працівників  Комунального підприємства «Ритуал» Тальнівської міської ради станом на 1 вересня 2017року.                                                                                              Вводиться в дію   з 1 вересня                                                                                           (згідно тарифної галузевої угоди)

  Назва посади Пр.Мін. Тар.коеф.Коеф.співвідношень   Кільк.шт.од.  Оклад           Сума      

Працівник     1600,00        1,2            1,2          1,4                 5                 3200,00   16000,00   

кладовища                             

   

                                         ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА          

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

                                                Р І Ш Е Н Н Я

 

          від   22.09.2017.                              №

   м. Тальне                                                                          

  Про погодження тарифів на послуги

по вивезенню твердих побутових відходів,

що надаються ТОВ «Тальнівський щебзавод»

 

         Розглянувши клопотанняТОВ «Тальнівський щебзавод»  вхід.№1724/01-09  від 06.09.2017  року щодо погодження тарифів на послуги по вивезенню твердих побутових відходів, калькуляції формування відпускної ціни на вищезазначений вид послуг, керуючись  ст. 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради

в и р і ш и в :

        1. Погодити тарифи на послуги по вивезенню твердих побутових відходів, що надаються ТОВ «Тальнівський щебзавод», із 100%           відшкодуванням їх вартості споживачами з 15.10. 2017 року згідно додатка.

       2. Відповідно до п.5 ст.32 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» зобов’язати ТОВ «Тальнівський щебзавод» не менше ніж за 15 днів до введення тарифів на послуги по вивезенню твердих побутових відходів в дію згідно п.1 даного рішення повідомити про це споживачів з посиланням на дане рішення.

      3. Вважати таким, що втратило силу з 15.10.2017року, рішення виконкому міської ради № 207  від 19.09.2013 року «Про погодження тарифів на послуги по вивезенню твердих побутових відходів, що надаються ТОВ «Тальнівський щебзавод».

      4. З метою набрання чинності тарифів, встановлених згідно п.1 даного рішення, оприлюднити їх в засобах масової інформації.

 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього середовища, інфраструктури, комунальної власності і містобудування Красновську Н.В.

 

     Міський голова                                                                                     О.В.Юрченко


Додаток

ТАРИФИ

на послуги по вивезенню твердих побутових відходів по категоріях споживачів, що надаються ТОВ «Тальнівський щебзавод»,

які вводяться в дію з 15 жовтня 2017 року

 

Вид послуг

Тариф у гривнях на послуги

по вивезенню ТПВ на одного користувача послуг

користувач послуг в квартирі

 

 користувач в приватному будинку

Вивезення ТПВ з ПДВ

 

14,00

14,40

                

               ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА                

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

             проект                    Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від                                                      №

м.Тальне

Про відмову взяття на

квартирний облік гр..Снігур С.Ю.

                                                  

Розглянувши заяву гр. Снігура Сергія Юрійовича щодо взяття його на квартирний облік при виконкомі Тальнівської міської ради, подані матеріали,керуючись ст.,30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  п.15  Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Ураїнській РСР, виконком міської   

в и р і ш и в :

1.      Відмовити гр.Снігур Сергію Юрійовичу, взяття на квартирний облік,  який зареєстрований за адресою м.Черкаси  вул.Нарбутівська,283,народився 27.03.2001р. в с.Кайтанівка Катеринопільського р-ну Черкаської області.

2.      Контороль за виконанням рішення покласти на Красновську Н.В., начальника  відділу житлово-комунального господарства,благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, інфраструктури, комунальної власності і містобудування апарату управління .  

 

Міський голова                                                                      О.В.Юрченко

 

Тальнівська міська рада

Виконавчий комітет

Опікунська рада

Рішення

від13.09.2017       №6-3

м.Тальне

Про заяву гр. Приходько А.В.

щодо укладання договору

купівлі – продажу 

 

         Розглянувши заяву громадянки  Приходько Анастасії Володимирівни  щодо надання дозволу на укладення договору купівлі – продажу  житлового будинку із надвірними спорудами та земельною ділянкою, подані нею матеріали, відповідно до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України «295/5 від 22.02.2012 р., ст. 12 Закону України №2623-ІУ від 02.06.2005 р. «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», ст. 18 Закону України «Про охорону дитинства»,  ст. 19 Сімейного кодексу України, ст. 203 Цивільного кодексу України, опікунська рада  виконавчого комітету Тальнівської міської ради

         ВИРІШИЛА:

1.           Дати дозвіл громадянці Приходько Анастасії Володимирівніна укладання договору купівлі - продажу житлового будинку з надвірними спорудами та земельною ділянкою, призначеною для будівництва, обслуговування вищевказаного будинку, господарських споруд, що розташовані за адресою: м. Тальне Черкаської обл. вул. Святотроїцька,65, власником яких є Клименко Вікторія Миколаївнана підставівитягу про  реєстрацію права власності на нерухоме майно , виданого Уманським виробничим підрозділом Черкаського обласного об’єднаного бюро технічної інвентаризації(реєстраційний номер 5816523), Державного акту на право власності на земельну ділянку (серія ЯГ №626636)на ім’я її  малолітнього сина  Єгорова Данила Сергійовича, 07.08.2014 року народження, враховуючи те, що в даному будинку зареєстрована та постійно проживає малолітня дитина гр. Приходько А.В.  -  Приходько Дар’я Юріївна, 04.03.2007 року народження,  та взявши до уваги згоду батька малолітнього Єгорова Данила Сергійовича – Єгорова Сергія Леонідовича - на вчинення даного  правочину.

2.           Уповноважити гр. Приходько А.В. підписати відповідний договір, а також всі необхідні документи, включаючи заяви про державну реєстрацію права власності від імені дитини Єгорова Данила Сергійовича.

3.           Взяти до відому, що після укладення договору купівлі – продажу   житлового будинку по вул. Святотроїцькій, 65:

2.1.батьки зобов’язуються забезпечувати його належне утримання до досягнення дитиною Єгоровим Данилом Сергійовичем повноліття;

2.2. права малолітньої дитини Приходько Дар’ї Юріївни не будуть порушені, вона і надалі проживатиме в даному будинку та матиме право користуватися ним.

3. Дане рішення винести на затвердження виконкому.

Заст.голови опікунської

ради                                                                             Т. Карпікова

Секретар                                                                    Л. Шевцова

   

 

Виконавчий комітет

Опікунська рада

Рішення

від13.09.2017    №6-2

м.Тальне

Про заяву гр. Вовнянко О.Ю.

щодо укладання договору

купівлі – продажу 

 

         Розглянувши заяву громадянки  Вовнянко Оксани Юріївни  щодо надання дозволу на укладення договору купівлі – продажу  житлового будинку із надвірними спорудами та земельною ділянкою, подані нею матеріали, відповідно до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України «295/5 від 22.02.2012 р., ст. 12 Закону України №2623-ІУ від 02.06.2005 р. «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», ст. 18 Закону України «Про охорону дитинства»,   ст. 19 Сімейного кодексу України, ст. 203 Цивільного кодексу України, опікунська рада  виконавчого комітету Тальнівської міської ради

         ВИРІШИЛА:

1.           Дати дозвіл громадянці Вовнянко Оксані Юріївні  на укладання договору купівлі - продажу житлового будинку з надвірними спорудами та земельною ділянкою,призначеною для будівництва, обслуговування вищевказаного будинку, господарських будівель і споруд,  що розташовані за адресою: м. Тальне Черкаської обл. вул. Суворова, 49, власником яких є Волошин Анатолій Григорович на підставі Свідоцтва про право на спадщину за заповітом, посвідченого приватним нотаріусом Тальнівського районного нотаріального округу Черкаської області Власенко Н.С. (спадкова справа №68/2015 зареєстрована за №3968), витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності  (реєстраційний номер 794507571240),  від імені її  неповнолітньої доньки Вовнянко Карини Ігорівни, 23.01.2003 року народження, взявши до уваги згоду батька неповнолітньої Вовнянко Карини Ігорівни – Вовнянка Ігоря Леонідовича -  на вчинення даного  правочину.

2.           Уповноважити гр. Вовнянко О.Ю. підписати відповідний договір, а також всі необхідні документи, включаючи заяви про державну реєстрацію права власності від імені дитини Вовнянко Карини Ігорівни.  

3.           Взяти до відому, що після укладення договору купівлі – продажу   житлового будинку по вул. Суворова, 49, батьки зобов’язуються забезпечувати його належне утримання до досягнення дитиною Вовнянко Кариною Ігорівною повноліття.

4.           Зобов’язати Вовнянко О.Ю., у місячний термін надати опікунській раді при  виконавчому комітеті міської ради копію договору купівлі-продажу придбаного будинку на ім’я її доньки Вовнянко К.І.

5.           Дане рішення винести на затвердження виконкому.

 

Заст. голови опікунської ради                              Т. Карпікова

 

Секретар                                                                      Л. Шевцова

        ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від ________.2017 року                                  №

м.Тальне

 

Про нагородження почесними грамотами

Виконавчого комітету Тальнівської міської ради 

працівників Тальнівського районного сектору

Управління ДСНС України у Черкаської  області

 з нагоди професійного свята Дня рятівника  

 

Розглянувши клопотання начальника Тальнівського районного сектору  Управління ДСНС України у Черкаській області та з нагоди святкування Дня рятувальника, керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконком міської ради

в и р і ш и в :

1.                Нагородити грамотами Виконавчого комітету Тальнівської міської ради  працівників Тальнівського районного сектору Управління ДСНС України у Черкаської  області за сумлінне і високопрофесійне виконання службових обов’язків, значний особистий внесок в розвиток пожежно-рятувальної служби міста та Тальнівської об’єднаної територіальної громади та з  нагоди відзначення професійного свята Дня рятівника:

-         Мартинюка Владислава Володимировича, прапорщика служби цивільного захисту, командира 13-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Черкаської області;

-         Лучика Антона Миколайовича, молодшого сержанта служби цивільного захисту, пожежного рятувальника 13-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Черкаської області;

-         Рябошапка Олександра Івановича, старшого сержанта служби цивільного захисту, водія 13-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Черкаської області;

-         Волошину Любов Петрівну, ветерана пожежної охорони Тальнівщини;

-         Токаря Бориса Антоновича, ветерана пожежної охорони Тальнівщини;

-         Міщенка Олександра Григоровича, ветерана пожежної охорони Тальнівщини

2.    Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Тальнівської міської ради А.І. Качур.

 

Міський голова                                                                    О.В. Юрченко